A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Babel / Bijbel


  

Babel en Bijbel 

Een eeuw geleden ontstond er een buitengewoon emotionele strijd rond het thema Babel en Bijbel, beter bekend onder de Duitse titel ‘Babel und Bibel’.

Leeuw uit paleis van Nebukadnezar. Voorstellend de macht van Babel. Volgens 'Babel und Bibel' zou de leeuw uit Juda's stam in de schaduw staan bij de Leeuw van Babel 

 Wat gebeurde er namelijk ? In het jaar 1902 kwam er een groot en zeer deftig gezelschap bijeen om te luisteren naar een lezing van een beroemde Assyrioloog.

Onder de aanwezigen bevond zich ook de Duitse keizer. Prof. Friedrich Delitzsch sprak over “Babel und Bibel”. Iedereen was laaiend enthousiast, Later zagen Duitse archeologen pas in dat de visies van sommige Assirische koningen sprekend op die van Adolf Hitler leken B.v met hun 'etnische oplossingen'

 

De beroemde hangende tuinen van Babel zouden veel belangrijker zijn dan de hof van Getsemane. Die hof was Joods en achterhaald. Dit is een betrouwbare reconstructie

Later herhaalde hij zijn lezing op uitdrukkelijk verzoek van de keizer in het koninklijk Slot. Daar was ook de keizerin bij aanwezig.

 

Wilhelm II heeft daarna tot aan zijn dood in Doorn zich bezig gehouden met Assyriologie, de studie over het Assyrische rijk waarvan Nineve een belangrijke stad was. Wilhelm II schreef zelfs een dik boek getiteld: Das Königtum im alten Mesopotamien”.U raadt het al:de keizer zocht de confrontatie van de Mesopotamische opvattingen van  het koningschap met de aspiraties van het huis Hohenzollern. Er kwam een storm van protest op gang. Velen waren woedend over de publicaties van Delitzsch en de keizer, want de Bijbel was in het geding en bovendien zou de basis gelegd zijn voor antisemitisme. Babel und Bibel was niet zo maar een chronologische of alfabetische volgorde, nee, het ging om een geestelijke rangorde.

Hammurabi dominant

 

Hammurabi aanbidt de zonnegod

Babel werd door prof. Delitzsch ver boven Israël geplaatst. In de toespraak van de keizer kwamen de Isjtarpoort van Babylon en de wet van Hammurabi helemaal in het middelpunt te staan.

Zij vormden de laatste spectaculaire archeologische vondsten. Volgens de keizer was niet Rome of Athene de bakermat van onze cultuur, maar Mesopotamië en Babel in het bijzonder.

Het orthodox Luthers milieu waarin de onaantastbaarheid was geleerd met de Bijbelse geschiedschrijving, kwam in conflict met de authentieke bronnen.

Israëls literatuur bleek (zo meende men) in alle opzichten afhankelijk te zijn van de Babylonische en de Semitische van de  Sumerische.

Hammurabi boven Mozes

De oorspronkelijke openbaring van God in het Oude Testament zou fictie zijn.

De wetten van Hammurabi zouden op een hoger niveau staan dan de Tien Geboden van de Sinaï. Dat waren immers slechts Joodse wetten.

 Jezus een Samaritaan?

Toen men vondsten deed in Ur der Chaldeeën  kwam men zelfs tot de suggestie dat Jezus wat afkomst en ras betreft, niet tot het Joodse volk zou behoren. Zijn voorgeslacht zou uit Babylonië komen en door Assyri naar Samaria gedeporteerd zijn. Hij zou een Chaldeeër geweest zijn. Zijn voorgeslacht zou  na de val van Samaria in 722 v. Chr. zich vermengd hebben met Babyloniers die door Assyrië naar Samaria verbannen waren. Door deze assimilatie zouden er tussen het meer van Galilea en Juda een gemengde bevolking zijn ontstaan, die Samaritanen genoemd werden. Volgens Delitzsch zouden deze Samaritanen oorspronkelijk Babyloniërs zijn geweest en het zou hun universele naastenliefde geweest zijn, die Jezus  als voorbeeld stelde. Vertelde Hij in Lucas 10 niet de beroemde gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? De appel valt toch niet ver van de boom? Was het ook niet de wet van Hammurabi die liefde volle zorg eist voor de chronisch zieke vrouw, voor weduwen en wezen?  Is het niet de Babyloniër die door Jezus aan alle mensen ten voorbeeld wordt gesteld? “Ga heen en doe U evenzo”Delitizsch riep het luid in boek en toespraak, dat  het Oude Testament als Heilige Schrift door de Christelijke kerk moest afgeschaft worden.

Het Oude Testament heeft niets met het Nieuwe te maken en bovendien is het louter plagiaat van Babel. Zo heeft hij op zijn wijze het antisemitisme voorbereid.

Zie ook bij Assyrië,Hammurabi, Nineve