A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sions-heuvel


Sions-heuvel Dit is een zéér groot bestand en bevat de items Sionspsalmen, Sions omgeving,  Hasmoneeën, Davidstad, Hinnomdal en Gouden Poort. Ik verwijs hierbij naar het kaartje hieronder.

 

 

Sionsheuvel of de berg Sion

Sionspport in 2012 en in 1890

Sionsheuvel vanuit de lucht

 

=================================

 

 

Het paleis van de hogepriester stond op de Sionsheuvel.Een trappenstraat leidde daarheen.Als arrestant van de tempelpolitie is Jezus daarheen ook zerk afgevoerd

Onder het paleis op vanSionsheuvel bevond zich de gevangenis, waarvan ik indertijd een foto mocht maken. De openingen in de rotswand waaraan de armen en benen van de gevangewerden vastgebonden  voor de geseling zijn nog duidelijk te zien.Onder die gevangenis bevond zich de kerker waar Jezus in dondag nacht werd heergelaten.Het was een diepe smerige put.

 Als je in de oude stad Jeruzalestaat en je naar het zuidwesten kijkt, zie je daar een heuvel die de omgeving domineert en die de naam Sionsheuvel draagt. Deze naam is bekend uit de Bijbel en de meest voor de hand liggende verklaring is dat op deze Sionsheuvel de oudste resten van Jeruzalem liggen. Hier zou dus ook de stad van David moeten liggen. De opgravingen hebben ons echter geleerd dat dit niet het geval is. Niet de monumentale Sionsberg, maar de veel lagere, ernaast gelegen Ofel blijkt de stad Davids te hebben gedragen. Oorspronkelijk zal dus de poëtische naam van Jeruzalem, Sion, met de Ofel verbonden zijn geweest. Waarom nu deze heuvel en niet de strategisch betere huidige Sionsheuvel? Dat is vanwege de watervoorziening!Aan de zijkant van de Ofel vinden we een - ook nu nog- werkende bron, die beroemd is geworden door de Hizkiatunnel.

 

 

 

 Het is de zogenoemde Gihonbron. (Zie daar).

 Het alleroudste Jeruzalem op de Ofel was maar heel klein voordat het de hoofdstad werd van de verenigde rijken van Juda en Israël. De oorspronkelijke plaats van de stad Davids werd vergeten en werd later gezocht op de veel hogere westelijke heuvel die de naam Sion krijgt. Nog veel later gaat de naam Sion over op heel Jeruzalem als een poëtische naam. Sion wordt dan de woonplaats van God. We moeten de Sionsheuvel niet verwarren met de veel noordelijker gelegen berg Moria, waar Salomo de tempel bouwde. Het centrum van Jeruzalem lag daarom in de tijd van Jezus een behoorlijk eind ten zuidwesten van het tempelcomplex. Jezus kwam vaak in het tempelcomplex, maar tijdens zijn verhoor werd hij naar de Sionsheuvel gebracht in de paleizen van de hogepriester en van Herodes, waar Hij voor Pontius Pilatus verscheen. Pilatus woonde daar  tijdelijk, want zijn residentie bevond zich in Caesarea aan Zee. Tijdens het Pascha kwam hij echter naar Jeruzalem.  

Sions-psalmen

 God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijfthen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kind'ren dragen (Ps 87:4 o. b. ) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag. Daar zal men u o God betalen geloften dag bij dag (Ps 65:1 o. b. ) Hoe vaak hebben wij in onze jeugd deze psalmen in de oude berijming gezongen!  Ps 87 : 4 gaf  onze dominee vaak op als er een baby gedoopt werd! Hebben wij ons wel gerealiseerd wat de naam Sion betekent? Waar lag Sion ? Wat is Sion eigenlijk ? Wat wordt bedoeld als we in de psalmen lezen van Sion ? Oorspronkelijk was Sion de naam van de zuidoostelijke heuvel van Jeruzalem waar de burcht van de  Jebusieten stond en later de Davidsstad werd gebouwd.  Nog later  wordt Sion de naam voor de tempelberg, daarna voor geheel Jeruzalem  en in de profetieën wordt de naam gebruikt voor het volk van God, de gelovigen. De naam Sion is niet de tempelberg van de eerste tempel ( die van Salomo) noch van de tweede tempel (die van Herodes) want die berg is de berg Moria.  En op de top van de berg Moria bevindt zich nu de rotskoepel van de moslims  

Sions-omgeving

 

