A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stad Gods alle religies (2)


Stad Gods:alle religies ?  (2)  

 

We zullen ons toch moeten afvragen: Is aartsvader Abraham wel een samenbindende figuur tussen de drie wereldreligies? We moeten steeds maar weer leren elkaar te respecteren.Maar het breekpunt blijkt altijd weer de vraag hoe men Christus beschouwt. Aan de binnenkant van de Rotskoepel in Jeruzalem staan de woorden Lof zij Allah, die geen zoon heeft en de meeste Joden accepteren Jezus niet als de Messias,dat is als de Christus. Joden en moslims hebben respect voor Jezus. Ze zeggen; hij was net als wij een gewoon mens. Dat is nog geen evangelie, want er zijn miljarden "mensen zoals wij".  

Vadergedachte ontbreekt 

 Ik herinner me nog goed dat de zendingshoogleraar prof.dr. J.H.Bavinck op college eens zei:De moslims  vereren Allah met zeer veel namen. Weet u wel dat één naam ontbreekt?  Juist die ene naam die Jezus zo vaak genoemd heeft en die wij ook zo vaak gebruiken? De Vadernaam ont breekt.De moslims zien Allah niet als vader en zichzelf niet als kinderen van die Vader. Jezus heeft gezegd: als jullie bidden noem God dan jullie Vader. Begin je gebed met de bede: ‘Onze Vader die in de hemel zijt’. Maar dat kan en zal een moslim nooit zeggen. Een moslim kan nooit dezelfde relatie tot Allah hebben als christenen, die God als Vader aanbidden.  

Ibrahim

  In de Koran wordt Abraham Ibrahim genoemd, maar Ibrahim speelt bij de islamieten geen werkelijke rol van betekenis. In de koran komt Abraham hooguit voor in enkele losse, onderling weinig samenhangende verhalen. De persoon van Ismaël is veel belangrijker dan die van Abraham. De belofte die God aan Abraham gaf en het Verbond dat hij met Abraham sloot heeft in de islam geen enkele betekenis. Voor de Arabieren is de persoon van Ismaël veel belangrijker dan die van Abraham. Een moslim zal nooit zeggen dat hij met gelovige christenen behoort tot de kinderen van Abraham. En dat mogen wij toch wèl zeggen. Wij zijn weliswaar niet de natuurlijke nakomelingen van Abraham. Wij zijn geen Joden. De Farizeeën zeiden het echter zonder één moment te aarzelen: Wij hebben Abraham als vader en alle andere mensen niet. Jezus protesteert daar heftig tegen:”Zeg niet meteen bij jezelf:Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken” (Luc.3:8).Kinderen van Abraham zijn alle mensen, die uit de belofte aan Abraham en uit het geloof van Abraham leven. Abraham is de vader van alle Christusgelovigen. Waarom ? Omdat we net als Abraham Gods stem in Christus gehoord hebben en op weg gaan zoals Abraham, blindelings vertrouwen op wat God beloofd heeft.   

Dezelfde God?

   Een ander uitgangspunt in de Abrahamitische oecumene is de mening dat wij met joden en moslims in dezelfde God geloven. Is dat wel waar?. Het woord  ‘allah’ is een soortnaam. Het is geen eigennaam. Taalkundig is het woordje ‘allah’ gelijk aan het hebreeuwse woordje el, god of godheid . En dat woordje komt heel vaak voor in de Bijbel. Het maakt helemaal niets uit of je nu ’el’ zegt of ‘allah’. Het betekent  allebei god, godheid.  Er zijn vele allah’s. Ook de Koptische christenen bidden tot hun allah. Maar hun Allah is JHWH , hemelse Vader.(Jahweh).Voor de meeste moslims zal Allah geen soortnaam zijn maar eigennaam. Het is niet waar dat de moslims met Allah dezelfde God bedoelen als de christenen. We geloven weliswaar in één God, maar deze God heeft zich uitsluitend  kenbaar gemaakt in Jezus Christus. Hij vormt een diepe eenheid met God zijn Vader. Volgens de moslims heeft God geen Zoon. In de Koepel op de tempelberg  lezen we de woorden “Lof zij Allah, die geen zoon heeft” Daarom is een zogenoemde Abrahamitische oecumene niet mogelijk. Het zou niet eerlijk en oprecht zijn als wij zouden zeggen dat wij zelfde God vereren als de moslims. 

Twee soorten kinderen 

  Er zijn twee soorten van Abrahamskinderen. Natuurlijke en geadopteerde. De natuurlijke kinderen van Abraham zijn  de Joden. De geadopteerde kinderen zijn al die mensen die door Gods Geest zo zijn aangeraakt, dat zij in Jezus Christus zijn gaan geloven. Dat zijn die mensen van wie Jezus gezegd heeft dat God  bij machte is om uit de stenen van de tempel kinderen van Abraham te verwekken (Luc. 3 :8) 

Abraham Pad

 De route loopt langs de denkbeeldige weg die Abraham indertijd heeft afgelegd van Haran in het noorden tot Berseba in het zuiden. De ruïnes van Haran liggen in het uiterste zuiden van Turkije, vlak bij de Syrische grens. Vanaf die plaats zou de nu nog denkbeeldige route moeten gaan via Syrië, Jordanië, Israël en de Palestijnse gebieden. Deze route zou een samenbindend element kunnen vormen tussen alle religies en spirituele stromingen. Het zou een soort Pieterpad kunnen worden in het Midden-Oosten. Gelet op wat ik hierboven heb geschreven over de Abrahamitische oeccumene is dit ideële plan een fata morgana; boeiend schoon, maar van werkelijkheid ontbloot. Het is een illusie, want wie zijn de ware nakomelingen van Abraham? Het nageslacht van Israël of Ismaël? In de Bijbel lezen we dat de ware nakomelingen zij zijn, die Christus toebehoren: “En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte (Rom. 3:29)