A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Berg /Bergrede (2)


 

 Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op (Matt.5:1) 

Matteus zegt dat Jezus opgtrok naar de berg, zoals de pelgrims jaarlijks optrokken naar Jeruzalem Het is niet zo maar een berg. Matteus wil de joodse lezers herinneren aan de berg Sinai    Dat is het perspectief Hij is de tweede Mozes.       

 

De berg Sinai, de berg van Mozes

De  berg van de bergrede, de berg van de tweede Mozes

 In Matteüs 5 : 1 lezen ver Jezus:”Hij ging de berg op”. Enkele vertalingen hebben ‘Hij ging één berg op’. De grondtekst heeft dat onbepaalde lidwoord  niet. Het was natuurlijk allereerst  de zogenoemde berg der zaligsprekingen. We vermoeden welke  berg dit geweest is. We maken er een foto van en we zeggen:”kijk, dit was de berg der zaligsprekingen”. De evangelist bedoelt meer te zeggen.

 

 Het bepaalde lidwoord

 

De evangelist gebruikt hier bewust het bepalend lidwoord  ‘de’.Matteüs die voor Jodenchristenen  schrijft, volgt ook hier de lijn van de heilsgeschiedenis. Voor de Joden was er maar één berg die ‘dé’ berg genoemd kon worden,de berg Horeb. Matteüs wil ons hier herinneren aan Mozes.  De nieuwe Tora van het Godsrijk dat in Jezus Christus  is gekomen, wordt - net als de oude - vanaf een berg gegeven. Er is voor de joden maar één berg die ‘de’ berg genoemd mag worden: de berg  Sinaï of  de berg Horeb, die verwijst naar Mozes die de tien geboden ontving. Matteüs wil zijn lezers herinneren aan de berg  Horeb, waar Mozes de heilige Tora van God ontving. In de Bergrede hebben we een verdieping te lezen van de Tora die Mozes ontving. En als Matteüs het heeft over ‘de berg’ is dit veelzeggend. Jezus heeft gezegd:

 Diepteperspectief

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar ze tot vervulling te brengen. Jezus is niet gekomen om de wet en de profeten (het hele Oude Testament) buitenwerking te stellen, op te heffen of ongeldig te verklaren. Geen sprake van. Hij is gekomen om ze te vervullen, vol  te maken, naar de gehele diepte ten volle te verwerkelijken, om er een dieptedimensie aan te verlenen. Jezus noemt een voorbeeld:”Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk gezegd is:Pleeg geen moord. Maar Ik zeg  dat  zelfs  ieder die in woede te keer gaat tegen zijn broeder of zuster, zich zal moeten verantwoorden voor het gerecht (Matt 5 :21). De passieve vorm ‘ gezegd is” is een vorm die als een omschrijving gebruikt wordt om de naam van God te verbergen. De Zoon van God geeft dus een verdieping van de richtlijnen die God zijn hemelse  Vader eerst gegeven heeft.

Jezus: de nieuwe Mozes

De bergrede is een verdieping van de wet van Mozes.

Jezus is de nieuwe Mozes die de wet geeft.Hij geeft een vernieuwde uitleg van de Tora.

En tegelijk is Hij ook degene die zich voor honderd procent aan die nieuwe uitleg houdt. Jezus is ook het nieuwe Israël dat die wet vervult. Jezus is gekomen om de Tora te vervullen. M.i. betekent dat twee dingen

1) Hij spitst de Tora toe.

2) Hij houdt zich helemaal aan die toegespitste Tora.

Zo is Hij de tweede Mozes geworden, En ook het ware Israël

Zo heeft Hij op een tweevoudige manier de Tora vervuld