A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Synagoge/Tempel


 

Synagoge/Tempel

 

 

Zo moet de tempel in de tijd van Jezus er uit gezien hebben. Helemaal links zie je het voorhof der heidenen. Achter de omheining (tussenmuur) zie je het  voorhof der Israelieten . Zie origineel brok steen van deze tussenmuur bij Istanboel. Heidenen mochten deze omheining niet passeren

Volgens zijn gewoonte ging Jezus op sabbat naar de synagoge.(Luc.4:16) 

Verschil synagoge en tempel

Er is een groot verschil tussen de tempel en de synagoge.

  1. In de synagoge ontbreekt een aparte verblijfsruimte voor de eeuwig Heilige. Er  ontbreekt namelijk het ‘Heilige der Heiligen’, dat wel in de tempel aanwezig was
  2. In de synagoge ontbreekt de priester voor de offerplechtigheden.

Sommige Bijbelgeleerden vermoeden dat er een verband is tussen de “hoogten voor de God van Israël” en het opkomen van de synagogen.

Zie ook ‘Offerhoogten’.

In ieder geval was de verwoesting van de Eerste Tempel door Nebukadnezar daartoe zeker de aanleiding.

Er zijn tien volwassenen nodig om een dienst in de synagoge te kunnen houden.(een Minjan).

Zodra een jongen Bar mitswah is geworden, wordt hij meegeteld voor de Minjan.

Torarollen

Essentieel voor de synagoge is het voorlezen uit de eerste vijfboeken van Mozes.

De inhoud van die boeken is gekalligrafeerd op een perkamenten boekrol, de zogeheten Sefer ha-Tora.

Die boekrollen worden met ongelooflijk veel respect behandeld door de Joden.

Het zijn immers de Joden aan wie God zijn Woord heeft toevertrouwd schrijft de apostel Paulus (Rom.3:2).

De Torarol wordt daarom ook met een mantel omkleed.

Op Rosj Hasjana en Jom Kipoer hebben de torarollen zelfs witte mantels.

Rol  van boek Jesaja

De torarol die aan Jezus werd gegeven had de profetie van Jesaja als inhoud.

En juist aan de hand van die boekrol heeft Jezus zijn ultieme persoonsgeheimenis onthuld. (Lucas 4:18)

De woorden van Jesaja betrekt Jezus op zichzelf en zo presenteert Hij zich als de Redder en Heiland van mensen. 

Een Sofer, een wijze, houdt zich bezig met het kalligraferen van een boekrol.

Weet je wat nu zo boeiend is?

Op 7 oktober 2007 heeft het Utrechts Beraad voor Kerk en Israël een torarol overhandigd aan het bestuur van de synagoge in Utrecht ter gelegenheid van de opening van een nieuwe synagoge!

Die rol kostte 30.000  euro en drie jaar heeft men hiervoor gespaard.