A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schepping Regenboog


 

Zie Ik richt mijn verbond met u op en met uw nageslacht en met alle levende wezens. Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen u en al wat op aarde leeft.(Gen 9: 16) 

 Zoals de regenboog de aarde omspant, zo omspant Gods trouw de wereld Die trouw ligt vast in het verbond  met Noach

 

De veelkleurige regenboog wordt symbool van Gods veelkleurige trouw

De regenboog  zien we als de zon laag aan de hemel staat. Als de regendruppels door het zonlicht vallen gedragen zij zich als prisma’s en splitsen zij het licht in regenboogkleuren. Elke regendruppel heeft zijn eigen regenboogje.

 Zie voor Noachitisch verbond onder Apostelconvent (3) Voor de joden gelden de Noachitische geboden voor alle mensen. Ze komen neer op vier onthoudingen: onthouding van alles wat door de afgodendienst bezoedeld is. Ontjhouding van ontucht, onthouding van het verstikte en onthouding

Symbool

 Zoals de regenboog de aarde omspant, zo omspant God met zijn oeverloze liefde en ontferming de wereld. De veelkleurige regenboog wordt  teken van zijn trouw. En zijn trouw ligt vast in het verbond dat Hij met Noach sluit. Het Noachitische verbond draagt een ander karakter dan Gods verbond met Abram en Mozes. Het verbond met Noach is een bondgenootschap met al wat leeft.

Tempel van Poseidon. Symbool van het heidendom.Heel het scheppingsverhaal en alle Noachitische geboden zetten zich af tegen de afgodendienst Zon, maan en sterren waren afgoden ze worden ontgoddelijkt en worden werklampjes

 

 Niet de God van de rampen 

God is niet de God van de ramp. De God die achter en boven de rampen staat. Het Babylonische zondvloedverhaal wil ons daarentegen leren dat wij nergens zeker van zijn. Hoe  groot is in dit opzicht het verschil met het Babylonische verhaal dat ons wil wijsmaken dat de goden wel bestaan,maar goden van de willekeur  zijn en wij mensen slachtoffers van hun grillen.

 Mens geen slachtoffer 

Het woordje verbond is een kernwoord in hoofdstuk 9.God beschouwt de mensen als zijn bondgenoten. Net als de eerste hoofdstukken van het boek Genesis is het gericht tegen het  pure heidendom van de volken rondom Israël. Het is geschreven tegen de afgoden van Egypte en Babel, tegen de idee dat de zon en de maan goden zouden zijn, tegen de idee dat de God van Israël de God van de rampen is waar de wereld vol van is. Hij is niet de God van het water, de God die er plezier aan beleven zou dat de wereld ondergaat.

 God van het leven 

Hij is niet de God van de dood, maar de God ven het leven. Terecht werd het zondvloedverhaal gelezen met Pasen. God wil niet dat deze wereld kapot gaat. Hij wil dat de mens leeft. Zoals Paulus schrijft:Ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven noch heden noch toekomst, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van  de liefde van God, die is in Messias Jezus, onze Heer (Rom8:38 en 39)

Hij is trouwens ook de  uiteindelijke vervulling van zijn woorden jegens de mens, jeens Adam Ik zal hem een hulp makendie bij hem past. Ik zal hem een Helper tegenover hem creeeren Een echte Vriend, door en door betrouwbaar