A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bijbelse woning Petrus


 

 

 

Bijbelse  woning van Petrus

 

"Toen Jezus na verloop van dagen terugkwam in Kafarnaüm, hoorde men dat Hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er ook in de ruimte voor de deur geen plaats meer was" (Marc. 2:1) 

 

Als je deze tekst leest, vraag je je af: waar was dat ‘thuis’ van Jezus? Was dat soms het huis van Petrus of de woning van zijn schoonmoeder?

 En wat was die ruimte voor de deur? Laten we eerst vaststellen, dat Jezus verblijf hield in een huis dat als zijn vaste adres gold. Iedereen wist waar hij woonde.

Op deze foto kun je goed de zogenoemde 'Witte synagoge zien. Die was van kalksteen gemaakt en uit de 4e eeuw na Chr. Dat was dus niet de synaagoge die Jezus bezocht.Het huis van Petrus was opgetokken met zwarte basaltstenen, die ter plaatse beschikbaar waren. Die zie je op de voorgrond. Het is mogelijk dat de synagoge van Jezus alleen maar een afgebakende ruimte was of een huissynagoge, maar geen vast gebouw

Hier nog een foto van Petrus woning In de 2e eeuw zijn hier graffiti gevonden van pelgrims, in de 4e eeuw ruines van een huiskerk en in de 5e eeuw was hier een grote achthoekige kerk gebouwd.

Zijn aanhang was zo groot, dat het Hij niet meer openlijk ergens onopgemerkt kon optreden. Het gevaar dreigde dat Hij onder de voet gelopen zou worden (Mc 1: 45).

Kafarnaum lag aan de noordoever van het meer van Galilea, vlak bij de grens en handelswegen naar Syrie, de via maris (de Zeeweg naar Egypte) en Oost Jordanie. Daarom was er een tolhuis en woonde er een centurio, een officier  die de baas was over 100 militairen

Jezus wilde toch niet onderduiken en daarom verscheen Hij weer  (waarschijnlijk in de nacht)in Kafarnaüm. Niet openlijk, zodat iedereen Hem kon zien, nee men hóórde over Hem. Het gerucht ging. Opnieuw volgde Hem een massa mensen. Het thuis van Jezus moet een royaal en ruim huis geweest zijn.

Maar zelfs in het vertrek waar Jezus verbleef, verdrongen de mensen elkaar. Er kon niemand meer in.

Vestibule 

Het blijkt dat dit huis gebouwd was  volgens de hellenistisch-Romeinse bouwstijl.

Er is een vestibulum of  voorportaal. Niet alleen de kamer waar Jezus is, maar ook de binnenhof ( aula of patio),ja zelfs het voorportaal worden gevuld met mensen.

 Uit het verhaal dat Marcus vertelt, blijkt dat dit vaste adres van Jezus geen lemen hut of klein huisje is. Men kan het dak zelfs wegbreken.En nu is natuurlijk de brandende vraag: Was dit adres het huis van Petrus of van Petrus’ schoonmoeder?

Ik denk dat dit inderdaad zo was. De huizen van Kafarnaüm waren heel eenvoudig, maar er was één woning die er uitsprong wat afmetingen van het grondvlak betrof. Door de basalten stenen is de basis bewaard gebleven.Het is het door de Franciscaner archeologen  opgegraven huis, dat door steeds meer archeologen beschouwd wordt als de woning waar Jezus enige tijd gelogeerd heeft.

 Zo ook bijvoorbeeld in het vorig jaar verschenen standaardwerk “Jesus und die Archäologie Galiläas” geschreven door 12 toparcheologen. Er is in het ruïneveld van Kafarnaüm slechts één woning die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen.

 Het blijkt dat dit huis aan het einde van de eerste eeuw en begin tweede eeuw als het enige huis is gepleisterd en later herpleisterd is. Een achthoekige kerk uit de vijfde eeuw is gebouwd boven een  veel oudere woning, dat erop wijst dat de plek als een heilige plaats is beschouwd.

Huissynagoge

Het ontbreken van huishoudelijke voorwerpen zou er op kunnen wijzen dat dit huis als een huissynagoge of huiskerk gebruikt is. Er waren in Galilea veel huissynagogen. Er zijn ook vishaken uit de eerste en tweede eeuw gevonden, die er op wijzen dat dit huis toen al bewoond was. Archeologen beweren nu, dat men met enige waarschijnlijkheid de conclusie kan trekken dat dit huis niet alleen als de woning van Petrus werd vereerd, maar dat hier inderdaad de plek was waar Jezus leerde en mensen genas.

 

Veel tekenen bij Petrus' huis 

De evangelisten berichten ons ook dat Jezus juist in Kafarnaüm vele genezingen volbracht.(Matt.8:5, Mark.1 : 21-28, 2 :1-12; Luc.7 : 1-10 en Joh. 4:46-54. Het is mogelijk dat de Heiland juist in en bij de woning van Petrus  deze tekenen heeft verricht. Als Jezus inderdaad kortere of langere tijd bij Petrus heeft ingewoond en daar vele tekenen heeft verricht, kunnen we ook begrijpen waarom de inners van de tempelbelasting juist aan Petrus vroegen of zijn Meester ook de tempelbelasting betaalde.

