A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betanie / Hemelvaart


Betanië/ Hemelvaart 

 

Je ziet hier ook het paadje dat naar Jericho gaat met afsplisting naar Betanie

 

En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief zijn handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde (Luc.24:50).

Het valt me op dat de schilder de nadruk wilde leggen op de woorden "Terwijl zij het zagen - de leerlingen moesten getuigen wat ze gezien hadden

 

Hemelvaart afgebeeld in de Koptische Rotskerk te Cairo gebouwd in de vuilnisbeltwijk Mokattam. Ik vind dit een zeer indrukwekkende kerk, omdat die gebouwd is als een amfitheater, uitgehakt door de "afvalmensen".Deze kerk kan duizenden gelovigen bevatten. Deze christenen weten heel goed wat hemelvaart betekent. Ik geef de foto van het front van deze kerk nog even door hieronder.Op de bovenste foto links is de hemelvaart van Jezus uitgehouwen, maar je moet het in werkelijkheid eigenlijk zien.

Koptische kerk in de vuilnisbeltwijk in Cairo. Je kunt op deze foto goed zien dat deze kerk uitgehakt is in de rotsen. Voor de allerarmsten in Cairo is deze kerk de hemel op aarde.

 

Men wijst dit graf aan als het graf van Lazarus. Betanië was niet alleen de woonplaats van Lazarus (Joh.11)en zijn zusters, maar het is ook de plek geweest van Jezus’  hemelvaart. Wist u dat Jezus ook tegenover Martha, de zus van Lazarus al indirect zijn hemelvaart ter sprake bracht toen Hij zei: Ik ben de opstanding en het leven.Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven? (Joh.11:25)

 Bij de hemelvaart van Jezus moeten we natuurlijk niet denken aan de ruimtevaart van de astronauten.

 En bij het woord ‘hemel’  moeten we ook niet denken aan de wolkenhemel of de sterrenhemel, maar aan de woonplaats, de residentie van God. De hemelvaart van Jezus is niet minder dan de troonsbestijging van de opgestane  Paasvorst! 

Naar buiten 

Bij Lucas (NBG) lezen we :En Hij leidde de discipelen naar buiten tot bij Betanië (Luc.24:50).

Dit betekent niet: naar het buitenland of naar het platteland. Sommige stadsmensen vinden het heerlijk om buiten te wonen. “Buiten” is hier buiten de muren van de heilige stad Jeruzalem. “Buiten” is hier: op een eenzame plek.

Buiten de tempel

 

Vandaag heb je dit uitzicht op Jeruzalem. Hier was vroeger het tempelpein. Hier werden offers gebracht. Jezus hoefde na zijn opstandingc niet meer in de tempel te komen. Het grote offer om mensen met God te verzoenen was door Hem gebracht. Na het offer mocht de priester zegenen. Zo ook de grote Hogepriester. Het offer van zijn eigen leven had hij gebracht en daarom nam Hij nu zegenend afscheid.

Als Jezus afscheid gaat nemen van de zijnen, doet Hij dit niet in de drukke stad met al het lawaai en geroezemoes van de tempel of de heilige stad, maar op een stil en rustig plekje buiten de muren van Jeruzalem.  Hij wil niet dat er een volksoploop ontstaat.

Hij wil in een besloten kring afscheid nemen van zijn discipelen. En daarom lezen we:Hij leidde hen naar buiten. Dat is ook: buiten de tempel en het bereik van de priesters.  De tempel was altijd het middelpunt geweest van het godsdienstige leven van Israël. 

De tempel heeft na zijn vertrek geen functie meer. Offers worden niet meer gebracht en de priesters gaan met pensioen.  Daarom neemt Jezus niet op het tempelplein afscheid maar leidt Hij zijn discipelen naar buiten.  Buiten   naar Jeruzalem.  In Jeruzalem is Hij gekruisigd, begraven en verrezen. In Jeruzalem is Hij klaar gekomen met zijn verzoeningswerk. Het is allemaal daár volbracht en daarom leidt Hij zijn volgelingen  naar buiten. In Jeruzalem hoeft Hij niets meer te doen.  Binnen is Hij klaar gekomen. Hij neemt de zijnen nu mee naar buiten. Daar proef ik ook iets triomfantelijks in. Iets van zijn  missie. Hier komt de getuigende gemeente al in het zicht.  Het is alsof Jezus zijn leerlingen al vast een eindje op weg wil helpen. Discipelen moeten apostelen worden.  Het zendingswerk staat voor de deur. De leerlingen mogen niet binnen blijven. Ze moeten er op uit trekken.  Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië, daar waar de weg naar Jericho een afsplitsing heeft in de richting van Betanië. Daar neemt de Heiland afscheid.  Hoe heeft Hij afscheid genomen? Is Hij de zijnen om de hals gevallen?

