A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sneeuw en wol


 “Hij geeft sneeuw als wol. (Ps 147:16)” 

 

 Drie verschillende foto's van de besneeuwde Hermonbergen ten noorden van Israel

 

 

Zowel sneeuw als wol hebben iets van reinheid in zich. Wit is van ouds  de kleur van nieuw leven en van feest. Het is opvallend hoe vaak de combinatie van sneeuw en wol in de Bijbel voorkomt. Heeft Jezus wel eens sneeuw gezien? Dat was zeker het geval toen Hij eens een tocht maakte door het land van Tyrus en Sidon. Heel in de verte tekenden zich heel duidelijk de besneeuwde toppen van de Hermonbergen zich af. Ook in Caesarea Filippi kon je besneeuwde toppen van de Hermonbergen  zien.

Jesaja 1

 Behalve Ps 147 zijn er nog drie teksten waarin  deze combinatie doorklinkt. In het eerste hoofdstuk van Jesaja lezen we ( 1:18) “Al zijn je zonden rood als karmozijn, ze worden wit als sneeuw;al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.” Wit als de kleur van reinheid en zuiverheid. Wit is ook symbool van de heiligheid en zondeloosheid van God. In onze tijd hebben we gezien hoe die ongerepte sneeuw een bedreiging  kan worden voor de mens  als zij zich verdicht tot een lawine.

Rood

 In Jesaja 1 wordt nog een andere kleur genoemd: de kleur rood. De zonden van het volk worden in felle, schrille kleuren getekend: rood als scharlaken en purper. God de HEER komt met een voorstel. Laten zij beiden(God en mens) als deelgenoten in een verbond gaan procederen. Laten zij hun geschil aan de rechter voorleggen. Wordt  het volk nu afgeschreven en veroordeeld? Geen sprake van. Tot onze grote verbazing klinken de woorden: Al waren uw zonden rood  als scharlaken ze zullen wit worden als sneeuw’

Bij Daniël

In Daniël 7:9 lezen we:“Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar wit als zuivere wol.” Ook  hier is wit de kleur van zuiverheid 

Een bijzonder Mens

 Heel onthullend vind ik ook de tekst uit Openb.1:13. Johannes ziet zeven gouden lampen (de zeven gemeenten) en daartussen iemand die er uitzag als een mens. Zijn hoofd en zijn haren waren als witte wol of als sneeuw. Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei:”Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft;ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Jezus Christus is als de opgestane, verhoogde en verheerlijkte HEER puur, rein,  zuiver wit als sneeuw en witte wol.

Wit kleed

Kunnen we nog iets meer zeggen van dit kleed?  De verschijning die er uit ziet als een mens, droeg het lange witte priesterkleed zoals het werd gedragen door de priester die actieve dienst verrichtte in de tempel. De schitterende witheid in Openb. 1 is  hier ook een beeld van zijn heiligheid. Zijn Koninklijke macht en majesteit vervult Johannes niet alleen met  verrukking, maar  ook met ontzag en bevende schrik. De hemelse verschijning in het witte kleed overstelpt Johannes met diepe vrees.’En toen ik Hem zag,viel ik als dood aan zijn voeten”  Hij deed dezelfde ervaring op waarvan wij lezen in Jesja 6:4, Ez. 1:28 en Dan. 10:9. Zij vallen  op hun aangezicht voor de heilige heerlijkheid van de HEER. Tegenover de heiligheid van God wordt de mens op een verbijsterende manier geconfronteerd met zijn eigen onheiligheid.

Zwart  tegenover wit?

Het valt mij op dat in Jes. 1 niet zwart als tegenstelling tot wit wordt genoemd maar rood. Al waren uw zonden rood als scharlaken en rood als purper ze zullen wit worden als verse sneeuw en frisse wol. Hoewel zwart een rouwkleur is, is zwart vandaag weer in de mode.

Ruiter op het witte paard.

In Openbaring 6 worden drie onheilspaarden genoemd. Het rode paard van de oorlog, het zwarte paard van de armoe en het vale paard van de dood. (zie hierover uitvoerig bij Ruiter op het witte paard). Zij symboliseren al het onheil op aarde. Maar de ruiter op het witte paard zal uiteindelijk al die onheilsmachten overwinnen. Het zwarte paard is duidelijk het symbool van de hongersnood en de armoe in de wereld.