A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sodom /Zoutpilaar


 

 Zoals het er aan toeging in de dagen van Lot: ze aten en dronken, ze kochten en verkochten;ze plantten en ze bouwden, maar op de dag dat Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel  en kwamen allen om”;Zo zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon geopenbaard wordt.(Luc. 17:28) 

 

Sodom en Gomorra lagen ten zuiden van de Dode Zee

 

Sodom en  Gomorra hebben een zeer negatief imago. Het is onder ons het  toppunt van verloedering  en zedeloosheid. Bovendien is het verhaal waarin ons verteld wordt dat de vrouw van Lot in een zoutpilaar werd veranderd , het mikpunt van spot. Dat is toch belachelijk?  Wie gelooft dat nog? Het verhaal moeten we echter niet bekijken vanuit onze moderne opvatting van historiebeschrijving. Het is een profetische doorlichting van de geschiedenis van Lot. Lot koos verkeerd. En daarom ging het  helemaal mis. Hij koos niet voor Abraham en de belofte van God voor de familie van Abraham. Hij koos voor wat het meeste zou opbrengen. Hij koos voor  een welvarend leventje  in Sodom.

 

Jezus over mevrouw Lot

 

 Het is opvallend dat als Jezus het heeft over Lot, Hij het niet heeft over de slechtheid en verloedering van Lots  familie, maar over de vanzelfsprekendheid waarmee de mensen eten en drinken, kopen en verkopen. Alsof dat gewone leven altijd maar zal blijven doorgaan.

Vaak worden in het Nieuwe Testament oudtestamentische voorbeelden genoemd om ons te vermanen. Als Jezus spreekt  over de grote dag van zijn komst  als Rechter op aarde, zegt Hij: denkt aan de vrouw van Lot. Wat deed de vrouw van Lot dan verkeerd?

 

Ze keer achterom

  

De vrouw van Lot keek achterom en wilde alles zo houden als het was. Ze wilde alles wat zij en haar man hadden opgebouwd in Sodom krampachtig vasthouden. Ze moest echter Sodom loslaten. Ze mocht zelfs niet achterom kijken. Ze deed het toch en versteende en werd een zoutpilaar.

De vrouw van Lot moest met haar gezin vluchten uit Sodom. Sodom zou verwoest worden en daarom moest ze Sodom verlaten. Ze mocht zelfs niet omkijken. Vóór haar lag de redding. Lots vrouw keek om. Ze moest echter vooruitkijken. Via oom Bram zou immers de mensheid gezegend worden.  Uit hem zou de Verlosser, de Messias voortkomen. Jezus zegt: we zijn op weg naar Gods toekomst; naar zijn terugkeer als hemelse Rechter en Bevrijder.  En daarom moeten we niet achteromkijken en krampachtig willen vasthouden wat we in het moderne hedendaagse  Sodom hebben bereikt!