A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Smyrna ( Izmir)


Smyrna

 

Zuilen van de agora (markt)

Hier waren de boetieks van het oude Smyrna

Ook Smyrna heeft een akropolis. Dit is het hoogste punt. Hier heb je een prachtig uitzicht over de haven.

Vlak bij het grote ruiterstandbeeld van Atatürk ga ik op een bankje  zitten aan de zeeboulevard van Izmir, het vroegere Smyrna.

 Ik kijk uit over de Middellandse Zee.  Steden zijn vergaan, volkeren verdwenen, maar de zee is door alle eeuwen heen dezelfde gebleven. Ik denk aan vroeger. 

Ik zie in gedachten vreemde schepen de haven van Smyrna binnenvaren met kostbare lading aan boord, purper, zijde, allerlei snijwerk van ivoor, marmer, wijn wierook en ook  andere handelsproducten. [1]

Ik zie ook Hollandse brikschepen met hun vierkant getuigde masten de baai van Smyrna binnenlopen. Er was in de Gouden Eeuw een levendige handel naar de Levant.  [2]

 

 

Er was jaren lang ook een Hollandse  kerk in Smyrna. 

Graf van een Hallandse zeeman. Hij heette van Lennep  Begraven 1778

 

'Slavenkasse'

De christelijke gemeente heeft zeer veel gedaan om Hollandse zeelui die door kaperij in slavernij waren geraakt, weer vrij te kopen.

Om het geld dat hiervoor nodig was in te zamelen werd er na de zondagse kerkdiensten een inzameling gehouden door de diakenen. 

 Hiervoor was een speciale slavenkasse in het leven geroepen.

Daaruit werd het losgeld voor de slaven betaald. Ook werden zieke schepelingen opgevangen en verzorgd in het Hollandse hospitaal. Het leven was voor de Hollanders heel moeilijk.

Aardbevingen, besmettelijke ziekten zoals pest  en cholera, hongersnoden en aardbevingen maakten het leven voor onze volksgenoten erg riskant. [3]

Het oude Smyrna

Van het antieke Smyrna is bijna niets meer over, omdat in 1922 de stad totaal in de as werd gelegd. In het centrum van de stad bevindt zich  een open plek met enkele resten van de staatsagora.

Enkele beelden zijn nog intact, maar vergeleken met de opgravingen in Efeze en Pergamum biedt  Smyrna weinig verrassingen. 

 Veel rampen hebben de stad getroffen. Aardbevingen, verwoestingen door de Lydiers, Arabieren, Byzantijnen, kruisvaarders en Grieken hebben de stad geteisterd. 

Toeristen die Smyrna bezoeken, gaan meestal eerst  naar oud-Smyrna, dat vroeger rond de Pagosheuvel lag[4].
Men beweert dat hier Homerus is geboren. Op deze heuvel zijn nauwelijks nog resten van het Romeinse Smyrna, dat ook het bijbelse Smyrna was, te vinden.

Vanaf deze heuvel heb je wel een schitterend uitzicht over de halvemaanvormige baai.

De gemeente van Smyrna

In de brief aan de gemeente te Smyrna staat geen enkele vermaning.

Het valt ook op dat de Opgestane zich hier presenteert als degene die dood geweest is en levend geworden. [5]

De levende Heer wist dat deze gemeente allereerst troost nodig had. Ze had veel te lijden van de lasterpraatjes van de Joden. Zij maakten de christenen wel heel erg zwart.

Ze zouden in bloedschande leven, want zij noemden elkaar broeders en zusters.

Zij mengden gif in hun avondmaalsbekers tijdens hun samenkomsten en ze aten vervolgens  een menselijk lichaam, waarvoor ze soms zelfs kinderen slachtten.

 Deze kwaadsprekerij zou de reden kunnen zijn dat de gilden en de scheepsbevrachters van Smyrna de christenen gingen mijden en zelfs boycotten. Velen deden liever geen zaken met de christenen en zo kwamen ze in het isolement terecht.

 Er kwam daardoor  grote armoe in de gezinnen. Daarom heeft de Opgestane via Johannes hen bemoedigd[6] "Ik weet uw verdrukking en uw armoede en ik ken de laster van hen die zeggen dat zij joden[7] zijn, maar het niet zijn."

Polycarpus

De bekendste voorganger van de gemeente van Smyrna is Polycarpus geweest.

Hij was een leerling van de apostelen. Men neemt aan dat hij zelfs een zeer nauwe relatie met de apostel Johannes had.

 Hij was voorganger van de gemeente van 115-156 A. D. Tal van brieven  van zijn tijdgenoten en ook van hem zelf zijn bewaard  gebleven. 

Deze geliefde bisschop is in 156 als martelaar van het christelijk geloof gestorven op de brandstapel.  [8]Hij weigerde de keizer te aanbidden. Er was in Smyrna een grote tempel van de godin Roma, waarin de keizer als god vereerd werd.

Het schijnt dat de Joden een compromis met deze  keizercultus hadden gesloten waardoor hun synagogen door de Romeinen  beschermd werden. De christenen deden niet mee aan deze keizerverering en waren ook geen lid van de gildenverenigingen.

Het gevolg was dat hun voorganger Polycarpus veroordeeld werd tot de brandstapel.  De proconsul die hem in het stadion ondervroeg, trachtte hem over te halen het christelijk geloof af te zweren.  Volgens de martelaarsakte zei hij "Zweer bij het geluk van de keizer en vervloek Christus.  Dan zal ik u  vrij laten".

Toen sprak de hoogbejaarde bisschop deze beroemde woorden

"Zesentachtig jaar heb ik Hem gediend en Hij heeft mij geen kwaad gedaan.  Hoe kan ik mijn Koning die mij gered heeft vervloeken?" 

Polycarpus was getrouw tot de dood. Voor hem geldt in heel bijzondere zin het woord van Jezus "Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens".

 

  

Smyrna is de tweede stad van Turkije.Een eeuw geleden (vóór het jaar 1923) was het nog hoofdzakelijk een Griekssprekende stad met vele kerken en vele christelijke scholen.

 

Pagosheuvel

Het  oude Smyrna  van de bijbel lag rond de oude Pagosheuvel van waaruit je een schitterend uitzicht hebt over de hele stad.  Deze plek was het hoogste punt van Smyrna. Het was de akropolis, wat letterlijk betekent; hoge berg.

 


 • [1] Openb.  18:12,13
 • [2] In het begin van de zeventiende eeuw was er in Smyrna een Hollandse handelskolonie gevestigd.  Daar verbleven  honderden  mannen, vrouwen en kinderen.
 • Bij deze handelspost was ook een kerkje gebouwd. Het is fraai gerestaureerd en het beheer is in handen van de Grieks-orthodoxe kerk. 
 •  Rondom de kerk bevinden zich tal van zerken met grafschriften die ons herinneren aan Nederlanders die hier gewoond hebben.
 • [3] In 1928 heeft Dr. J. W.  Samberg te Delden een proefschrift geschreven over deze gemeente en haar voorgangers met als titel 
 •  De geschiedenis eener handelskerk. Hij vertelt daarin dat veel predikanten heimwee hadden naar Holland, slecht betaald werden en meestal ongetrouwd waren.
 • [4] Elke Griekse stad  aan zee was gebouwd rond  een heuvel. 
 • De tempel en paleizen lagen meestal op de heuvel Er  omheen woonden de burgers.  Zo'n heuvel  heet acropolis.  De beroemdste acropolis is die van Athene.
 • [5] Openb. 2:8
 • [6] Openb. 2:9
 • [7] De naam Joden is ontleend aan  de naam Juda . Die naam betekent 'Godlover'.
 • Jezus wil zeggen: door hun lasterpraatjes zijn zij eigenlijk geen echte joden, geen mensen die God  loven. Zij zeggen wel dat zij Gods volk zijn, maar zij zijn het niet door hun gedrag.
 • [8] Hij verborg zich als boerenknecht op een boerderij bij Smyrna. 
 •  Hij werd echter verraden en gearresteerd.
 • Toen de menigte Hem zag schreeuwde ze luid Ad bestias, Ad bestias. Maar het festival en de rennen in het stadion waren al voorbij.
 • Daarom zei de proconsul  Quadratus dat hij nu niet meer voor de leeuwen geworpen kon worden. De woedende menigte weigerde echter Polycarpus vrij te laten. 
 • Ze was pas tevreden gesteld toen hij tot de brandstapel veroordeeld werd.