A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schepping Rib Adam


" de rib die hij uit de mens had weggenomen, bouwde God de Heer een vrouw (Gen 2 : 22)"  Ik zal hem een hulp maken die bij hem past, een helper tegenover, een metgezel. De uiteindelijke vervulling van deze woorden vindt plaats in Messias Jezus. Hij is de Ware Medemens, een vriend een helper tegenover, gesprekspartner en Verlosser

 

 

 De vrouw krijgt in de Bijbel een gelijkwaardige plaats, naast de man.Niet :zij moet dienen en hij mag heersen, maar  ze zijn medemensen,

Christus is onze allernaaste, in goede en kwade dagen in leven en sterven. Hij is de Bruidegom

 God zegt:het .is niet goed  dat de mens alléén is. Dat is voor het eerst dat we in de Bijbel lezen dat iets niet goed is. Niet goed, dat is in de schepping  ‘nog niet af’, nog niet klaar’. Gods bedoeling is dat de mens niet een-zijdig, of een-zaam  blijft. Als mens moet hij ook medemens zijn, Adam in meervoud. God wil de mens scheppen als een relationeel wezen, aangelegd op de Ander en op de ander. 

Meervoudigheid Gods

 Ik vind het altijd weer hartverwarmend en hartontroerend in de Bijbel te horen en óp te horen dat God meervoudig is. Hij is driezaam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij zijn een volmaakte gemeenschap. God is altijd in gesprek met zichzelf. Altijd in gesprek met elkaar. Die meervoudigheid van God vind ik een wonder. Allah is een-zaam.En toen God Adam schiep, wilde Hij dat Adam op Hem leek. Een beeld van Hem zou zijn. Hij wilde dat de mensen elkaars antwoord zouden zijn. Liefde geven en liefde ontvangen.  

Mens zijn is medemens zijn

 De schepping is nog niet af als de mens er is. Hij moet in contact komen met een medemens. Er moet een relatie ontstaan, zoals er die liefdevolle relatie  er is in het wezen van God zelf:Vader, Zoon en Heilige Geest.Medemenselijkheid  moeten we niet beperken tot de man- vrouwrelatie. De mens komt pas tot zijn doel als hij in contact  treedt met een medemens. Mensen moeten met elkaar communiceren. O ja, het is oorspronkelijk bedoeld als man en vrouw. Inderdaad: de dieren worden elk naar hun eigen aard geschapen, zij leven van instincten, maar de mens mag een beetje op God lijken. Elk mens heeft een tegenover nodig. Elk mens moet bewaard worden voor eenzaamheid en eenzijdigheid.  

Man-mens en vrouw-mens

  Rabbijnen vertaalden het woord dat in onze taal meestal vertaald is met ‘rib’ met zijde: God nam één van zijn zijden.God zei vervolgens: Ik zal hem een helper maken die bij hem past. Iemand die ‘hem tegenover is’ .Iemand die hem van repliek dient en weerwoord geeft. Een bondgenoot. Zo wordt de mens tweezijdig. Tweezaam. In die tweezijdigheid gaat het ook om een gelijkwaardigheid. In het Hebreeuws heet de man isj en de vrouw isja. Ze horen bij elkaar als medemensen, bondgenoten. 

Mannen werden mannig (Gen. 6)

  Dat is al gauw helemaal mis gegaan. De vrouw werd een slavin en een sloofje van de man. Bezit. Eigenmdom.Mannen werden ‘mannig’ en gingen heersen over de vrouwen. Heersen werd zijn woord en dienen et hare. Dat is denk ik ook de verklaring van het optreden van reuzen, giganten, krachtpachters uit Genesis 6. Men zegt wel eens: dat is mythologie, maar het is een Bijbelse boodschap in de vorm van bestaande mythen. Het is niet goed als de een gaat heersen over de ander. Dat is toch wel vaak de praktijk geweest 

De Bruidegom

 Het huwelijk is ook niet alles. Gelukkig maar. Dat zou heel erg zijn voor mensen die niet getrouwd zijn of niet meer getrouwd zijn  en voor mensen die alleen zijn.. We hebben gehoord van die Ander. God zelf is mens onder de mensen geworden. Jezus, die de Christus is. Hij is ‘degene die komen zou’ .Welnu. Hij is gekomen als de Bruidegom van zijn bruidsgemeente. Hij blijft ons trouw: in goede en in kwade dagen, in leven en sterven.