A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betsaida Duiveluitbanning


 Betsaida –Duiveluitbaning

 

 “Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk (Luc. 9:41)’-Maar  Jezus sprak de onreine geest op strenge toon toe en genas de jongen(Luc.9:42) 

Betsaida's muren laten zien dat het een stad was

 

De stad lag vroeger aan het meer van Galilea.Jezus trok zich vaak terug in deze regio om te bidden. Hier lang ook de berg der verheerlijking

De tel Betsaida ligt niet meer aan het meer van Galilea. Nu ligt het verder het binnenland in. Betsaida u. Er is hier voor archeologen veel visserswerguig gevonden

Toen de dicipelen de epileptische jongen niet kondern genezen en de Schriftglerden zich er meer bemoeiden, (zie je wel dat Jezus ook maar een gewoon mens is en machteloos) ontstond er een felle discussie. De schriftgeleerden trokken de macht van jezus in twijfel. De duizenden mensen die op zoek waren naar Jezus gingen twijfelen en zelfs de leerlingen Vandaar dat Jezus vresekuhj biis werd,

 

Jezus en zijn drie intiemste leerlingen-Joahannes Jakobus en Petrus dalen van de berg af, waar ze zo juist de stem gehoord hebben:”Dit is mijn geliefde Zoon, mijn uitverkorene,Luister naar hem”. De andere negen discipelen waren beneden achter gebleven.Men neemt nu aan dat het niet de berg Tabor geweest is, maar een berg in de omgeving van Betsaïda.

Op deze  berg die genoemd wordt de ‘berg der verheerlijking’ hadden ze Jezus in hemelse glans en glorie gezien.(Luc. 9:38) (Zie ‘ Berg der verheerlijking, ‘Stem uit de wolk’ en ‘Tabor’).

Zwijgend lopen ze naar beneden, nog diep onder de indruk van wat ze hebben beleefd met Jezus in zijn hemelse verschijning.

 

Wat is daar aan de hand?

 

Als ze bijna weer beneden zijn, zien en horen ze  dat er daar iets aan de hand moet zijn.Het ziet er zwart van mensen.In die grote mensen menigte herkennen de drie leerlingen  direct de negen andere discipelen die zijn achter gebleven.Ze vormen het duidelijke middelpunt van de toegegestroomde menigte. Als ze nog verder afdalen zien ze ook enkele schriftgeleerden, herkenbaar aan hun gebedsmangels. Zij blijken met die negen leerlingen heftig aan het discusssiëren .Het lijkt wel of ze ruzie maken. Als Jezus beneden is aangekomen, vraagt Hij:”Waar   hebben jullie het toch over? Ze krijgen geen kans Jezus te  antwoorden, want de vader van een epileptische zoon, neemt het woord.(Marcus 9:11):”mijn jongen is ernstig ziek en uw volgelingen hebben hem niet kunnen genezen..En  uw meeester is er ook niet.Waar is hij gebleven?

 Ongelovig en dwars volk! 

‘Wat zijn jullie toch een ogelovig en dwars volk’ . Jezus is vreselijk boos. Dat lezen we bij Lucas (Luc.9:41).Ik heb wel eens gedacht: Waarom reageert Jezus zo fel en scherp? Konden de discipelen er iets aan doen dat ze die jongen niet konden genezen? Om die vraag voor mijzelf gte beantwoorden, dit zeer lange artikel..

 

Epileptische symptomen?

 

De jongen schijnt alle  symptomen van epilepsie te hebben.”Hij wordt op de grond geworpen, er komrt schuim op zijn mond en zin tanden kanarsen, hij wordt helemaal stijf,hij schreeuwt en vertoont hevige stuiptrekkingen. Bovendien is hij doof en stom.Marcus is het meest uitvoerig over de gebeurtenissen.Dat komt waarschijnlijk omdat Petrus de zegsman van Marcus is en hij met Jezus afdaalde en hij uit de hoogte een beter zicht had op wat er zich beneden afspeelde.Epileptici worden in de Bijbel wel maanzieken genoemd. Men meende dat deze kwaal samen hing met de wisselende standen van de maan. Meestal zag men in afschrikwekkende kwalen de invloed van demonen.Mensen met die kwaal werden ‘bezetenen’ genoemd. ‘Bezet bezit’ van de duivel waren ze.In dit tijdsbeeld paste ook het gebruik van duiveluitbanning of exorcisme. Een wetenscheppelijke bestrijding van die kwaal bestond natuurlijk nog niet in de tijd van Jezus.Men noemde in die tijd

epileptici ‘bezetenen’’.Ze aren; onreine geesten’ Zo dacht men er in Israël over.

Bezetenheid? 

Nu moet u daar niet te gauw zeggen, dat wij  het beter weten dan die mensen in de tijd van Jezus.In sommige situaties gaat het namelijk inderdaad om bezetenheid.In welke ? In situaties waarin er een heftige confronatie plaats vindt tussen Jezus en een mens, bijvoorbeeld met die man in  het land der Gerasenen.(Luc. 5­) Uit wat Jezus daar gezegd heeft, blijkt heel duidelijk dat het daar heus niet alleen maar gat  om een vorm van epilepsieIn de ontmoeting met Jezus kan een bepaalde ziekte wel de drager worden van een demonische geest. De afschrikwekkende man uit Luc. 5:7 komt shreeuwend en armenzwaaiend op Jezus af en roept: Wat heb ik met jou te maken, Jezus, zoon van de allerhoogste God?

