A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Suzan


  

  

Susan

Er is van de stad Susan (of Susa) niets meer over

Er zijn drie bijbelboeken die alles te maken hebben met de Perzen en de Perzische koningen.  Het zijn de boeken Ezra, Nehemia en Esther

Ze worden in het rijtje bijbelboeken in één adem genoemd:Ezra, Nehemia , Esther. Ze leefden in verschillende perioden onder verschillende Perzische koningen:  Xerxes en Artasasta.

Maar weet je wat al deze  koningen met Cyrus gemeenschappelijk hebben? Ze hebben alle  drie in de burcht  Susan gewoond. Cyrus  had Susan gemaakt tot zijn residentie waar hij in de lente verblijf hield

Xerxes  leefde de tijd van Esther woonde het grootste deel van het jaar in Susan, net als Darius gewoon was geweest

Arhasasta leefde in de tijd van Nehemia  en woonde er nog steeds omstreeks 445 vóór Christus

  

Koningen in Bijbelse tijd  

 

1: Cyrus leefde in tijd van Jozua en  Zerubabel. In het jaar  539 nam Cyrus  Babel in  en daarna vond ook de terugkeer ballingen  plaats.

2: Xerxes leefde  in de tijd van Esther en  Mordechai  485-465  Ontstaan van het  Purimfeest .Dus een halve eeuw later. Het is voor  onze jaarrtelling en dus je moet altijd aftellen!

3: Artaxerses leefde  in de tijd van  Ezra en Nehemia In het jaar 445 met de herbouw stad en tempel begonnen. Nota bene: pas een eeuw na de terugkeer der ballingen kon met de herbouw van de tempel worden begonnen. Zie verder hieronder.

Rondom de burcht  Susan heeft zich dus heel wat afgespeeld. De Perzische koningen Cyrus, Darius en Artaxerxes hebben vanuit de burcht Susan bevel gegeven tot de herbouw van de tempel. (Ezra 6:14)

bij 1) In het eerste jaar van zijn regering vaardigt Cyrus het edict uit dat aan de Joden de vrijheid geeft om terug te keren naar hun land.

De Joden keren terug onder leiding van Zerubabel. Ze krijgen de opdracht om de tempel en de muren van Jeruzalem te herbouwenMuren van de Oude Stad Jeruzalem

bij 2)  In Susan speelt zich ook de geschiedenis af van het boek Esther. We zitten dan in de tijd van Xerxes die voorbereidingen treft Griekenland aan te vallen.

Door de opgravingen heeft men nu een beeld van de plattegrond van het paleis. 

De harem, het vrouwenverblijf, (Esther 2:3) was door een gang met het binnenhof van het koninklijk paleis verbonden. 

Het blijkt nu uit de opgravingen dat die gang recht tegenover de open troonzaal van het koninklijk paleis was gelegen.

Toen dus Ester door die gang liep, werd zij direct door de koning  gezien.  Als Ahasveros na zijn vele veroveringen koningin Wasti als showmodel aan zijn rijksgroten wil vertonen, weigert deze vorstin dat en wordt daarna verstoten.

In het begin van het boek Ester maken we een groot paleisfeest mee in de burcht Susan.


bij 3) Ezra was vooral de schriftgeleerde en Nehemia  de politieke leider voor het teruggekeerde volk.  Ezra heeft alles op alles gezet om het volk weer terug te brengen tot de Tora . 

Hij is de geestelijke vader van de schriftgeleerden, ook van de Farizeeën. Ezra was voor de schriftgeleerde die het volk  terugriep tot het bestuderen en onderhouden van de Tora

 

Susan was de hoofdstad van het Perzische rijk van Ahasveros, die ook Xerxes (485-465) wordt genoemd.

 Hij was de opvolger van Darius.  De ruïnestad heet nu Schusch en ligt 300 km ten noorden van de Perzische golf.

De stad Suzan was trouwens maar één van de residentiesteden van Xerxes.  Andere waren Ekbatana en Babylon, respectievelijk de hoofdsteden van de voormalige, onderworpen rijken Medië en Babylonië, terwijl Susan de hoofdstad van het vroegere Elam geweest was. 

Regeringszaken werden afgehandeld te Babylon en te Susan.  Persepolis was veel meer een ritueel centrum, een schitterende omlijsting voor het koningschap. 

Het was niet de vaste woonplaats van de koning.  In Persepolis woonde hij slechts enkele weken per jaar. Hier waren door middel van reliëfs alle volken in

teen verzameld. Hier werden bepaalde ceremoniën uitgevoerd

Ester

In Susan speelt zich de geschiedenis af van het boek Esther.Door de opgravingen heeft men nu een beeld van de plattegrond van het paleis. 

De harem, het vrouwenverblijf, (Esther 2:3) was door een gang met het binnenhof van het koninklijk paleis verbonden. 

Het blijkt nu dat die gang recht tegenover de open troonzaal van het koninklijk paleis was gelegen.

 Toen dus Ester door die gang liep, werd zij direct door de koning  gezien. 

 Als Ahasveros na zijn vele veroveringen koningin Wasti als showmodel aan zijn rijksgroten wil vertonen, weigert deze vorstin dat en wordt daarna verstoten.

In het begin van het boek Ester maken we een groot paleisfeest mee in de burcht Susan.

