A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schepping Geschiedenis


 

Kaukasusgebergte en de Sinai

 

Het gaat in de eerste elf  hoofdstukken van Genesis over geschiedenis,  over  heilsgeschiedenis. Maar het is geen geschiedschrijving in de gewone zin van het woord.

 

Oergeschiedenis 

 

 

Men noemt die geschiedenis wel eens oergeschiedenis. Men bedoelt daarmee de hele geschiedenis van Gods omgang  met de mensen in verhaalvorm. Kijk bijvoorbeeld eens  bij Kaain en Abel. Het is ook Gods Woord, maar in een eigen literatuurgenre. Het is onderricht in verhaalvorm ,getuigenis van Gods kant over God en de mensen van alle tijden. De genoemde hoofdstukken geven antwoord op de vraag wie wij zijn en wie God is. We zullen de boeken van de Bijbel genuanceerd  moeten lezen. In al deze boeken spreekt God ons aan. Hij is de grote Spreker. Hij brengt alles ter sprake. Hij is ook aanspreekbaar!.Het literatuurgenre kan verschillen.

 

Onderricht in verhaalvorm 

Telkens krijg ik de vraag te horen: Gelooft u dat wat in de eerste hoofdstukken van Genesis verteld wordt, echt letterlijk zo gebeurd is? Is alles wat ons daar verteld wordt, ‘waar gebeurd’ ? En als dat niet zo is, moeten we dan niet consequent zijn en moeten we dan ook niet een vraagteken zetten achter de wonderen van Jezus? Komt zo alles niet op losse schroeven te staan? Ik kan mij voorstellen dat sommigen zo denken. Er zijn theologen die  zelfs beweren, dat alles wat in de Bijbel staat wel waar is maar niet echt gebeurd. Zo bekijken ze ook alles wat in de evangeliën ons verkondigd wordt. Het zijn wel mooie verhalen en het is in zekere zin ook wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Dat God mens is geworden, dat Jezus is opgestaan uit de dood. Het is wel waar, maar niet echt gebeurd. Dat is een heel kromme en domme redenering, want zij lezen de Bijbel niet genuanceerd, maar vanuit een bepaalde vóóronderstelling. Zo wordt de Bijbelse boodschap onthoofd. Op die manier  blijf je met lege handen staan. Je kunt dan wel bij hoog en bij laag beweren dat de Bijbel mooie verhalen bevat, maar de boodschap zelf wordt vermoord.

Ik geloof dat je de Bijbel genuanceerd moet lezen. De Bijbel staat vol getuigenissen over dingen die geschied zijn. Het gaat in het Oude en Nieuwe Testament over geschiedenis.

 Genuanceerd lezen 

De Bijbel staat vol met heilsfeiten. Maar er zijn ook leerverhalen die het niet verdragen als krantenberichten  te worden gelezen. Ook het boek Jona is een leerverhaal.We moeten bijvoorbeeld ook niet de gids geloven die ons op de  weg tussen Jericho en Jeruzalem de herberg aanwijst van de barmhartige Samaritaan. Anderzijds verbaas ik me telkens weer over de grote nauwkeurigheid waarmee  evangelisten ons vertellen wat heeft plaats gevonden.

In de eerste hoofdstukken gaat het inderdaad ook over wat gebeurd is.

God heeft de mens geschapen, maar de mens heeft God de rug toegekeerd en toen is het van kwaad tot erger gegaan. Dat lezen we in de eerste hoofdstukken van Genesis. Er zijn ook veel verhalen in deze hoofdstukken die we moeten zien als onderricht in verhaalvorm. Ze zijn volgens Martin Buber ‘erzählte Lehre’.