A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Schelfzee


  

Schelfzee

 

 

 Tegenover Akaba ligt in Israël de plaats Eilat

 

 

Hier aan de golf van Akaba zal vermoedelijk de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee hebben plaats gevonden.

De locatie van de 'Red Seacrossing" is niet de Golf van Suez. Het volk Israel trok vfan Ramesse (Zoan) via Sukkoth dwars door de woestijn naar Pi Hacharoth.Toen ze de golf van Aqaba waren overgestoken waren ze pas goed vrij: ut de invloedsfeer van Egypte

De Rode Zee heeft twee armen of uiteinden.Het ene uiteinde is de huidige Golf van Suez en het andere uiteinde de Golf van Akaba.

Zie het kaartje hieronder.Gewoonlijk gaat men er van uit dat de doortocht heeft plaats gevonden  aan het noordelijke uiteinde van de huidige golf van Suez.

De Israëlieten zouden daarbij door een soort moeras zijn getrokken.

Een sterke oostenwind zou het ondiepe water hebben weggeblazen en het volk zou over de moerassige grond naar de overkant zijn gegaan.

 

Golf van Akaba

Toch geloof ik  op grond van tal van argumenten dat de zee van de doortocht de Golf van Akaba is geweest.

Als het de Golf van Suez geweest zou zijn, waarom is de Egyptische cavalerie dan niet een paar kilometer omgereden om aan de overzijde de Israëlieten op te wachten?

In Exodus 23: 31 lezen we de woorden God zeide :” Ik zal jullie een gebied geven dat zich uitstrekt van de Rode  Zee tot aan de zee waaraan de Filistijnen  wonen( van zuid-oost tot noord-west) en van de woestijn tot aan de Eufraat.

 Dat gehele gebied geef ik in jullie macht”.

Als je de kaart bekijkt dan moet je wel de conclusie trekken dat met de Rode Zee niet de linkse uitloper van de Rode Zee is bedoeld, maar de Golf van Akaba!

 En in Numeri 14:25 lezen we “Nu wonen  daar de Amelekieten, en Kanaänieten  nog in de valleien. Keer morgen om en trek de woestijn weer in, in de richting van de Rode Zee”.Als je het kaartje  bekijkt dan moet je toch wel tot de conclusie komen dat de route vanuit de woestijn Zin, de noordelijke Negev, naar een “zee” geen andere kan zijn dan  naar de Golf van Akaba!

Zeker wanneer daarbij wordt gezegd, dat de blikrichting eerst het land Kanaän was.Als je je omkeert is de eerste zee die je tegenkomt de Golf van Akaba.

En als je naar een zee moet gaan om om Edom heen te trekken (Num.21:4), dan kan die zee alleen maar de golf van Akaba zijn.

 

Lied van Mozes

Nu kunnen we het lied van Mozes aan de Schelfzee ook beter begrijpen. Want toen het volk eenmaal de Golf van Akaba was doorgetrokken door het ingrijpen van God, hadden ze redenen om dankbaar te zijn omdat ze nu buiten de Egyptische invloedsfeer waren gekomen.

 

Aantekening

 

De doortocht door de zee is een beeld van de doop. De kwade machten, gesymboliseerd door de farao en zijn legermacht, worden net als het leger van de farao verzwolgen door het water. .