Betanie in 1890

Betanie vandaag. Jeruzalem ligt rechts boven, maar kun je nu niet zien Wat een enorm verschil!!!

 

Zegenend

 

Jezus is zegenend naar zijn Vader gegaan: “En Hij hief zijn handen omhoog en zegende hen.

 En het geschiedde dat terwijl Hij hen zegende, Hij zich van hen scheidde”. 

Dat is frappant. Hij viel hen niet om de hals en kuste hen. Hij is niet wuivend, maar zegenend weggegaan. Het laatste dat zijn discipelen van Hem zagen, waren zijn zegende handen. Zegenen was in Israël bij uitstek de taak van de priester. Hij die het offer had gebracht, mocht zegenen. Daarom was Zacharias over wie Lucas in het begin van zijn evangelie schrijft, zo blij dat hij het offer mocht brengen, want dan mocht hij ook Gods zegen geven aan het volk. In het eerste hoofdstuk lezen we echter dat hij het volk ongezegend naar huis moest laten gaan. Hij kon niet praten. Hij was met stomheid geslagen. De grote hogepriester Jezus Christus heeft het grote offer gebracht op Golgota ’s heuvel om God en mens te verzoenen en daarom is Hij juist degene die geroepen wordt het volk te zegenen. Hij laat zijn volgelingen en leerlingen delen in wat Hij voor ons heeft gedaan:Op Goede Vrijdag heeft Hij onze schuld weggenomen, Op Pasen de dood overwonnen en op Het Pinksterfeest heeft Hij ons zijn Geest gegeven.

 Hij houdt ons de hand boven het hoofd

Als je over de Joodse begraafplaats in Middelburg loopt, zie je soms  dat boven een graf zich uitgestrekte handen bevinden. Wat stellen die handen voor? Die zegenende handen herinneren ons aan de zegen van de Hogepriester.

 

De beeldspraak is duidelijk: God houdt hun de handen boven het hoofd .Hemelvaartfeest betekent dat wij de troonsbestijging mogen vieren van de opgestane Paasvorst. Maar we mogen ook in het geloof vieren, dat deze Heer  ons de handen boven het hoofd houdt als wij verdriet, hebben of eenzaam zijn. Ons leven heeft zin en perspectief. We hebben een hogepriester die medelijden heeft met onze ellende. 

Terwijl zij het zagen 

We lezen nog iets over de manier waarop Jezus afscheid nam. Hij leidde hen niet alleen naar buiten, Hij zegende  hen niet alleen, maar Hij werd ook opgenomen terwijl zij het zagen. Het gebeurde allemaal vlak voor hun ogen. Jezus nam niet onzichtbaar afscheid, nee, Hij werd opgenomen terwijl ze het zagen. Zij moesten ook  ooggetuigen zijn van zijn heengaan!Tenslotte: wat betekent nu de hemelvaart van Jezus? Hoe kun je nu feestvieren als iemand uit je leven weggaat? Ik ben van mening dat er in ieder geval vier betekenissen toegekend moeten worden aan de hemelvaart van Jezus.

Gereserveerde plaatsen

Jezus is naar de hemel gegaan om voor ons gereserveerde plaatsen te zorgen. “Laat je niet uit het veld slaan. Jullie geloven in God. Gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen, Ik ga heen om voor jullie plaats  te bereiden (Joh. 14:1)

 

Pleitbezorger

Jezus is ook naar de hemel gegaan om voor ons te bidden. Om een goed woordje te doen bij zijn hemelse Vader(Joh. 17) Hij leeft om voor ons te pleiten. Hij is daar onze Advocaat, onze pletbezorger.

 

Koningschap aanvaard

Hemelvaart betekent ook de troonsbestijging van de opgestane Paasvorst. “Mij wordt gegeven alle macht in hemel en op aarde” zei Hij tot zijn leerlingen na zijn opstanding. Hij is nu de verhoogde en verheerlijkte Heer. Hij is koning van het Koninkrijk der hemelen waarover Hij zo vaak op aarde in gelijkenissen heeft verteld .Na zijn hemelvaart heeftHij het koningschap aanvaard.

Heilige Geest

Ten vierde weten we dat Jezus naar de hemel is gegaan om ons zijn Geest te sturen. Na het Hemelvaartsfeest volgt het Pinksterfeest. Jezus zei bij zijn afscheid:jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest komt en jullie zult mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, in Samaria en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde (Hand.1: 8).