A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Synagoge/Jezus ging staan en riep luid!


 

Jezus riep luid: Het gaat over Mij!

 

 

De sjofar is een Joods blaasinstrument. Het is een ramshoorn en wordt in het Nederlands meestal vertaald met  het woord 'bazuin'  Het werd  gebruikt bij de aankondiging van een vreugdevolle boodschap. Ze was ook een teken van de verwachting van de komst van het Messiaanse vrederijk. Over de muren van synagogen en kerken heen klinkt in alle seizoenen en geslachten de luide roep: Hij komt! Hij komt! Eens als de bazuinen klinken ...(Gez.300)

 

 

Telkens als Jezus in de synagoge optrad waren de bezoekers diep onder de indruk, want Hij sprak zo anders dan de Schriftgeleerden.

”Hij sprak hen toe als iemand met gezag”, niet zoals de schriftgeleerden” Hij legde de tora uit met het oog op zichzelf.  

Waarom las Jezus niet voor uit de Thora die toch elke week werd gelezen? Het antwoord is dat de oud-synagogale eredienst in die tijd bestond uit de geloofsbelijdenis-(het sjema) de gebeden – gevolgd door schriftlezingen.Die schriftlezingen waren uit de Wet en de Profeten .

Daarna volgde een preek of een toespraak.  Nu had elke mannelijke Jood het recht om na het lezen  van een gedeelte uit de wet (Thora) een gedeelte uit de profeten voor te lezen. Het lezen van de wet vond elke week plaats, telkens

 gevolgd door een volgend gedeelte van de wet. Dat wordt de lectio continua genoemd.In 52 weken had men heel de tora gelezen.

 Lezing uit de profeten was  vrije keus. Jezus heeft  van die vrije keus gebruik gemaakt en bewust gekozen voor Jesaja 61 : 2, waar Hij zichzelf identificeert met de gezalfde van de Heer, de Messias.

Aangrijpend is het optreden van Jezus in de synagoge op het Loofhuttenfeest.

Op het Loofhuttenfeest vieren de Joden Gods bewarende trouw in de woestijn toen zij op weg waren naar het Beloofde Land. Het is  een feest vol vreugde en dankbaarheid.

Paasfeest is het feest van de uittocht. Het Loofhuttenfeest is het feest van de intocht.

In de tijd van Jezus vond op elke dag van het feest een waterplengoffer plaats. Er werd water uitgestort over het altaar.

Elke morgen daalde een priester van de tempelberg af naar het badwater Siloam.

Daar vulde hij een gouden kruik met water en met deze gevulde kruik klom hij weer naar boven.

In de voorhof van de tempel ontvingen de andere priesters hem met vrolijk trompetgeschal.

Het volk juichte!

Een andere priester nam de kruik over en sprak de woorden uit Jesaja 12 : 3: ’Ge zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil’. Het hele volk sprak deze woorden mee uit.

Ondertussen bliezen de priesters op de bazuinen en zongen de Levieten de psalmen.

De vreugde kende geen grenzen meer!

Maar de echte explosie van uitgelaten blijdschap kwam op de láátste dag van het feest.

De versierde feestgangers met hun feestruikers in de hand, de eindeloze stoet van priesters rond het altaar luisterden dan naar de tempelzangers.

Uit volle borst zongen zij de laatste psalm van het Hallel.

Psalm 118 ‘Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft’.

‘Laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Och HERE, geef toch heil (Ps. 118 : 25) Och HERE geef toch voorspoed’  (in het Hebreeuws :Hosjanna = Hosanna)

Onmiddellijk daarna viel het volk in: “Och  HERE, geef toch voorspoed Gezegend Hij die komt in de naam des Heren!!” Ze  schrééuwden het uit.

Wat moesten ze zonder Gods zegen!

Het land was door de zomerzon uitgedroogd.

Water had het nodig. Water!

Veel regenwater. Het  zaad was al uitgestrooid.

Plotseling kwam er een moment van zwijgen. De priester name een kan water en goot die uit over het altaar.

Zo moge de HERE  regen geven!

Jezus ging staan

Jezus heeft ook zo’n Loofhuttenfeest bijgewoond.

Op de laatste, de grote dag van het feest ging Hij staan. Dat was vreemd. Als een rabbi de schriften uitlegde ging hij zitten.

Een profeet  ging altijd staan, want hij had een boodschap. Jezus ging ook staan en Hij riep zo luid Hij kon:”Wie dorst heeft kome tot MIJ en drinke “(Joh. 7 : 37)

Hij geeft het levende water. Hij geeft het heil dat blijft. De profetie van Jesaja 12 : 3, die de priester aanhaalde op het Loofhuttenfeest is vervuld in Jezus Christus.

“Dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil”