A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Siloam


  

Siloam

Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar (Joh.  9:7)

(Zie vooral de mooie foto's van het Loofhuttenfeest die ik uit Israel kreeg bij het item Loofhuttenfeest)

 

 De Siloamvijver lag in de oude Davidstad. Hier zie je nog de oude trap naar het water van de vijver.

  

Opgegraven badhuis met levend bronwater. Het was bestemd als plaats voor rituele reiniging.

Om in de tempel te mogen komen moest  men ritueel rein zijn. Melaatsen mochten niet in de tempel komen.

Jezus genas een melaatse.

Laat je zien aan de priester  zei Hij. Die  zal je rein verklaren. Maar Jezus kan meer Hij kan ons rein maken.

Het water  van de Siloamvijver kwam uit de Gihonbron.  Die beroemde bron ligt op de westelijke helling van het Kedrondal, aan de oostzijde van de Sionsheuvel, waarop de oude Davidsstad gebouwd was. Die bron bevond zich dus net even buiten de muren van het oude Jeruzalem van koning David.

Dat bronwater was levend water.

Heel anders dan het stilstaande water in de Dode Zee. 

Tunnel  van Hizkia of Jechizkia Zie onder

Trappenstraat die van de Siloamvijver voert naar het Hogepriesterlijk paleis.

Enkele jaren geleden is deze opgegraven. Jezus is als arrestant van Getsemane naar het hogepriesterlijk paleis deze weg gegaan.

========================================

 

Loofhuttenfeest

Op het Loofhuttenfeest werd het  water van deze vijver geschept  en in feestelijke processie naar Jeruzalem gebracht.

Op dit feest ging Jezus staan en riep: Wie dorst heeft kome tot Mij en drinke.

Hij wilde daarmee zeggen Ik ben het levende water. Rechts zie je de trappenstraat uit Jezus tijd waarover we liepen van de Siloamvijver naar de ruines van het paleis van Kajafas.

Ook Jezus heeft hier gelopen niet als toerist, maar als arrestant!

Ook in tegenstelling tot het water van de Jordaan, was het altijd fris.  Het was nooit aan bederf onderhevig.

Hoe kwam het water van die bron nu  in de Siloamvijver binnen de stad?  Door de zogenoemde Jechizkiatunnel!

 

Watertunnel

 

In de stad van David bevindt zich nog steeds de onderaardse watertunnel  die koning Jechizkia heeft laten uitgraven van de Gihonbron naar het badwater van Siloam.  

 Met onze kinderen  zijn we indertijd door die 700 meter lang tunnel gelopen waar nogal wat water in stond. 

Na veertig minuten kwamen we binnen de muren van de oude Davidsstad.

Door deze tunnel waren de bewoners van Jeruzalem indertijd altijd verzekerd van drinkwater bij een eventuele belegering.

En die belegering is ook werkelijkheid geworden in de tijd van Sanherib de koning van Assyrië.

Om daar water te putten, moest men de veilige stad verlaten en langs een lange weg afdalen om de toegang tot de bron te vinden. Vooral in tijd van oorlog en belegering was dat erg riskant.

Toen  rond het jaar 700 voor Christus de dreiging der Assyriërs steeds groter werd, heeft koning Jechizkia op zeer vernuftige wijze het water van de bron binnen de wallen van Jeruzalem geleid. Dat was voor die tijd een knap stukje ingenieurswerk!

Als je naar het geweldige bergmassief  van de Davidsburcht omhoog kijkt, kom je nog steeds onder de indruk van de geweldige ondergraving. Het water van de Gihonbron volgt nog steeds dezelfde weg.

In 1880 hebben twee jongens in de wand van de genoemde tunnel een inscriptie ontdekt in oud-Hebreeuwse letters uit de tijd van koning Jechizkia. Deze was aangebracht ter herinnering aan het grootse werk, waarvan verhaald wordt in 2 Kron. 32:30 "Het was ook Jechizkia die de bovenste uitmonding van de Gihonbron afslooot en al het water ondergronds kanaliseerde om het aan de westkant van de Davidsburcht op te vangen

 Jaren later kwam ik die steen tegen in Istanboel. Het stuk steen waarop het inschrift van de doorboring stond, wordt namelijk nu bewaard in het museum voor het Midden-Oosten

"En dit is de toedracht van de doorboring.  Toen er nog drie ellen doorbroken moesten worden, hoorde men, hoe de een de ander riep, want er was een spleet in de rots, rechts en links en op de dag van de doorbraak sloegen de steenhouwers tegen elkaar in, houweel op houweel en het water stroomde van de bron naar de Siloamvijver"

Dat was ongeveer   2700 jaar geleden, nog honderden jaren vóór de geboorte van Christus!

