A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Samaria


  

Samaria stad

Verdere bijzonderheden over Achab, over het paleis van ivoor dat hij heeft laten bouwen en over alle steden die hij heeft versterkt, zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël (1 Kon.22:39)

Dit zijn nog de resten van de paardenstallen van koning Achab bij de oude burcht Megiddo.
Aanvankelijk dacht dat dit  de stallen van koning Salomo waren. Megiddo was een enorm sterke vesting gebouwd tegen elke eventuele agressie uit het Noorden, Aram, Assyrië

Resten van het paleis van Herodes in Samaria. Als Jezus via Samaria naar Jeruzalem reisde, heeft Hij zeker dit paleis gezien. Meestal ging Hij via het Overjordaanse en via Jericho, waar Hij Zacheus eens ontmoet heeft.

Dit was vroeger de hoofdstraat, de zogenoemde Zuilenstraat.

Hier zie je nog de resten van de Augustus tempel die Herodes de Grote liet bouwen voor de keizer

Zegelring van Izebel is gevonden Zie ook Izebel

 Als Jezus met zijn leerlingen door het Samaritaanse land trekt komt Hem een groep in het wit geklede priesters tegemoet. Kijk, zegt Hij; de velden zijn wit om te oogsten.

De bekende koningen van dit rijk, Omri en Achab, woonden in Samaria.  Juda was het land van het tweestammen-rijk en Jeruzalem was de hoofdstad van dat tweestammen-rijk.

Samaria als stad

Het begin van de stad Samaria ligt bij koning Omri, de vader van Achab.

Deze koning kocht van een zekere Semer de berg Samaria voor twee talent zilver.

Hij noemde de stad die hij bouwde Samaria naar de eigenaar Semer, van wie hij de heuvel gekocht had. (1 Kon.16,23,24)

 Dat gebeurde omstreeks 875 vóór Christus.

Eigenlijk is het geen berg, maar slechts een beho

orlijke heuvel die 100 meter uitrijst boven het omliggende land.Maar wat heb je hier een geweldig uitzicht! Over de uitlopers van de Karmel  tot in  de vlakte van Jizreël en nog verder  naar de bergen van Zuid-Galilea.

Naar het oosten toe kijk je tot aan de Jordaanvlakte.Trouwens het Hebreeuwse woord voor Sjomeron, dat in onze bijbel door Samaria wordt weergegeven kan ook vertaald worden met 'wachttoren'.

Het is inderdaad een geweldige uitkijkpost! Dat het een sterke vesting is kunnen we vandaag nog zien. De zware muurresten van Omri's en Achab's paleizen maken het ons mogelijk ons een koningsburcht voor te stellen die de vergelijking met de beroemde Davidsstad kan doorstaan.

 Achab was een militair genie.

Hij bewoonde een uniek ivoren paleis.

Maar hij was een grote slappeling in godsdienstig opzicht.

 Nooit zei hij tegen Izebel: Weg met die goden en godjes van jou. Hij liet alles maar toe.

Het grote drama in zijn leven was dat hij Izebel trouwde, een fanatieke vrouw die de Baälsdienst in Samaria invoerde.

Het zijn boeiende hoofdstukken waarin de strijd tussen Elia en de priesters van Baäl  op de Karmel beschreven wordt.(1 Kon. 18)Vanaf  zijn paleis in Samaria had hij een schitterend uitzicht op de Karmel

Ik zei al:Achab was een militair genie.Benhadad de koning van Aram, dat is Syrië, belegerde de stad tevergeefs, hoewel 32 koningen met hem waren (1 Kon. 20).

Dan komt het woord van de HEER: Zie je die geweldige legermacht daar ? Welnu, vandaag lever ik hen aan jou uit, opdat je beseft dat ik de HEER ben (1 Kon.20:13).

In de tweede oorlog met Syrië (Aram) dreven de adviseurs van de koning de spot met de God van Israël: ´De Israëlieten hebben ons verslagen omdat hun god een berggod is.

Laten we daarom in de vlakte tegen hen strijden ´(1 Kon 20:23) Omdat Aram de spot drijft met de God van Israël, daarom zal Aram verslagen worden (vs 28)  In dit hoofdstuk wordt de eerste confrontatie tussen Israël en Aram, tussen Samaria en Damascus, tussen Achab en Benhadad op boeiende wijze beschreven. Jazeker, Samaria was een sterke vesting. Sargon II, de Assyrische koning, had drie jaar nodig om de stad in te nemen en de bevolking weg te voeren in ballingschap (2 Kon. 17).