A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Berg der verzoeking


Verzoeking in woestijn

Daarna werd Jezus door de Geest weggevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden Matt. 4:1)

Vanuit de ruinestad Jericho heb je een goed uitzicht op de berg der verzoeking

 

Volgens de overlevering zou de verzoeking in de woestijn in Jericho hebben plaatsgevonden. De berg der verzoeking is 350 meter hoog en op die berg zou Jezus 40 dagen hebben gevast.  

Hier zou Hij die bekende woorden hebben gesproken:Van brood-alleen  zal de mens niet leven.  Léven doet de mens alleen uit ieder woord dat klinkt uit de mond van God.

Er bevindt zich nu een klooster dat tegen de berg aan is gebouwd.

Twintig kilometer ten zuiden van Jericho liggen de Grotten van Qoemran. Zie daar

Wisten jullie trouwens dat er in de bijbel sprake is van  bergen in het aardse leven van Jezus.?Ik zet ze hier even op een rijtje

De berg der verzoeking

De berg der zaligsprekingen

De berg der wonderbare spijziging

De berg der verheerlijking

De hemelvaartsberg

Wat hieronder staat heb ik overgenomen van dr.Ratzinger

De verzoekingen van Jezus

 De doopscène sluit af met het neerdalen van de Geest op Jezus.Dat is zo iets als een formele ambtsbevestiging .Hier wordt Hij aangewezen als de Gezalfde, net zoals koningen en priesters in Israël  bevestigd werden in hun ambt. Het slot van de doopscène laat ons zien dat Jezus de ware Zalving ontvangt. Hij is de Gezalfde, de Christus (Luc.3: 21 e.v.)Daarna wordt Hij geleid in de woestijn.Hij moet alle dreigingen van het menselijk bestaan binnengaan, om het verloren schaap te vinden.Het ”nedergedaald ter helle”begint in de woestijn.Hij moet zich vereenzelvigen met alle gevaren en bedreigingen van het mens zijn. Hij moest op allerlei manieren op de proef gesteld worden (Hebr.4:15) Marcus trekt een parallel met Adam.  

Wilde dieren

 Het bedreigde leven en de macht van de dood worden gesymboliseerd door de wilde dieren. Jezus daalde zo diep af dat hij zich bevond temidden van de wilde dieren. Temidden van de rebellie van de scheppingsorde. Die wilde dieren zullen verdwijnen volgens de belofte van Jesaja.De wolf en het lam wonen samen en de panter vleit zich neer naast het bokje (Jes. 11:6).Maar heel zijn aardse leven wordt Jezus nog omringd door de verzoekingen.Eenmaal wordt het anders. De woestijn wordt tot tuin. Tuin is in de bijbel het symbool van het verzoende leven. Tuin is het paradijs, hof van Eden.  Wat is nu de kern van alle verzoekingen?Het terzijde schuiven van God. De verzoeking vermomt zich als werkelijkheidszin.Werkelijk is voor ons wat tastbaar is: macht en brood. 

Veertig

 Veertig dagen..Veertig is vier maal tien. Tien zijn de tien geboden en vier zijn de vier uiteinden der aarde. De veertig dagen vertegenwoordigen het drama van de wereldgeschiedenis.”Als u de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Later klinken deze woorden weer wanneer men zit te spotten  onder het kruis.Als u de zoon van God bent, redt u zelf. En vandaag  horen we als u de zoon van God bent, moet u zich wel wat duidelijker manifesteren. Oplossing van het wereldvoedsel-vraagstuk zou een mooi bewijs zijn. Ja dat zou een geweldig bewijs zijn.

 Enkelvoud

  

Lucas heeft het enkelvoud  en betrekt het vooral op de eigen honger van Jezus Zeg tot deze steen dat zij een brood worden. Dan kun je  direct al je honger bevredigen.  Later heeft Jezus voor een massa mensen het broodvraagstuk wel opgelost, namelijk bij de broodvermenigvuldiging. Waarom toen wel een oplossing? De mensen daar waren gekomen om het Woord Gods te horen. er was verlangen naar het Woord en ook het met elkaar delen was essentieel voor het wonder. De Westerse mensheid heeft gedacht stenen in brood te kunnen veranderen door economie en techniek, maar zij gaf stenen voor brood.In de tweede verzoeking  moet God uitgetest worden of Hij wel wil ingrijpen. Spring eens van de tinnen van de tempel. God zal jou toch opvangen (Ps 91)Vandaag wordt vaak gezegd; we zien niets van God.Maar we  moeten Hem niet provoceren .en uittesten.

God uitgetest 

We mogen God niet in het laboratorium onderzoeken. Eens even kijken of Hij reageert en Jezus opvangt. Ps 91 haalt de verzoeker aan; ze zullen u  op de handen dragen.Ja,maar dat geldt alleen voor de afhankelijk gelovige!Jezus heeft God niet op de proef gesteld, Hij is niet in het diepe gesprongen.Tenminste, nu nog niet. Later heeft Hij de sprong gewaagd in de afgrond van de dood en Godverlatenheid. Derde bekoring. Satan wil Jezus  ertoe verleiden een greep te doen naar de macht. Hij voert Hem mee naar een zeer hoge berg.Hij toont hem alle rijken der aarde. (Matt 4:8)Het is pas veel later dat Jezus kan zeggen; Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde Eerst moet Hij die andere berg op; Golgota.Als Hij Golgota achter de rug heeft, eerst dan zal hij die macht hebben. Maar die macht wordt Hem gegéven (Mij is gegeven) en die macht is niet   ( zoals bij de grote Verleider) uitsluitend een macht op aarde. Zonder hemelse macht blijft aardse macht altijd breekbaar.

 Verzocht in Petrus

 

De verzoeking  van satan kunnen we het beste zien in historische gestalte. Petrus  wil Jezus afhouden van de lijdensweg.God zal moeten ingrijpen. Petrus zegt als Jezus het heeft over het kruis: Dat zal u zeker niet overkomen. Jezus zegt tot hem Ga weg achter mij satan. Demonische verzoeking kwam bij het begin in de woestijn en aan het einde van zijn leven. Jezus had een gouden tijdperk voor ons moeten bewerkstelligen. Hij heeft het niet gedaan.Wereldvrede en welvaart voor allen. Hij heeft het niet gebracht. Wat heeft Jezus wel gebracht? Hij heeft God gebracht wiens gelaat langzaam zich openbaarde. Tegenover de oproep tot aanbidding van de macht stelt Jezus; De Heer uw God zult u aanbidden Matt 4:10