A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Synagoge Liturgie


 

 

Synagoge/Liturgie

 

Joden vieren het feest van de Simchat Tora waarin de Tora  het Woord van God in het middelpunt staat. Net als de gereformeerden stellen zij het Woord van God centraal. 

 Dansend en juichend dragen zij de torarollen rond. Weet je wat ik zo opvallend vind?

Dat de gereformeerde eredienst aansluiting vindt bij de synagogendienst en niet bij de oudtestamentische diensten in de tempel met hun aandacht voor de verschillende offers.

Heel frappant, vind je ook niet?

 

Gereformeerden

 

De gereformeerden hebben altijd aansluiting gezocht bij de nieuwtestamentische liturgie.

Zij stellen net als de Joden de verkondiging van het Woord centraal.

De gereformeerden hechtten altijd veel waarde aan de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk net als de Joden de zelfstandigheid van de synagoge verkiezen boven elke vorm van hiërarchie.

Het functioneren van de ambtsdragers in onze protestantse kerken heeft veel te maken met het functioneren van de oudsten in de synagogen.

 Rooms-Katholieken

Bij de Rooms-Katholieken daarentegen vinden we geen herinnering aan de synagogediensten, maar aan de oudtestamentische offerdiensten waar de offergedachte centraal stond.

In de eucharistie gaat het over het realiseren van het offer van Christus en treffen we bovendien een sterke hiërarchie aan met de Paus aan het hoofd.

In de  rijkversierde ambtskledij van de bisschoppen vinden we ook weer een herinnering aan de fraaie kleding van de hogepriester.

 

Altaar of kansel?

 

Bij de Rooms-katholieken is het altaar het middelpunt van de eredienst. Bij de protestanten de kansel en is het altaar verdwenen.

Bij de protestanten is bij de viering van het Heilig Avondmaal de tafel in de plaats gekomen van het altaar.