De tunnel moet gereedgekomen zijn vóór de belegering der stad door Sanherib in 701 vóór Christus.

Het verschil in hoogte tussen de bron en de Siloamvijver is twee meter.

 Het was  deze Siloamvijver waarheen Jezus de blindgeboren man stuurde  met de woorden Ga heen, was u in het badwater Siloam.

Waarom zond Jezus de blinde man naar Siloam?  Joh. 9:7 Betekende dit soms een rituele reiniging of een heenwijzing naar de doop ?

 

Levend water

Nee, waarschijnlijk niet. Siloam was in Israël het symbool geworden van levend water.

Dat levende water werd op het Loofhuttenfeest geschept en in feestelijke optocht naar de tempel gebracht en daar vervolgens geplengd.

Dit Loofhuttenfeest was waarschijnlijk nog niet of net afgelopen!

Levend, stromend water  bracht verkwikking en nieuwe levenskracht. Jezus betrekt dit op zichzelf. Op dit feest roept  Jezus zo luid Hij kan: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!

Ik ben dat levende water.  Indien iemand dorst heeft hij kome tot Mij en drinkeAls Jezus de blinde man naar Siloam stuurt, wil Hij daarmee zeggen, dat hij degene is die het levende water schenkt

Siloamtoren

In Lucas 13 : 4 spreekt Jezus over de Siloamtoren. Wat  is dat voor een toren geweest? 

 Pilatus had voor de bouw van een waterleiding van Siloam geld uit de tempelschatten weggenomen. Woedend waren de Joden hierover geweest en ze waren in opstand gekomen. 

 Een deel van de opstandelingen had zich toen samengetrokken bij Siloam en zich verschanst in een toren.

Door de Romeinse soldaten was deze toren gerammeid of ondergraven zodat hij instortte. Alle achttien mannen die binnen in de toren waren, hadden bij deze gebeurtenis de dood gevonden. Wat dat nu een bijzondere straf geweest ? Jezus zei":

Geen sprake van.  Zo mag je niet redeneren.

Verbijstering

De grote zeebeving ( Tsunami) in India, de orkaan Katrina  (New Orleans) en de  aardbeving op Haïti blijken moeilijk te plaatsen binnen ons geloof dat God regeert.(Ps 99: God de HEER regeert).

 Als God liefde is waarom laat Hij dit alles dan toe? Had Hij dit niet kunnen voorkomen? Dat is ook de vraag die de slachtoffers van de ingestorte toren van Siloam en het verwoestte Haïti ons stellen. Iedereen is verbijsterd. God is echter totaal niet verbijsterd. God   laat rampen toe. Ja Hij voltrekt ze zelfs! Dat kan toch niet? O nee? God heeft zelfs zijn eigen volk niet gespaard, maar ze zelfs in bitterste ellende van de ballingschap in Assyrië en Babel overgegeven. Er bestaat geen groter rampennieuws dan de verwoesting van Jeruzalem. God had daar de hand in. Hij had het vantevoren  geprofeteerd. God heeft Israël niet gespaard, Jeruzalem niet gespaard, ja zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Toen zijn eigen Zoon aan het kruis hing, wat God niet verbijsterd. Hij toonde zijn grenzeloze liefde.Wij stellen de verkeerde vragen. Wij vragen ons af: Waarom zijn die arme mensen uit Haïti het slachtoffer geworden van die aardbeving? We moeten ons echter af vragen; Waarom heeft deze ramp ons niet getroffen? Die 18 slachtoffers van de toren van Siloam, (Luc. 13) waren die schuldiger dan wij? Nee toch? zegt Jezus. Waarom zijn wij gespaard? Waarom behoren wij tot de overlevenden?  Dat zijn de vragen die wij moeten stellen. Hij wil dat de mensen zich bekeren tot Hem (2 Petr. 3:9b).