A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Syr. Orthod.Kerk (1)


Syrisch-Orthodoxe Kerk.      Zie ook Syrië, Edessa, Aram, Aramees, Antiochië (Syrische) en Syrië bij Landen)

 

Uit de liturgieie voor een Kerstfeestviering:

 Lof zij Hem die tot ons kwam in

Zijn Eerstgeborene

Lof zij de Zwijgende die sprak

Door zijn Stem

Lof zij de Verhevene die

Zichtbaar werd door zijnOpkomst

Lof zij de Geestelijke die wildeDat zijn Zoon een lichaam aannam

Opdat zijn goddelijkheid

Betast kon worden(Beeld en tekst uit het Aramese Evangelieboek met Kerstfeest)

Klooster Mar Gabriel

Aram Naharaim Het vaderland van de christen-Arameers lag vroeger tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris. Ze kwamen uit Antiochie en Jeruzalem. Velen vestigden zich in Edessa, dat zoals u kunt zien dicht b ij Haran ligt. Tur Abdin is blauw van kleur Vanuit Syrie vestigeden zich de Arameers in Mesopotamie. Abraham was een Arameer, maar ook in Haran woonden Arameers. U ziet dat Haran dicht bij Edessa ligt. De Arameers hadden een indrukwekkende cultuur, maar nu zijn ze statenloos.

Klederdracht Arameers bij bruiloft

Kerkdienst Arameers in Nederland waar duizenden van hen een nieuw vaderland gevonden hebben.

Kerkgebouw van de Syrisch Orthodoxe kerk Glanerbrug

Typische bijenkorf huizen van Arameers in de omgeving van Haran.

Aramese kerk

De Syrisch-Orthodoxe kerk is een Aramese kerk. Er wordt in deze kerk nog de taal gesproken die Jezus sprak. Zie voor uitvoerige informatie www.Aramea.nl Na de komst van Jezus Christus hebben de Arameeërs van Aram-Naharaim het evangelie van Christus aanvaard en hebben zij samen met de apostelen van  Christus en de bekeerde Joden de Syrische kerk van Antiochië opgericht, de tweede patriarchaat na Jeruzalem In Antiochië werden voor het eerst de volgelingen van Jezus Christus  christenen werden genoemd (Handelingen 11:26).

 Antiochie

 Deze kerk was de moeder van alle kerken – en de eerste kerk opgericht buiten Israël – wiens patriarch resideert in Damascus, Syrië. Ook vele andere kerken in het Midden-Oosten stammen van deze moederkerk af. Nu zijn er  geen Bijbelse namen die zoveel misverstanden geven als de namen Syrië  en Syrisch. (zie Syrië). Voor de duidelijkheid zet ik ze hieronder even onder elkaar. Er is sinds kort ook een aparte leerstoel voor de studie van de christenheid van het Midden-Oosten:Prof.dr.H.L.Murre-van den Berg is hoogleraar aan de Faculteit der  Geesteswetenschappen van de universiteit te Leiden en verbonden  aan het Instituut Godsdienswetenschappen. Zij doceert geschiedenis van het wereldchristendom en  van het christendom  in het Midden Oosten in het bijzonder. Zij heeft ook veel studie gemaakt van het Aramese christendom! 1)  Oude Testament 

 Aram

In het Oude Testament heette Syrië Aram. Zie bij Aram en Aramees.

 Romeinse provincie

 Het Syrië uit de tijd van Jezus was eeuwen later een Romeinse provincie. Het omvatte toen vanaf 64 voor Christus het westelijk deel van het huidige Syrië, Libanon en Palestina en ook nog Israël. Lucas schrijft dat Jezus  werd geboren  toen Quirinius  het bewind over Syrië voerde (Luc 2:2). Dat betrof dus de Romeinse provincie Syrië. Hoofdstad van die provincie Syrië was Antiochië (Hand.13:1).In dit zelfde hoofdstuk wordt in vers 14 nog een ander Antichië genoemd, namelijk het Antiochië in Pisidië. Zie Antiochië (Syrische).Later werd Syrië een belangrijk gebied in het Byzantijnse rijk.3)

 Huidige Syrië

 Voor toeristen naar  het huidige Syrië is het onlangs verschenen boek van Theo de Feyter Syrië een voortreffelijke gids.Het huidige Syrië was bij het begin van onze jaartelling nog een overwegend christelijk gebied. Met de komst van de Arabieren wordt dit anders. In het westen van Syrië veroverden de Arabieren in feite een volledig ontwikkeld  verstedelijkt gebied dat al een aantal grote culturele bloeiperioden achter de rug had. Het Omajjadische Rijk was in het   Midden-Oosten de eerste Arabisch-islamitische dynastie. Deze leunde in de beginperiode  sterk op de Byzantijnse ambtenaren en kunstenaars. En met de komst van de Islam werd de invloed van het christendom steeds kleiner. Het huidige Syrië heeft ook niets te maken met Assyrië, het land van de bekende stad Nineve. Zie het tweede artikel dat gaat over de geschiedenis van deze kerk.