A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betsaida Vissersplaats aan meer van Galilea


Betsaida waar Jezus vaak kwam,  ligt nu niet meer aan het meer van Galilea

 

Nu ligt de ruine -tell van  Betsaïda helemaal links op de foto, 3 km van de huidige oever.

 Jeruzalem en Kafarnaüm is Betsaïda de meest vermelde stad in het Nieuwe Testament  De stad wordt 7 keer genoemd. Wat is er toch voor bijzonders aan Betsaïda? De naam betekent vishuis,  zoals Betlehem broodhuis betekent

 

 

In de driehoek Kafarnaüm , Chorazin en Betsaida heeft Jezus zeer veel wonderen verricht. Die plaatsen lagen aan de noordoever van het meer van Galilea

 

 

Dit is het huis van een visser. Het is mogelijk dat Zebedeüs en zijn beide zonen Johannes en Jakobus hier gewoond hebben. Mogelijk zelfs dat Petrus en Andreas hier geboren zijn!!

Dit is dan de tell, die niet meer aan het meer ligt.

Systematische opgravingen hebben in deze tell veel gereedschap gevonden om te vissen bijvoorbeeld loden gewichten om de netten te laten zakken, vishaken en andere voorwerpen. Zie hieronder het zogenoemde 'vissershuis' Het is zelfs mogelijk dat Zebedeus, de vader van de apostelen Johannes en Jacobus, hier woonde. Een sterke traditie zegt dat hij hier vandaan kwam.Een dergelijk huis is zeer waarschijnlijk ook afkomstig uit de tijd van Jezus, want Kafarnaüm en Chorazin zijn na de Joods-romeinse oorlog (65-70) weer herbouwd, maar Betsaïda niet. Na het jaar 70 is er niets meer gebouwd. Wat nu wordt opgegraven is waarschijnlijk uit de tijd van Petrus .

Vissers op meer van Galilea als in de tijd van Zebedeus.

Betsaida was een vissersplaats aan de noord-oostelijke  oever van het meer van Galilea.

 Filippus en de beide broers Petrus en Andreas kwamen er vandaan. (Joh.1:44).

Filippus was zonder twijfel een goede bekende van de beide broers (Joh.12: 20-20), hoewel zij beiden inmiddels een woning hadden betrokken in Kafarnaüm. Waarom? vraag ik me af.

.Ik vermoed dat de broers toen al bang waren dat de haven  en het deltagebied zou dichtslibben. Ook Johannes en Jacobus kwamen  waarschijnlijk uit Betsaïda.

 

Zo wierp Zebedeüs al zijn net uit.

Aan de rand van het klokvormige net is een loodsnoer genaaid, waardoor het net bij het uitgooien uitéén getrokken wordt.Door het lood valt het net op de bodem, vóórdat de vissen kunnen wegzwemmen. Dergelijke loodjes zijn gevonden bij de opgraving van de tel Betsaida-Julias

Betsaïda was niet alleen de geboorteplaats van Petrus en Andreas maar ook de plaats waar de apostelen verslag uitbrachten aan Jezus over alles wat ze meegemaakt hadden  na hun uitzending.Het zag er ook   zwart   van mensen die Jezus wilden zien.(Marc.6:31)

Het was zo druk dat de leerlingen zelfs geen kans kregen om te eten. Daarom zegt Jezus; laten we met de boot naar een rustig plekje gaan.

De afgelegen plaats van Marcus 6:32  (waar de wonderbare spijziging plaats vond) lag even ten noord-oosten van Betsaïda.Als Jezus zijn leerlingen later ná de catering van de duizenden weer gelast naar de overkant te varen (Marcus 6:45) is dat de overkant van de baai waar Betsaida aan lag

Daar zag het wéér zwart de van de mensen, want ze waren langs de oever gelopen en hadden het scheepje op het meer goed in de gaten gehouden!Het ging daarbij om een oversteek naar een andere gedeelte van de oever.

Hij ging dus weer terug met het schip, dat er ongeveer uitzag als op de foto!

Waarschijnlijk was Betsaïda een Griekssprekendestad. Enkele Grieken die naar het pesachfeest in Jeruzalem waren gekomen en Jezus graag wilden ontmoeten, vragen audiëntie aan bij Filippus (Joh. 12: 21). Waarom juist  bij hem? Hij had met Andreas als enige een Griekse naam onder de apostelen en die Grieken zullen  bovendien Filippus gekend hebben uit Betsaïda. Het waren Hellènes, zuivere Grieken.

Binnenmuur van Betsaida

 

 

 

Het wonder van de broodvermenigvuldiging

 Met Kafarnaüm en Chorazin vormde Betsaïda een gebied van ongeveer 20 vierkante kilometer waar de Heiland zijn meeste wonderen en  tekenen heeft verricht.

 Het grootste deel werd voltrokken aan één enkel mens. Maar bij Betsaïda werden wel vijfduizend mensen door één wonder gevoed (Lucas  9:13 e,v,)En toch hebben de bewoners  van Betsaïda Jezus niet herkend en erkend als de Messias.

Vandaar dat Jezus zijn  ernstig vloekwoord "Wee, jij Betsaïda heeft uitgesproken over de stad.(Matt.11:21). Het zou de heidense steden Tyrus en Sidon draaglijker zijn in de dag van het oordeel dan Betsaïda

Het wonder van het willen voorbijlopen over het meer

Daar in  de omgeving van  Betsaïda gelastte Jezus zijn leerlingen in de boot te stappen en naar Betsaïda te varen. Intussen zou hijzelf de duizenden  - die gegeten hadden - ,wegsturen.(Marc.6:45)Daarna ging hij de berg op om te bidden.

