God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 1 tot 100


 1. 1. God is geen sukkel op een sokkel.
 2. 2. De Allerhoogste is onze Allernaaste geworden in Jezus Christus
 3. 3. Er zijn geen foto's van God, maar wie Jezus aan het werk gezien heeft kent Gods karakter
 4. 4. We kunnen over Jezus slechts spreken in termen van Gods handelen
 5. 5. Bij Jezus' geboorte, optreden, lijden, sterven en opstanding is altijd sprake van Gods Interventie
 6. 6. Bij alles wat Jezus deed, sprak en wat er aan Hem gedaan werd, kwam God Zelf tussenbeide
 7. 7. Heb de moed niet hoogmoedig, maar ootmoedig te zijn
 8. 8. God is een Arm om je schouder en een Kus op je voorhoofd
 9. 9. Niemand heeft de wind gezien: als de bomen hun kruinen buigen weet je dat de wind voorbijgaat
 10. 10. De verheerlijking van de autonome mens leidt tot een gedoogcultuur waarin "alles moet kunnen"
 11. 11. Ons domicilie is in de hemel, van waaruit wij uitkijken naar de nieuwe aarde
 12. 12. Lichamelijke opstanding van Jezus Christus is de voorbeeldige belichaming van Gods bedoelingen
 13. 13. Godsdienst is geen dwang of een moeten, want het is God ont-moeten
 14. 14. Wie slechts kennis aan God heeft, blijft slechts een kennis van God. Hij is geen kind of vriend
 15. 15. Het is even wennen om God te leren kennen èn om Hem te ontwennen en zelfs Hem te ontkennen
 16. 16. Zonde is weigeren met Mozes je schoenen uit te trekken(Exodus 3)
 17. 17. De Kerk is geen kerker, maar een erker met uitzicht op het panorama van het Woord
 18. 18. Leraar zijn is gidsen in een mijnenveld
 19. 19. Wie hoopt huppelt, want hopen en huppelen hebben dezelfde stam
 20. 20. God is de levende en levendige, zich bewegende en alles bewegende, de met liefde Bewogene
 21. 21. God met een hoofdletter is een eigennaam, god met een kleine letter een soortnaam
 22. 22. God is de God van werkwoorden, een God die hartgrondig liefheeft, troost en toornt
 23. 23. De christen heeft een hardnekkige, hartstochtelijke en hartgrondige hoop
 24. 24. De golven van de Heilige Geest staan garant voor de zee van gelukzaligheid die komt
 25. 25. God is geen standbeeld dat vanuit een bepaald standpunt bekeken kan worden
 26. 26. We willen ons laten gezeggen door het gezag van God omdat Hij zo veel-zeggend is
 27. 27. Er is een wijdverbreid en wijdverspreid besef van een Hogere macht, maar. . .
 28. 28. Gelovig worden is ontwaken voor de geweldige en overweldigende werkelijkheid van Christus
 29. 29. We horen van gerichten en geruchten van gerichten
 30. 30. We geloven dat het leven goed wordt waar het kwaad ook overwint
 31. 31. Laat uw huis een oase van rust zijn in de verwoestijning en een uitwaaiplek in de verloedering
 32. 32. God is duizelingwekkend ver weg en duizelingwekkend dichtbij
 33. 33. Op een schutting stond Joris is gek. Daaronder was groot geschreven Jezus houdt van Joris
 34. 34. Velen hebben het Woord verkracht, de bijbeltekst onthoofd en de boodschap vermoord
 35. 35. Jezus onthult en verhult Hij zijn ware wezen als Hij zich noemt "de Zoon des mensen"
 36. 36. In alle crises, catastrofen en calamiteiten blijft Hij dezelfde
 37. 37. Gods Woord is vérreikend en verríjkend
 38. 38. God verbergt zich in zijn presentatie en verhult zich in zijn onthulling
 39. 39. God laat zich niet zien, Hij laat zich verkondigen.
 40. 40. De Bijbel is het enige boek uit de oudheid waarvan de Schrijver nog leeft
 41. 41. Je geloof duidelijk belijden schijnt een verouderde strategie te zijn zoals de Hollandse waterlinie
 42. 42. Is de belijdenis iets voor de kamferkist en het museum, naast hoepelrok en het spinnewiel?
 43. 43. De kerk is geen showroom waar God te bezichtigen is, maar plek van verkondiging.
 44. 44. We willen geen richtingenkerk, maar een richtinggevende kerk
 45. 45. Wij geloven niet in de kerk. We geloven één Kerk
 46. 46. Wij geloven niet in de Boze. We geloven aan de Boze
 47. 47. Hebben we een fraudebestendig paspoort en een geldig visum voor het Godsrijk?
