A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Beschermengelen


Beschermengelen  

 

We lezen van Jezus tijdens zijn zware beproeving en doodstrijd  in Getsemane: "En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven '(Luc. 22:43) .Wij mensen kunnen beschermengelen niet zien, maar zij bestaan wel zoals die engel  die Jezus in Getsemane bijstond

========================================

 Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want Ik zeg jullie :hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse vader (Matt.18:10 -NBV) Bestaan beschermengelen of engelbewaarders?  Genoemde ‘geringen’ zouden in de hemel hun eigen engelen hebben.

 

Elia en de engel In het Oude Testament is soms sprake van de Engel des Heren. Misschien is hier de Christus mee bedoeld?

Zo stelt de schilder zich de engelen voor bij de engelenzang in Lucas 2. Vandaag beweren veel mensen dat alleen datgene bestaat wat je kunt waarnemen.De enige en echte werkelijkheid zou de waarneembare werkelijkheid zijn. Dat is in de moderne filosofie(bv Philipse zie bij Onderwerpen ,Atheisme/Philipse) vaak een wijsgerig apriori vandaag.

 De Groot Nieuws Bijbel  vertaalt  het woord engel in bovengenoemde tekst met het woord  ‘beschermengel’ .En deze vertaling heeft met de term”kleinen” of ‘geringen” ook de verloren en afgedwaalde schapen op het oog. Ik denk dat dit terecht is want in vers 13 komt het verdwaalde of verloren schaap al om de hoek kijken. Veel mensen zijn als afgedwaalde schapen de weg helemaal kwijtgeraakt. Wat zijn ze kwetsbaar. De leerlingen mogen die mensen niet verachten. Integendeel: ze moeten die schapen opzoeken. Ze hebben in de hemel immers hun eigen engelen die het gelaat van God voortdurend zien. 

Engel redt Petrus

  De NBV heeft het woord ‘beschermengel’ in Hand.12: 15. Petrus is ontsnapt uit de gevangenis en als het dienstmeisje  Rodé dat gauw gaat vertellen aan het grote gezelschap dat  bijeen is gekomen in de ruime woning van de moeder van Marcus, is hun spontane reactie “Je ben niet goed wijs.’ Als Rodé echter blijft volhouden dat het echt Petrus is, zeggen ze :dan is het zijn beschermengel. Dat is m.i. een vrije vertaling.Het Jodendom van die tijd  kende weliswaar engelen die een mens beschermden en geleidden, maar dat deze engelen het gelaat van God  zien (zoals Jezus zegt) komt bij de rabbijnen niet voor. Overigens geeft Hand.12 ons wel een probleem. In dit hoofdstuk wordt Petrus weliswaar gered, maar de broer van Jakobus,  wordt door Herodes met het zwaard gedood(vers 1) Had hij dan geen beschermengel? 

Wie  heeft een beschermengel?

 Jezus zegt van de onaanzienlijke gelovigen,  (de kleinen of geringen)die in God geloven,dat hun engelen het gelaat van God zien. Beschermengelen zijn dus voor de geringen (NBV), voor de kleinen (NBG). Niet ieder mens  heeft dus een beschermengel. Mensen die hun hart heel hoog hebben zitten, die altijd weer de grootste en de  beste willen zijn, hebben  geen beschermengel. Van zulke mensen vliegen ze weg. Beschermengelen bevinden zich alleen bij die mensen die willen worden als de kinderen. ‘Mensen die zichzelf vernederen’  zegt Jezus. (Matt. 18:4) In Matteüs 18  gaat het over de verhoudingen in het Koninkrijk. van God. Daar gaat alles anders toe dan in de wereld van  beurs en business. In het Rijk van God  is de minste is de meeste en de geringste  de grootste. Zo liggen de verhoudingen nu eenmaal in het Godsrijk. Daarom moeten de leerlingen van Jezus er voor oppassen deze mensen te  minachten.”Pas er voor op om ook maar een van deze geringen (kleinen) die in Mij geloven te verachten. Hun engelen aanschouwen  onophoudelijk het aangezicht van mijn Vader in de hemel. De ‘geringen’  zijn de mensen die geen status hebben, geen aanzien genieten, zodat ze gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Dat laatste mag absoluut niet gebeuren onder gelovigen. De leerlingen moeten omzien naar deze onopvallende mensen met hun kinderlijk vertrouwen op God.(Matt. 10:40).  

Engelen zijn dienende geesten

 Het is een voluit Bijbelse gedachte dat God zijn engelen uitzendt ten dienste van de gelovigen.”De engel van de HEER  waakt over wie Hem vrezen en bevrijdt hen “(Ps 34:8.) Beschermengelen zijn dienende geesten,uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding (Hebr. 1:14).Zo heeft ook Gods Zoon  meer dan eens bijstand gekregen vanuit de hemel (Marc.1:11,Luc.22:43). Maar in de bovenstaande tekst zijn vooral de gelovigen bedoeld. Juist voor zulke mensen zijn er hoogstaande helpers. 

 Voor de troon van God

 Het beeld  uit vers 10 lijkt op  een situatie in het paleis van een koning die op zijn troon zit. Alleen speciale dienaren hebben daar rechtstreeks toegang tot de koning. Zo is het in de hemel ook. De joodse traditie kent engelen die onbeperkt toegang hebben tot de troon van de Allerhoogste wat zelfs voor hemelse wezen niet vanzelfsprekend is. In  verschillende teksten, onder andere uit de Dode Zee-rollen staat de uitdrukking : “engelen van het aangezicht”.Zulke bevoorrechte engelen die onophoudelijk Gods aangezicht mogen zien, kijken ook om naar de “kleinen” die in Jezus geloven. Zouden wij dan mensen die hier niet in  tel zijn,  minachten? Denk aan hun hemelse vertegenwoordigers!  In Openb. 8: 2 wordt gesproken over de zeven engelen die voor Gods troon staan. Hen werden zeven  bazuinen gegeven. Van die zeven bijzondere engelen bij Gods troon kennen we er nog twee bij name uit de Bijbel. 

Michaël en Gabriël

 In Openbaring 12 : 7 is het Michaël  als hoofd der engelen die satan en zijn engelen uit de hemel werpen. Het was de engel Gabriël die de geboorte van het kind Jezus aankondigde aan Maria, iemand met een lage status en die het gezinnetje van Jozef en Maria keer op keer in een droom waarschuwde voor onheil zodat ze tijdig konden vluchten. Juist naar de geringen, mensen die op aarde gemakkelijk over het hoofd gezien worden, mensen die zich van God afhankelijk weten, worden door  engelbewaarders omringd, zodat zulke geringe,kleine mensen met hun kinderlijk vertrouwen de weg niet kwijtraken. Niet elk mens heeft automatisch een beschermengel.”Wie is de grootste, de belangrijkste in het komende  rijk van God? “vroegen de leerlingen aan Jezus.(Matt. 18:1). Als antwoord pakte Jezus een kind op en plaatste dat kind in hun midden:Als jullie net zo klein, gering en kwetsbaar willen worden als dit kind,  dan hebben jullie bij de troon van God een hemelse vertegenwoordiger, een beschermengel die jou ook beschermt voor de grote erfenis die God voor jullie in petto heeft.