Zo bereidde Hij zich voor op zijn nieuwe werkterrein (bij Gennesaret (Marc. 6:53)..De leerlingen gingen per boot naar dit werkterrein.

Jezus volgde later en stak op een bijzondere manier – lopend-  over naar dit nieuwe werkterrein. Er staat: 'Hij wilde hen voorbij lopen.' Dit lopen is dus niet een geïsoleerd gebeuren.

Hij gaat hen voor naar het nieuwe werkgebied

Waarom deze twee opzienbarende wonderen ? De discipelen moeten voorbereid worden in toenemend geloof in Jezus goddelijke komst. Zij moeten straks niet gaan twijfelen dat  we in Jezus met God zelf te maken hebben. Jezus is geen tovenaar die ook over water kan lopen

Jezus wil de leerlingen bemoedigen voordat zij erop uit trekken. Die wonderen zijn tekenen van zijn Hoge Komaf.

Het vissersdorp lag vroeger aan weerszijden van de plek waar de Jordaan vanuit het noorden het meer instroomde.Drie kilometer vanaf de huidige oever zie je links op de foto (boven)de tell waar vroeger het bijbelse Betsaïda lag.

Pas in 1987 heeft men door opgravingen de plek.gevonden.In de loop der eeuwen is het meer echter kleiner geworden (door een aardbeving in 363)en heeft men bovendien  bij de stadspoort  van de opgegraven tell een restant ontdekt van de tempel van Julia-Livia.

En we weten dat de viervorst Herodes Filippus niet alleen de stad verfraaide maar haar (ter ere van de keizer )ook noemde naar de naam van de dochter van de keizer  Julias, Besaida-Julias.

Al in Davids tijd!

In de tijd van David en Salomo bestond de stad al maar hij heette toen anders.

De stad lag in het gebied van Gesur en speelde een sleutelrol in het koningschap van David.

Volgens de bijbel huwde David Maachah, de dochter van de koning van Gesur. Zij was de vierde vrouw van David en hun zoon was de bekende Absalom(2 Sam. 3 :3) We weten ook uit de bijbel dat Absalom enige tijd gelogeerd heeft in de Gesuritsche stad van zijn grootvader, die toen nog een sterke vesting was.

.Er is ongelooflijk veel belangstelling voor de recente opgravingen, omdat er  alles wat er nu gevonden wordt in Betsaïda ons regelrecht herinnert aan de vele wonderen die Jezus daar gedaan heeft en aan drie apostelen die daar oorspronkelijk vandaan komen..

Hier onder zie je een foto van  studenten in de archeologie aan het graven.

 

 

 

Opgravingen in de heuvel Betsaïda

Samanvatting

Als Jezus hoort dat Johannes de Doper  is gearresteerd trekt Hij naar Galilea om daar te prediken.

De scharen komen van alle kanten naar Hem toe en tenslotte zendt Hij de twaalf twee aan twee rond door steden en dorpen

.Zelfs thuisbljvers kunnen er nu niet meer onderuit. (Marc. 6:6)Zelfs koning Herodes hoort ervan.

Marcus vertelt nu vanaf  Marc.6:30 dat de twaalven weer terugkeren bij Jezus en Hem verslag uitbrengen. Waar was dit nu precies? Uit het verband met de andere evangelisten blijkt dat Jezus op dat moment in Bethsaida logeert.

Als de twaalven in Betsaïda bij Jezus aankomen zijn ze erg opgewonden en  vermoeid  van alles wat zij meegemaakt hebben, Het ziet  in de omgeving van Jezus weer zwart van mensen.'Het was een voortdurend komen en gaan van mensen zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten (vers 31)'Jezus zegt dan tot hen Ga mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.

Daarop vertrekken ze met de boot in noord-oostelijke richting en laten de scharen achter.Maar de mensen hebben het scheepje met Jezus zien wegvaren in noordoostelijke richting langs de kust en gaan Jezus haastig achterna, Maar zij gaan  over land. Vanaf de oever houden ze

het schip goed in de gaten met als gevolg dat ze op die eenzame  plek nog eerder aankomen dan Jezus en de apostelen.

Toen Jezus met hen uit de boot stapte bemerkte Hij dat er duizenden van alle kanten ook naar die afgelegen plek waren gekomen. Een diep gevoel van medelijden kwam bij hem boven omdat al die mensen  waren als schapen zonder herder.Het was dezelfde situatie als enige tijd geleden bij de berg der zaligsprekingen, 

Ook in deze omgeving en ook hier waren weer duizenden samengestroomd. Ook toen zal Jezus weer met diep medelijden gekregen hebben met die mensen, omdat ze waren als schapen zonder herder.

De inhoud van de bergrede is dus ook weer gekleurd door de locale omstandigheden.Duizenden op drift geslagen mensen die ronddolen zonder herder

Dan volgt de wonderbare spijziging van de 5000.Toen ze allemaal voldoende gegeten hadden, gelastte hij zijn leerlingen weer in de boot te stappen en alvast weer terug te varen langs de kust naar Bethsaida.

 Zel;f zou Hij dan langs de over gaan over land.In Marcus 6;45 staat dat ze "alvast naar de overkant moeten varen en dat is dan Betsaida",

 Maar blijkens het verband wordt bedoeld  een oversteek  maken van het ene oeverdeel naar het andere.Dus niet een overtocht dwars over het meer.

Tabgha plaats van wonderbare spijziging?

Op grond van bovengenoemde aantekeningen ben ik van mening dat niet Tabgha de plek is van de wonderlijke spijziging In 1932 zijn er weliswaar de resten gevonden  van een vijfde-eeuwse Byzantijnse kerk met een zeldzaam fraai vloermozaïek voorstellende vijf broden en twee vissen, maar op grond van bijbelse gegevens geloof ik niet dat dit de plek was.