A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stadion


  

  

Stadion (renbaan)

 

Een stadion in Epidaurus

 

Dit is het best bewaarde stadion in het huidige Turkije. Het is het stadion van Afrodisias. Het stadion van Laodices is ook heel interessant,  maar maakt  een sterk vervallen indruk

Het stadion van Laodicea

 

 

Stadion is wliswaar geen bijbelse stad of streek, maar het is wel een plaats die vaak in de bijbel wordt genoemd als beeld.

Het is een renbaan voor atleten. 

Zo'n stadion  vind je vandaag nog bijvoorbeeld in Afrodisias en in Perge, maar ook in Epidaurus. 

Deze zijn nog in behoorlijk goede  staat. De meeste stadia echter niet.  Temidden  van de puinhopen van Laodicea bijvoorbeeld tref je ook nog zo'n stadion aan, maar dat is  in slechte staat..

In de vertaling van het Ned. Bijbel Genootschap is het Griekse woord 'stadion'  terecht vertaald met 'renbaan'. 

Wat wij Nederlanders  vandaag een stadion noemen (bijvoorbeeld de 'kuip' van Feyenoord) was in de antieke tijd  een amfitheater.

Oorspronkelijk was een stadion een lengtemaat van ongeveer  185 meter.

In die betekenis wordt het gebruikt in Luc. 24:13, waar we lezen dat Emmaüs 60 stadiën van Jeruzalem verwijderd was.

 Dit woord kreeg ook de betekenis van renbaan, omdat in het beroemde sport-en wedstrijdoord van de Grieken in Olympia de renbaan een stadium lang was.

Enkelloop, dubbelloop of duurloop?

Als het mogelijk was legde men de renbaan aan in een geul tussen twee heuvels zodat men de zitplaatsen tegen de hellingen aan kon bouwen. Aan weerszijden van zo'n baan werden de zitplaatsen gebouwd, die naar achteren opliepen.

 In zo'n stadion werden wedstrijden gehouden over verschillende afstanden.

 Bij de gewone loop liep men van het begin tot het einde.

Bij de dubbele loop liep men  heen en terug.

Bij de duurloop liep men verschillende keren het stadion af.

De deelnemers liepen meestal met twee of vier man tegelijk

De overwinnaars van de verschillende ploegen streden daarna weer met elkaar, want er was slechts één prijs. (1 Kor.9:24) Bij het begin  van de wedloop kreeg ieder zijn plaats op de beginstreep aangewezen. Het startsein bestond hierin dat een touw, dat vóór de deelnemers was gespannen, neergelaten werd. Daarna stormden ze voorwaarts, terwijl ze zich met één voet tegen de drempel afzetten.

Dááraan moeten we denken als we in Fil.  3:14 lezen: Eén ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

Lauwerkrans

Hierboven wordt het woord prijs gebruikt. Wat bedoelt de apostel hiermee?

Paulus zinspeelt hier op het feit dat de overwinnaar in de renbaan een lauwerkrans kreeg omgehangen. Die prijs was dus een krans. 

Een overwinningskrans.

Deze werd gevlochten van bladeren  en twijgen die heel lang groen bleven 

Vooral de bladeren van de laurierboom waren daarvoor heel geschikt.

Hoewel zo'n krans lang groen bleef, kwam toch het ogenblik, dat hij verwelkte. De gelovigen zullen straks echter een 'onverwelkelijke' krans der heerlijkheid ontvangen. (1 Petr.5:4)

Krans of kroon?

Waar in het Nieuwe Testament sprake is  van een kroon, is meestal een krans bedoeld.

 We lezen in de bijbel (Matt 27:29) dat de soldaten Jezus een kroon van doornen hebben opgezet. 

We zullen moeten denken aan een krans van gevlochten acantusbladeren. (De acantus was een stekelige plant die in Palestina overal groeide.

Deze krans stelde een koningsembleem voor, de erekrans die de vazalkoningen van Rome mochten dragen.

Aan de gemeente te Smyrna zegt de verhoogde Heer: Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens (Openb. 2:10) .

Ook hier zal het Griekse woord stefanos vertaald moeten worden met krans. Het beeld dat hier voor ons oprijst is dus weer het beeld van de wedloop en het behalen van de overwinning.

In de renbaan van het geloof

Nu wil ik u op nog twee bijbelplaatsen wijzen waarbij we moeten denken aan een stadion, een renbaan uit de tijd van Paulus.

"Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons  hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt." (Hebr. 12:1) Met die wolk der getuigen heeft de schrijver alle gelovigen op het oog die de strijd van  het geloof al volbracht hebben. 

 Daarbij moeten we denken aan het beeld van de duizenden toeschouwers die op de tribunes hebben plaats genomen.

Als de atleten voortsnellen, staan die toeschouwers op hun tenen, rekken ze hun halzen en roepen ze:"Doorzetten, volhouden".

Bij het afleggen van alle last en zonde, moeten we denken aan het feit dat de renners alle kleren hadden uitgetrokken. Ze liepen altijd naakt.

Aan het einde van de renbaan

Tenslotte denk ik aan wat Paulus aan Timotheus schreef: Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof  behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der recht aardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter mij zal geven" (2 Tim 4:7)Bij het woord rechter moeten we denken aan een scheidsrechter.