Waarschijnlijk had hij in het derde jaar van zijn regering alle rijksgroten, functionarissen en bevelhebbers naar Susan geroepen om zijn aanvalsplannen  tegen de Grieken te bespreken (Ester 1:2).

In het tweede hoofdstuk wordt ons dan verteld hoe het jonge Joodse meisje Esther, nichtje van de vrome Jood Mordechai, na een schoonheidskuur die een jaar duurt, tot koningin wordt verkoren.

Ondertussen ontmaskert Mordechai een moordaanslag op de koning, maar wordt daarvoor niet beloond.

Mordechai wil niet een saluut brengen aan de praalzieke hoveling  Haman (uit de stam van Amalek, aartsvijand van Israël).  Dan bepaalt Haman op een noodlotsdatum (pur) een holocaustdatum voor heel het Joodse volk, dat immers naar een andere Wet leeft dan de Perzen.

Mordechai pleegt overleg met Ester over wat zij zou kunnen doen om dit lot te keren.

 Ze zal naar de koning gaan met gevaar voor haar leven.

 Maar dan moet het Joodse volk drie dagen vasten! Met vrouwelijke diplomatie weet Ester de spanning bij de koning op te voeren. 

 Wat heeft Ester toch voor verlangen? Haman richt ondertussen een hoge wurgpaal op om daar Mordechai aan op te hangen. 

Maar tot overmaat van ramp moet Haman, nadat Mordechai's redding van de koning uit de annalen is opgediept, Mordechai eervol door Susans straten laten paraderen.

Aan het diner dat koningin Ester bereidt voor de koning en Haman, wijst Ester Haman aan als degene die haar volk en ook haar wil doden.  Nu komt Haman aan de wurgpaal te hangen.

Poerimfeest

Het Poerimfeest wordt ook wel genoemd 'het feest van de maskers'.

Dat heeft een diepe achtergrond. De achtergebleven  Joden in Perzië  hadden zich eigenlijk nogal aangepast aan het Perzische leven. Door de gelovige instelling van Mordechai moeten de maskers af en moet het ware Joodse gezicht weer worden getoond.

 Daarom worden bij Poerim soms ook maskers gedragen, die dan vervolgens worden afgeworpen. Op de  vooravond van Poerim is er naar aanleiding van Esters verzoek tot  vasten een vastenavond in de sjoel.

Op de daarop volgende eigenlijke feestdag wordt er uitbundig gegeten en gedronken, waarbij het voorschrift is, dat men ook rijkelijk eten brengt bij de armen.

In het Nieuwe Testament komen we hoogstwaarschijnlijk een Poerimmaaltijd tegen in de gelijkenis van de Heiland in Lucas 14 : 16-24.  De maaltijd is klaar, maar de rijken en welgestelden  verzuimen te komen.

 Dan laat de gastheer de armen bedelaars plaatsnemen.

Wie was Nehemia ??

In het jaartallenlijst boven kun je zien dat pas honderd jaar later in de tijd van Artaxerses onder leiding van gouverneur Nehemia  definitief begonnen wordt met de herbouw van stad en tempel 

 Nehemia was een voorbeeld van een goed leider. Hij was in Susan als schenker werkzaam aan het hof van Arthaxerxes(1:12).

Daar hoorde hij van zijn broer, dat de muren van Jeruzalem, honderd jaar na de terugkeer van veel Joden uit ballingschap nog steeds in puin lagen. De situatie was allerberoerdst.

Hij had hierover veel verdriet(1:4). Toen vroeg hij de koning toestemming om naar Jeruzalem te mogen reizen(2:5).  Hij wist hoeveel tijd hij nodig had voor de herbouw van Jeruzalem en dat hij een paspoort nodig had. 

 Hij had een bouwplan dat duidelijk maakte welke bouwmaterialen hij nodig had (2:5-8).

Hij vertrok naar Jeruzalem.  Hij bekeek eerst de situatie aan de muren. En deelde vervolgens zijn plan met de Joodse leiders:Laten we de stadsmuur herbouwen zodat we niet langer mikpunt van spot zijn (2:17).  Als gouverneur van Judea gaf hij vervolgens leiding aan de herbouw (Nehemia 3). Na externe problemen door vijanden rondom (Nehemia 4) volgden interne problemen van het Joodse volk (Nehemia 5). 

Nehemia reageerde op deze interne problemen door de mensen open en eerlijk voor te houden wat ze verkeerd hadden gedaan en door hun te vragen hun fouten te erkennen en die te herstellen.

Nehemia was een voorbeeld in het belijden van de gemeenschappelijke zonden van het volk Nehemia 1.  Hij werkte zelf ook mee. 

 Hij was zeer integer. Gedurende 12 jaar dat hij aangesteld was als gouverneur had hij nooit een vergoeding gevraagd uit ontzag voor God (5:14)Hij was een voorbeeld in het bemoedigen en eren van zijn mensen. 

 Nehemia nodigde de leiders van het volk regelmatig aan zijn tafel (5:17-19). 

Hij verwachtte niet alleen een hoge inzet, maar hij had ook belangstelling voor hen als mensen.

Hij kwam tenslotte ook op voor sociaal zwakken.

Hij verplichte de 'rijken' de schulden van de armen kwijt te schelden (hoofdstuk 5)Hij zette zich in voor sociale hervormingen.