A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bergen


Bergen

Ararat

Karmel

Tabor

 

Bergen spelen een belangrijke rol in het leven van Jezus. Het zijn bergen  van uiterste verschrikking en bergen waar Jezus de ultieme nabijheid van zijn hemelse Vader heeft ervaren. Bergen van angst en beproeving:de berg van Satans verzoekingen, de Olijfberg - berg van de doodsangst-  en de berg Golgotha, de berg van het kruislijden. Maar de berg van de bergrede, de berg waar Jezus heeft gebeden, de berg van de Gedaanteverandering, en de berg in Galilea waar de Opgestane Heer verklaart”Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde-  dat zijn bergen waar Jezus  Gods  nabijheid zo duidelijk heeft ervaren.  

Oude Testament

 In het Oude Testament zijn er de bergen Sinaï, Horeb en Moria. Die verwijzen alle naar de Tempelberg, waar God woont te midden van izijn volk. De berg heeft een symboliek, het is een plaats die vraagt om omhoog te gaan, niet alleen fysiek, maar ook innerlijk. De berg staat voor het loslaten van wat elke dag op ons drukt, voor het ademen van de zuivere lucht van de natuur. De berg biedt uitzicht over heel het schone panorama van de schepping. De berg geeft mij innerlijke ruimte naar boven, naar de Schepper. Mozes en Elia mochten op de berg Gods openbaring ontvangen. Bij de Gedaanteverandering zijn ze in gesprek met degene die de openbaring Gods in persoon is. 

Drie lagen

 Alle Joodse feesten hebben drie lagen in zich. 1)Ze komen voort uit vieringen van natuurreligies, waarin Schepper en schepsel centraal staan. Bijvoorbeeld: neem nu het  Loofhuttenfeeest; vruchtbare regen  voor het gezaaide, 2)Maar vervolgens groeien ze uit tot gedenkdagen van Gods handelen in de geschiedenis (Loofhuttenfeest; bewarende trouw van God door de woestijn op weg naar het beloofde land en  3) Ze worden uiteindelijk feesten van hoop (Nieuw Jeruzalem),. 

Berg der gedaanteverandering

 Bij de Gedaanteverandering  horen we van iets nieuws: de kleren van de uitverkorenen zijn wit, omdat ze gewassen zijn door het bloed van het Lam (Hand. 7:14).We krijgen het oorspronkelijke kleed dat door de zonde verloren was gegaan weer terug (Luc. 15,22)Nu verschijnen Mozes en Elia. Zij spreken met Jezus.Mozes en Elia vertegenwoordigen Wet en Profeten. Ze spreken met Jezus en over Jezus. Hier zien we dus wat de verrezen Heer aan de Emmaüsgangers uitlegde. De hele Schrift heeft betrekking op Hem.