A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schoot van Abraham


  

Ook Lazarus stierf, maar hij werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham.... 

  

 zie ook Hemelse Toekomst voor nog enkele foto's

 

 

Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij van verre zijn ogen opsloeg zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot......( NBG)

Wat zien we nu gebeuren in de Nieuwe Vertaling?  Terecht overigens.... zag hij Abraham in de verte   en Lazarus aan zijn zijde. (NBV)

De tekst is veel duidelijker geworden, maar het oudtestaamenrtisch coloriet is verdwenen. Het wordt nu de zijde van Abraham,

 

Lucas (16:19:31))

IK heb dit altijd een vereemde uitdrukking gevonden.We heben het wel eens over de schoot van de moeder: van moederschoot af betekent van kindsbeen af. Maar Abrahams schoot ? kan dat wel?  Wat wil daarom die uitdrukking:’in Abrahams schoot’ zeggen? U  weet misscchien dat deze uitdrukking voorkomt in een beeldverhaal van Jezus, dat de naam draaagt van de rijke man en de arme Lazarus.In tegenselling tot de rijke man komt de arme Lazarus goed terecht.Hij wordt aan het einde van zijn leven  door de engelen gedragen in Abrahams schoot. Hij wordt behouden. Maar waarom gebruikt Jezus die eigenaardige uitdrdrukking ‘ in Abrahams schoot’?

 

Ereplaats feestmaal

  

Omdat te bnegrijpen moet je weten dat de Joden bij een feestmaal niet aan tafel aanzaten zoals wij, maar aan rustbanken aanlagen. De gasten leunden daarbij op hun linkerelleboog, terwij hun voeten naar achteren staken. Een brandende vraag voor alle ggasten was  telkens weer wie naast de gastheer  mocht aanliggen. Dat was namelijk de eereplaats. Hij werd beschouwd als de belangrijkste gast aan  het diner.Hij lag als het ware in de schoot van Abraham.Dat lijkt ons nu niet zo  fris, maar dat was nu eenmaal een gezegde in de Joodse wereld.

 

Aan de rechterhand

 

Iets dergelijks hebben we in de uitdrukking’ gezeten aan de rechterhand Gods’. Dat belijdt de kerk van Jezus: Hij is opgevaren ten hemel en zit ter rechterhand Gods. Een ereplaats Dat moeten we niet letterlijk opvatten. Het is een symbool.Net zo goed een synm bool als het getal zeven. In Opnen baring 1 wordt gesproken van de ‘zeven vgeesten voor Gods troon” Dat is een symbool voor de volheid van de Heilige Geest.

 

Lazarus

  Heeft Lazarus geleefd? Nee natuurlijk niet. Het is een gelijkenis Lazarus is  een symbool. Jezus wil in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus ons waarschuwen. Mensen die alleen maar rijk zijn, komen er niet best af.

Alleen mensen als Lazarus worden behouden.Jezus heeft een groot aantal gelijkenissen uitgesproken. Daarin spelen  veel mensen  en beroepen een rol. Niemand draagt een naam, uitgezonderd Lazarus. Dat is heel bijzonder.In de gelijkenis van Lazarus doorbreekt Jezus deze algemene manier van sreken.Wat betekent die naam? Die naaam betekent ‘God helpt God is genadig’. Lazarus krijgt als enige in een gelijkenis een eigen naam, een eigen identiteit.Jezus wil zeggen;niet de rijke mensen hebben toekomst,mar alleen mensen als Lazarus die al hun hulp van God verwachten

 

Een naam

 

Een naam maakt iemand onverwisselbaar.Dat gold vooral in de wereld van het oosten. Een naam  maakt iets over een persoon bekend.Door de arme man een naam te geven wil Jezus hem typeren. Alleen mensen die met Lazarus willen belijden: God helpt, God is genadig. Krijgen een ereplaats bij God. of, om het met de joden te zeggen worden  door de engelen gedragen in de schoot van Abraham

  

Jezus is zijn naam

 

Jezus hééft niet alleen maaeen naam. Hij ís zijn naam: JHWH: God redt.

 Zo is de naam van iemand vaak een venster bij wie je naar binnenkunt kijken. Jezus geeft Lazarus als enige figuur in de gelijkenissen een aam. Dat is verrassend.

 

God helpt

 

Lazarus betekent: God helpt.De naam bevat een boodschap.In het beeldverhaal vertelt Jezus hoe de arme man in de schoot van Abraham wordt gedragen. Als hij sterft Hij komt  hijin de  hemel.’Had God maar wat eerder geholpen, dan was hij niet gestorven’. Zouden we zeggen.Toch helpt Laarus, want hij herinnert ons er aan dat wehet woord van Abrabham hebben. De rijke man had de arme Lazarus nodig om teleren afhankelijk te zijn.Als jhij maar een vinger naar hem uirtgestoken,.De arme kreeg zelfs geenkruimeltje van de tafel van de rijke.In Leviticus.lezen we al datde armen aren mochten lezen achter de maaiers.Ze hadden recht op de kruimeltjes.

Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus snijdt in eigen vlees. Wij zijn die rijke man. Voor de armen laten we zelfs geen kruimeltjes liggen. De rijke man ging niet naar de hel, omdat hij rijkwas, maar omdat hij blind was, blind voor de armoe van Lazarus voor zijn poort.Poorten geven meestal toegang, maar deze poort sloot af

 

De armen voor onze poort

 

.Er was een diepe kloof tussen de rijke man binnen de poort en de arme Lazarus buiten de poort. Wij identificeren ons graag met de rijke man Bedelaars zijn alle mensen die arm zijn.  Ook arm aan gezondheid, arm aan relaties. Zien we hen nog wel?

 

Arm aan relaties

 

Velen in onze naaste omgeving zijk net als wij

Over de rijken wordt op vele plaatsen in de Bijbel  een vernietigend oordeel uitgeroepen:’Wee  jullie rijken’ en ’zalig’ jullie  armen’. Jezus idenificeerde zich met de armen.  Hij komt ons tegemoet in   hen Wat jullie aan één van mijn minste broeders hebt gedaan, heb je Mij gedaan’. Het komt aan op het hebben van een relatie met hen die arm zijn aan mogelijkheden. Het grote kwaad van de rijke was niet dat hij rijk was, maaar arm aan relaties met de armen