 

Uitvoerige beschrijving 

 

Nergens in het Nieuwe Testament wordt ons zo uitvoerig een bepaalde ziekte beschreven als hier bij de maanzieke jongen. Zo werd die ziekte toen genoemd.De knaap lijdt aan toevallen, vallende ziekte en ook als Jezus naar de jongen toeloopt, wordt hij weer op de grond gegooid Geconfronteerd met Jezus wordt hij extra agressief..Jezus blijkt de enige te zijn die hem geenezen kan.

 Wat is het ergste? 

Dat die knaap ,bezeten’ is blijkt voor Jezus niet het egrste te zijn.Wat hem zo boos maakt, is die andere diepere vorm van bezetenheid: die van scepsis en ongeloof. “Wat zijn jullie toch een ongelovig een dwars volk’ . Dat zegt hij tot die hele samengestroomde manigte, inclusief de leerlingen.Allemaal zijn ze onder invloed van de spot van de schriftgeleerden: Die Jezus van jullie is macteloos.Hij kan zijn leerlingen geen bevoegdheid geven om genezingen te verrichten. Hij heeft jullie in de steek gelaten.Dat blijkt toch wel. hij is met de noorderzon vertrokken.Daarom schrijft Marcus dat de schare stomverbaasd en geschokt was toen die Jezus ineens weer in hun midden stond. Ze hadden Hem niet meer verwacht.

Schriftgeleerden

 Als Jezus beneden komt, ergert Hij zich nameloos over die andere vorm van bezetenheid.Wat was namelijk het geval? De negen leerlingen bleken niet in staat om in Jezus’naam de maanzieke knaap te genezen. Dan komen de Schriftgeleerden erbij staan en zeggen tot de negen achtergebleven discipelen: Zie je wel: die Jezus van jullie is machteloos. Zij stellen de macht van Jezus ter discussie. Ze hebben ook een negatieve invloed op de volgelingen van Jezus. “ Zo komt er twijfel inhun hart. Jezus reactie is buitengewoone fel enscherp tot al die mensen:’ Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk’.  9Luc.9:41)Dat is nog een veel ergere vorm van bezetenheid dan die van de maanzieke knaap.In die situatie wordt Jezus vreselijk boos.Zijn gaven worden ter discussie gesteld. Is Hij wel de messias?.

Jezus is boos 

Jezus is ontzettend boos op al die mensen die nu concluderen dat de grens van zijn macht blijkbaar is bereikt.Boos op zijn leerlingen die blijkbaar Zich blindstaren op  hun machteloosheid in plaats om op Hem te vertrouwen.Boos op de Schriftgeleerden, die wellicht gezegd hebben; zie je wel dat hadden we altijd al gedacht die Jezus kan niks, en boos op de menigte die zich laat beïnvloeden door hen. Jezus is inderdaad erg boos, maar majesteitelijk boos omdat aan zijnmacht en liefde wordt gewijfeld.

Hj blijft niet boos

Maar Jezus blijft niet boos.Hij ziet de vader die  smeekt om te helpen.’ Meester, ontferm u toch over ons.En dan laat Jezus zijn ontferming zien.’Breng die jongen maar bij mij’ zegt hij.Vlak voor Jezus’ voeten krijgt de jongen nog een vreselijke, heftige aanval/ Jezus gebiedt de onreine geest van de jongen uit te gaan.Onmiddelijk daarna gebeurt het wonder: de jongen wordt gezond aan zijn vader teruggegeven

Onreine geest

 

Het gaat niet alleen maar om epilepsie.Juist omdat het om een confrontatie met Jezus gaat moeten we hier een spa dieper graven dan doktrer met medische kennis.. Het gaat hier om een duistere demonische macht.Jezus spreekt van een onreine geest. Hij gebiedt op strenge toon die geest de jongen te verlaten en later zegt Jezus in het bgesprek met zijn leerlingen als deze Hem vragen;Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Jezus antwoordt:”Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven(Marcus 9:28)

 De mensen zijn sprakeloos.

Dat hadden ze nooit meer verwacht. In één klap zijn ze van hun scepsis bevrijd. Jezus is weer ‘in’ bij de mensen. Ze zijn razend enthousiast. Jezus is hun held. Hij moet koning worden.

Maar Jezus waarschuwt  hen. ‘Mensen, dit blijft niet zo.Op zekere dag zullen jullie zien dat ik maar een doodgewoon mens ben.De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan mensen.Hij zal aan een kruis gespijkerd worden. Dat is de lijdensweg die God voor hem heeft weggelegd.Zo alleen kan de mens met God verzoend worden. Dan herinneren de leerlingen de stem it de wolk’deze is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem’,

 

Uitbanning niet door magie, maar door liefde

Heel ons christen-zijn moet  echter iets hebben van duiveluitbanning. Het gaat om een exorcistische existentie, via liefde en ontferming. En niet door magieJezus Christus is de grote Exorcist. Hij heeft gezegd:Ik ben gekomen om de werken des duivels te verbreken en in Joh. 12 : 31 lezen we zijn woorden:Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld (satan) buiten geworpen worden.

Het sterven en opstaan van Christus is de beslissende duiveluitbanning. Satan kan nu niet meer aanklagen. Jezus neemt als onze Voorspraak en Advocaag onze schuld en smeerlapperij over als we in Hem vertrouwen Zie Voorspraak.