A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ballingschap


 

Ballingschap

 Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij,Als wij aan Sion dachten. Aan de wilgen aldaar hingen wij onze citers (Ps 137:1)

Babylon reconstructie. Brug over de Eufraat. Ziggurat  als de tempeltoren en links het paleis van Nebukadnezar.Ziggurat was religieus, sociaal en economisch centrum van Babylon!

 

Panorama  Daniël-Ester-Ezra -Nehemia Hoe was de onderlinge relatie tussen deze Bijbelfiguren?  Ik zet hier de jaartallen even onder elkaar. Maar je moet aan  elk jaartal ‘vóór’ Christus ‘ toevoegen. Je moet dus naar beneden tellen om hoger op de chronologische ladder te klimmen!==========================================604- 564 Nebukadnezar koning van Babel In zijn tijd trad Daniël op. Hij overleefde vervolgens de val van Babel en kreeg opnieuw een hoge positie aan het Perzische hof. Dat was in het derde jaar nadat Cyrus Babel had veroverd (Dan.10:1). 597 Inname van Jeruzalem door Nebukadnezar van Babel586 Verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar en de bovenlaag van de Joden gaat  in ballingschap Ze blijven 50 jaar in Babylon (586-536 v. Chr.)539 Koning Cyrus van Perzie verovert Jeruzalem536 Eerste groep Joden onder Zerubbabel mag terugkeren. Zij beginnen onder felle tegenstand aan herbouw van de tempel, die in 516 voltooid is. Deze ballingschap duurde dus rond 50 jaar484-465 Koning Ahasveros (Xerxes)aan de macht.In deze periode is er invloed van Ester458 Tweede groep ballingen onder leiding van Ezra keert terug. Hij bewerkt een geestelijke hervorming.Ezra 7-10445 Derde groep onder leiding van Nehemia keert terug. De herbouw van de tempel vindt nu plaatsNehemia 1 – 1`13Er is dus een periode van 90 jaar tussen de eerste en de laatste uittocht van ballingen.Drie perioden Het 90 jarige tijdperk tussen de eerste en de laatste uittocht der ballingen kan verdeeld worden in drie perioden

Het tienstammenrijk  was al veel eerder in ballingschap gegaan en weggevoerd naar Assyrie. zie daarvoor Assyrie /Israel. De ballingen uit Babel zijn wel rotendeels teruggekeerd, die uit het tienstammenrijk niet.

 

Duizend jaar na Hammoerabi koning van het Oud-Babylonische rijk,verschijnt koning Nebukadnezar op het toneel, die het volk van Juda wegvoert in ballingschap nadat hij Jeruzalem en zijn tempel heeft verwoest.  Portret van Nebukadnezar

 

Kaartje met Karchemis waar de legers van Assyrie en Egypte verslagen werden en de koning van Israel gedood Karkemis ligt boven Aleppo. Ziet u het?Op dit kaartje zie je ook Mari aan de Eufraat liggen. Toen de kameel (de eenbultige dromedaris) gedomesticeerd was, konden de karavanen via Mari dwars door de woestijn naar Kanaan trekken. Maar dat was nog niet het geval in de tijd van Abraham.  Het vermelden van de kamelen in Gen. 24: 11 is een anachronisme. Abraham moest daarom langs de Eufraat trekken naar Haran of Charan Abraham kon met zijn veel niet weken achtereen in de woestijn blijven.

Farao Necho valt  Nebukadnezars leger aan 

 

 

Wat ging daar aan vooraf? Laten we eens even kijken.

In de 8e eeuw vóór Christus veroorzaakt de Assyrische koning Tiglatpilezer grote opschudding  langs de kust van de Middellandse Zee.

Zijn veroveringstochten zijn het begin van het Assyrische tijdvak.  Onder het geweld van de Assyrische legers bezwijken  Damascus en Samaria.  De bevolking van Syrië en Israël worden grotendeels in de ballingschap weggevoerd.

 Dat was in het jaar 721 v. Chr.Nog is Jeruzalem de dans ontsprongen, maar reeds staat in 701 (voor Chr.)  Sanherib, de koning van Assyrië voor de poorten van  Jeruzalem.

Als door een wonder wordt het oordeel afgewend en luid is straks de jubel der profeten, wanneer Ninevé, de trotse hoofdstad der Assyriërs valt. Dat zal zijn in het jaar 612.

 

Beeld van granieten leeuw uit Babylon. Babylon vermorzelt elke vijand en legt hem onder zijn voeten.

 

Maar dan komt er een volk uit Mesopotamië opzetten dat nog sterker  zijn invloed zal doen gelden.

Dat is Babylon! Die invloed wordt al aangekondigd door het bezoek dat  één der afgezanten van Babylons koning (Merodach Baladan)  aan koning Hizkia te Jeruzalem brengt. Koning Hizkia laat zich verleiden om al de schatten van Jeruzalem en van de tempel te vertonen. Jesaja had hem daar voor gewaarschuwd. Die nieuwe macht van Babylon wordt nog in toom gehouden door Assyrië, maar als  Ninevé valt in 612 v. Chr. is er geen houden meer aan. Juda probeert  als nog te steunen op Egypte om de oprukkende legers van Babylon te keren.Assyrië en Egypte onder leiding  van farao Necho gaan een coalitie aan (2 Kon. 23:29). 

Als bij de beroemde slag van Karchemis in 605  de koning van Egypte die Assyrië te hulp snelt en hij  verpletterend wordt verslagen, ligt de weg voor Babylon open. Assyrië  en Egypte zijn na die nederlaag namelijk machteloos. Onder leiding van één van de grootste koning-veldheren, Nebukadnezar, verschijnen de legers van Nebukadnezar voor de poorten van Jeruzalem. Hij dwingt koning Jojakim in Juda hem schatplichtig te worden 

De wegvoering van bewoners van Samaria naar Assyrie. Heel bijzonder vind ik dat hier ook de kinderen zijn afgebeeld. (Links) Die mochten meerijden op wagens en hoefden niet te lopen.     

Hij plundert de tempel en voert Jojakim en alle weerbare mannen naar Babel.(597)

Nebukadnezar stelt vervolgens een nieuwe koning aan.  De profeet Ezechiel wordt meegenomen naar Babel.

Zie Eufraat/Roepingsvisioen. Nebukadnezar stelt een vazalkoning aan. Zijn naam is  Zedekia. Deze koning  regeert nog elf jaar in Jeruzalem. Na elf jaar organiseert Zedekia een opstand tegen Nebukadnezar (586) Dan is het ook voorgoed afgelopen.  De legers van Babylon  nemen de stad in, verwoesten de tempel en het  Tweestammenrijk staat  aan het begin van een periode van ballingschap.