  Graag leid ik u even rond door Oud-Jeruzalem aan de hand van een plattegrondje waar geen woord te veel of te weinig in staat.Ziet u de woorden Bovenstad en Benedenstad met grote letters.? In de Bovenstad woonden de rijke en de geestelijke leiders  van het volk. Rijke mensen hebben een goed uitzicht nodig. Dat uitzicht gaf de Sionsheuvel. Dat is ook de reden dat je op deze heuvel drie paleizen kon aantreffen: het paleis van Herodes de Grote, het paleis van de  Hasmoneeën en het hogepreisterlijk paleis, (op het kaartje: Kajafas paleis). Jezus heeft  dus als arrestant in ieder geval twee keer deze heuvel beklommen. De eerste keer naar het paleis van de hogepriester en vervolgens naar het paleis van Herodes. Jezus is dus niet zoals ik altijd met velen gedacht heb, weggevoerd naar de burcht Antonia(zie op kaartje boven;Antonia)Als Kajafas zijn priesterlijke taak in de tempel moest verrichten, hoefde hij niet via de Benedenstad, waar het gewone volk woonde- te gaan, maar kon hij via een brug van de Sionsberg naar de Tempelberg wandelen.  

Hasmoneeënpaleis

  Het  paleis van de Hasmoneeen geeft de archeologen vandaag handen vol werk. Als je vandaag deze opgravingen bezoekt, denk je dat dit paleis buiten de zuidelijk muur van Jeruzalem lag. Dat is niet zo. De drie bovengenoemde paleizen lagen binnen de stadsmuren van het toenmalige Jeruzalem. De berg Sion lag immers  binnen de stadsmuren. Het was wel een vrij hoge heuvel. Een onlangs opgegraven trappenstraat  bracht je naar boven. In gedachten liep ik eens met vele joden mee die hun tempelbelasting moesten betalen. Boven gekomen zag ik het woordje ‘korban” (offergave) diep ingekrast in de rotswand van de ruïne van het hogepriesterlijk paleis. Het woordje ‘Sion’ heeft en had een veel diepere betekenis dan een louter aardrijkskundige. Het is synoniem met Jeruzalem, Godsstad en het hemels Jeruzalem. God zal henzelf bevestigen en dragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions  kinderen dragen. 

 

 

 Op dit model uit Israel kun je duidelijk zien dat de Davidstad oorspronkelijk een kleine burcht van de Jebusieten was,ten zuiden van Jeruzalem lag en links van het Kidrondal.Vlak bij lag de Gihonbron en het diepe Kidrondal  en rechts(Naast de Davidstad) het Dal van Josafat waar vele joden zich lieten begraven omdat ze meenden dat hier de Messias zou komen De vorm was ovaal) Davidsstad Vroeger dacht men dat de berg Sion het oudste gedeelte van de stad Jeruzalem was.Dat is beslist niet zo.Het oudste gedeelte moeten we zoeken op de berg Ofel. Daar lag vroeger de burcht van de Jebusieten. Ze waren ook- naar ik meen -Kanaäanieten.Dat oudste gedeelte van Jeruzalem vindt u op het kaartje onder de tempel en het tempelpein. De plek van de tempel heb ik omcirkeld en de plaats van de Davidstad voorzien van horizontale strepen, De Jabusietenburcht is dus Davidstad geworden. Het was een goede greep van David om daar te gaan wonen. Er bevond zich een duizenden jaren oude bron, de zogenoemde Gihonbron. Daar is veel over te vertellen. (Zie Gihonbron). Op het kaartje kun je ook heel goed zien, dat toen David een eigen paleis ging bouwen hij naar het noorden ging  

Hinnomdal

  In het zuiden zie u nog de woorden Hinnomdal.Daar lag een grote stinkende vuilnisbelt en verbande kadavers waarvan het vuur altijd smeulende was, Overal kropen wormen en insecten rond ue zich tegoed deden aan de lijken van de dieren. Het is het symbool geworden van de plaats van de uiterste verschrikking ”waar de warm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust”. 

Gouden Poort

 Ten oosten van de tempelberg aan de overzijde van het stroompje Kidron of Kedron, lag de Olijfberg. Als Jezus de stad verliet om naar de Olijfberg te gaan ging Hij waarschijnlijk via de Gouden poort . Vanuit het oosten w was dit de enige toegangspoort. Van oorsprong  is deze poort een Byzantijjns bouwwerk uit de 5e eeuw. Deze poort is niet meer toegankelijk en heeft een belangrijke religieuze betekenis. De poort kijkt uit op de Olijfberg en is sinds 1530 verzegeld. Ze is dichtgemetseld door moslimleiders die zo een terugkomst van een messias wilden verhinderen. Veel religieuzen verwachten dat de Messias  naar wie zo lang is uitgekeken, zich niet aan de maatregelen zal storen en glorieus via de Gouden Poort Jeruzalem zal binnentreden. Ik   vermoed wel dat de dubbele Huldapoorten in het  zuiden door Jezus en de leerlingen het vaakst gebruikt zullen zijn. De onderaardse tunnels van deze poorten die toegang geven tot het tempelplein, vind ik zeer indrukwekkend.