A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stad Davids: Ark ingehaald


 

 Ark ingehaald!!

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning  vol majesteit wil binnengaan (Ps 24:7) 

En drie arken; De ark van Noach, de ark waarin de wetsrollen bewaard worden in de synagoge en de Ark des Verbonds.

 

Oorspronkelijk was de Davidstad een burchtstad van de Jebusieten.

Maar deze vestingstad wordt pas de heilige stad Jeruzalem, als onder uitbundig gejuich David de ark door de poorten van dit stadje brengt.

De Davidstad lag tussen het Kidrondal en het Tropeumdal.

In Jezus’ tijd was dit dal de Benedenstad..

                   ·        

De ark was een zichtbaar teken van de inwoning van JHWH onder Israël.

 Symbool van de Heilige die “tussen de cherubs woont”. Dat waren engelen die Gods heiligheid symboliseerden. Met hun aangezicht naar elkaar toegekeerd .Hun vleugels raakten elkaar.

De heilige God woonde tussen de Cherubs, die stonden op het verzoendeksel. God wil wonen onder zijn volk alleen als er verzoening is.

 Die verzoening zou uiteindelijk Messias Jezus tot stand brengen.

Je kunt op de afbeelding ook de draagbomen zien waarmee de ark werd vervoerd. Die draagbomen werden door rinfgen gestoken die aan de ark waren  bevestigd. God is geen standbeeld. Hij trekt mee met zijn volk.

 

Natuurlijk zullen ook de twee stenen tafels van de wet van God (die in de ark lagen) zijn meegenomen.

 Ook de torarollen die uit de torakast gehaald werden zullen zijn meegenomen.

Met groot respect en diep eerbied moest de ark dus vervoerd  worden.

 

En zeker niet als een magisch middel dat de mens naar willekeur kan gebruiken zoals Israël meende te kunnen doen in de strijd tegen de Filistijnen.

Daarom brengt David de ark met de meest  uitgebreide voorzorgsmaatregelen naar de Jebusietenburcht.

Het wordt een uitbundige, feestelijke processie

Muziek en zang zijn niet van de lucht.

 

Een persoonlijke herinnering van David aan dit grootse ogenblik  vinden we in Ps 24: 7 als priesters en Levieten met de ark voor de nauwe en vergrijsde poorten van Jebus staan.

 

 

Omhoog!!

 

Zij eisen toegang en zingen:

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u aloude ingangen :de koning  vol majesteit  wil binnengaan.

In Ps 24:8a horen we vervolgens de aarzeling van de solist. Hij is poortwachter die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de stad ,

Wie is die koning  vol majesteit? Vraagt hij. Het antwoord luidt:

De HEER , machtig en heldhafitg

De HEER, heldhaftig in de strijd

JHWH doet dan zijn intrede in de stad en de vergrijsde burcht wordt Godstad!

De dag van de intocht van de ark in Jeruzalem  heeft de aloude Jebusburcht  gemaakt tot ”Heilige Stad” voor jood en christen beide.

 Ze is ook symbool geworden van het hemels Jeruzalem. Symbool van het wonen van God onder zijn volk.