 48. 48. Velen voelen zich geen topgelovigen maar flopgelovigen
 49. 49. Als je nooit complimenten krijgt ontstaat een laag zelfbeeld
 50. 50. Chatten is geluidloos kletsen met iemand die je niet kent
 51. 51. Zonder bezinning over onze afkomst is er geen toekomst
 52. 52. Zonder bezinning over onze Herkomst is er geen Thuiskomst
 53. 53. Wetenschap houdt zich bezig met wat meetbaar, kwantificeerbaar en verifieerbaar is
 54. 54. De wetenschap heeft geen woorden van eeuwig leven, ze kent slechts grafieken en statistieken
 55. 55. Kunst en religie houden zich bezig met alles wat niet meetbaar is
 56. 56. Er vindt in onze tijd op grote schaal een amputatie van het bijbelse Jezusbeeld plaats
 57. 57. Dat beeld wordt telkens overgeschilderd in de theologische werkplaatsen totdat het acceptabel is
 58. 58. Mensen vragen niet meer "Wat zijn je argumenten?" maar "Hoe voel je je nu?"
 59. 59. Kleine momenten van positieve aandacht doen wonderen
 60. 60. Wij kennen de onfeilbare belofte en de onverwoestbare verwachting dat het Rijk komt!
 61. 61. Alle profeten zeiden: Zo zegt de HERE. Maar Jezus zegt met goddelijk gezag; Ik zeg u
 62. 62. Christus is mijn meest nabije naaste, mijn evennaaste ja, mijn aller- Allernaaste
 63. 63. De slang is de grote twijfelzaaier. Met zijn gespleten tong zaait hij twijfel en tweedracht
 64. 64. De duivel is net als de slang; een gluiperd, een glibber, en een gladjakker
 65. 65. De woestijn is in de bijbel geen klooster zonder muren, noch openluchtschool voor profeten.
 66. 66. De woestijn is geen recreatieoord voor overspannen mensen, maar oord der verschrikking
 67. 67. Door de toenemende verwoestijning van onze cultuur wordt het geestelijke leven zo dor
 68. 68. Tijdgenoten, landgenoten, plaatsgenoten, bondgenoten reisgenoten, hebt u echt genoten?
 69. 69. Het leven is geen pretpark, luilekkerland of loveboat, maar een pelgrimage in de woestijn
 70. 70. Over de golfslag der eeuwen komt Gods Woord tot ons
 71. 71. Het moderne leven is geheimloos geworden.
 72. 72. In onze hightech maatschappij zijn mystiek en mysterie verdwenen.
 73. 73. Ik geloof niet in de verklaring, maar in de vergeving der zonden.
 74. 74. In Christus hebben wij de verzoening van de schuld en de uiteindelijke verlossing van het kwaad.
 75. 75. Ik ben het Licht en je ziet me niet Ik ben de Weg en je volgt me niet, zegt Jezus
 76. 76. We hebben geen grip op God want we kunnen Hem door begrippen niet in onze greep krijgen
 77. 77. We kunnen God niet begrijpen, dat is omgrijpen. Daarvoor is Hij te groot en zijn wij te klein
 78. 78. Straks zal alles stralend nieuw en eeuwig jong zijn. De Komende is de Gekomene
 79. 79. In onze huidige samenleving heerst een totalitaire uitstraling van het rationalistische denken
 80. 80. Huizen zonder vaders, kinderen zonder ouders en ouders zonder kinderen missen veel
 81. 81. Jezus Christus is de grootste zondaar die ooit heeft geleefd, want wat is dat toch een vrolijke ruil!Hij al onze ongerechtigheid en wij zijn gerechtigheid
 82. 82. Jezus is de naar buiten gekeerde, ons toegewende binnenkant van God
 83. 83. Wij kunnen vandaag alles becijferen, maar we kunnen het geheim van het leven niet ontcijferen
 84. 84. Wie zichzelf onbenullig vindt, geeft zich een laag cijfer en cijfert zich zelf weg
 85. 85. Je kunt ontzettend veel doen door van bergen molshopen te maken en uitstelgedrag te elimineren
 86. 86. In onze gulzige levenshouding grijpen wij graag en gretig naar het genot
 87. 87. De onbewoonbaar verklaarde woning van ons hart, is onverklaarbaar bewoond door de Geest
 88. 88. Het Woord is Gods geheime wapen
 89. 89. De Bijbel is onze gouden gids
 90. 90. Ten diepste hunkert elk mens omhelsd te worden als de verloren zoon.
 91. 91. Toeschouwers en buitenstaanders laten zich niet vinden door de Vader
 92. 92. De verloren zoon mag op zijn beurt zoekende vader worden
 93. 93. Velen hebben geen inzicht en overzicht over hun levensgeschiedenis en daarom óók geen uitzicht
 94. 94. Hoe kunnen we die problemen overzichtelijk en dus inzichtelijk maken?
 95. 95. Het Woord is geen stok om te slaan, maar een staf om te gaan.
 96. 96. Het is onjuist te stellen dat het vroegere in de bijbel normatief is voor het latere, want het evangelie naar Johannes is later maar geeft wel een verdieping
 97. 97. Descartes:"Ik denk, dus ben ik" Moderne mens zegt "Ik voel dus ben ik" Gelovige: Ik geloof dus. . .
 98. 98. Toppunt van secularisatie is als we van de godsopenbaring een regelgeving met regeltjes maken.
 99. 99. Regeltjes vermoorden de verwondering en de bewondering, kortom het wonder
 100. 100. Omgaan met God is geen zaak van zien en gezien worden, maar van openbaring en geloof