Al vroeg pelgrimsoord 

We hebben ook een verslag van een pelgrim uit Piacenza die  vertelt van een afgebakend hoofdvertrek van een woning, een huis naast de synagoge, dat gepleisterd was. Op enkele naar beneden gevallen stukken pleister vond men graffiti in Grieks en een paar in Semitisch, waaronder de woorden amen, Heer en Jezus die daar blijkbaar door pelgrims waren opgeschreven. Het hoofdvertrek van genoemd huis lag onder de centrale ring van een basilica die veel later op die plek gebouwd is. In Kafarnaüm zijn vijf huizenblokken (insulae) opgegraven. Insulae 1-3 zijn het oudste, namelijk vanaf begin 1e eeuw v. Chr. Insula 2 kan 130 mensen hebben gehuisvest. Dat huizenblok heeft slechts een paar toegangen vanaf de straat en bestaat uit kleine vertrekken die uitkomen op een aantal binnenplaatsen. Er zijn trappen  overgebleven, die naar terrasdaken leiden omdat  de muren van basalten natuurstenen geen verdieping konden verdragen. Voor de datering van huis en hoofdvertrek verschaften scherven en munten in een reeks vloeren de gegevens. Ik ontleen deze informatie aan archeologen die jaren lang daar onderzoekingen verricht hebben.

Zij beweren ook dat de synagoge die Jezus heeft bezocht waarschijnlijk geen gebouw geweest is maar een huis des gebeds. Het Griekse woord synagoge kan ook samenkomst betekenen, samenkomst van Joden in een huis of bij een rivier, zoals bij Filippi.

In de kleinste dorpen waren synagogen, maar meestal waren dat geen gebouwen, maar plekken van samenkomst. In de woning van Petrus zou dus heel goed de eerste huisgemeente met de Heiland in het midden bij elkaar hebben kunnen komen.

Het is ook mogelijk dat Jezus vaste adres het huis van Petrus’ schoonmoeder is geweest, want we lezen in Mc.1: 31 dat zij na haar genezing voor Jezus, Jakobus en Johannes begon te zorgen. Ze diende hen dat betekent  ze bediende hen. .  

De vrouw van Petrus 

We weten dat Simon Petrus getrouwd is geweest en dat zijn vrouw mee op zendingsreis ging.(1 Kor.9:5). Zijn broer Andreas woonde bij het echtpaar in, dat ook nog de schoonmoeder van Petrus had gehuisvest. Dat lag in die tijd voor de hand .Er waren  nog geen bejaardentehuizen. Terwijl Paulus nog steeds gevangen zit in Caesarea, doorkruist Lucas het land om zoveel mogelijk informatie te krijgen over het optreden van Jezus. In die periode brengt hij onder andere een bezoek aan Maria (Luc.2) en bezoekt hij ook Petrus in zijn ruime woning te Kafarnaüm. Hieronder volgt een verslag. Hoogst waarschijnlijk heeft Jezus al geruime tijd in de woning van Petrus gelogeerd voordat Hij Petrus’ schoonmoeder genas. Simon was op de sabbat naar de synagoge gegaan  maar Simons schoonmoeder is echter tijdens de synagogedienst plotseling onwel geworden. Want pas na de synagogedienst vertellen de discipelen over de oude vrouw die  niet mee gegaan was naar de synagoge omdat ze zich blijkbaar al niet lekker voelde en daarom naar bed was gegaan (Marc.1:29).==================================

 

 Lucas bezoekt de vrouw van Petrus

Terwijl Lucas het terracotta inktpotje, dat hij altijd door middel van een ring aan zijn gordel met zich meedraagt, te voorschijn haalt,vertelt ze haar verhaal.

-Ik weet het nog heel goed. Het was sabbat. Simon en Andreas waren naar de synagoge. Ik moest thuis blijven om moeder te verzorgen. Nauwelijks waren Petrus en Andreas naar de synagoge gegaan, of moeder werd plotseling onwel. Zoals je weet staat ons huis bijna naast de synagoge. Na de dienst ging mijn man met Andreas en Jezus onmiddellijk naar ons huis en ze schrokken vreselijk toen ze zagen dat moeder zo ziek was geworden. De broers riepen direct Jezus te hulp (Luc. 4:38). Jezus ging aan het hoofdeinde van haar bed staan, greep haar hand vast en liet haar opstaan (Marc. 1:31).

- Was de koorts onmiddellijk verdwenen? Vraagt Lucas op een toon die de arts in hem verraadt. – Ja, want ze stond direct op en begon mij te helpen de warme maaltijd uit de hooikist te halen.- De hooikist? Lucas kijkt haar verwonderd aan.

- Ja, die gebruiken we heel vaak omdat wij op sabbat geen maaltijden mogen klaar maken.- Het valt haar ineens op dat de handen van Lucas niet zo eeltig en ruw zijn als die van haar eigen man. Wat vreemd, dat ze daar nu op let. De handen verschillen net zoveel als de karakters. Simon is erg impulsief en zegt altijd wat hij denkt, maar Lucas schijnt elk woord dat hij zegt, twee maal overwogen te hebben. Maar wat kunnen ze goed met elkaar opschieten!  Beiden zijn met heel hun hart aan de zaak van Jezus verbonden! Lucas kijkt haar peinzend aan -  Kan hij soms gedachten lezen? Zijn blauwe ogen blijven haar aankijken. – Zeg, hoe is je man eigenlijk in contact met Jezus gekomen? Toch verrast de vraag haar niet. –Door mijn zwager Andreas (Joh. 1:42). Johannes en hij waren eerst discipelen van Johannes de Doper. Toen Johannes de Doper op zekere dag de Heer voorbij zag gaan,wees hij naar Hem en zei:Kijk, daar loopt nu het Lam van God, de Messias die komen zou. Jezus heeft hen toen beiden uitgenodigd en samen hebben ze  een hele dag bij Hem gelogeerd . De volgende dag heeft Andreas Simon naar Jezus gebracht (Joh. 1:43). Terwijl Lucas schrijft, giet ze wijn uit een amfoor in vier karaffen, lengt ze aan met water en giet wat olijfolie in een pan voor het bakken van enkele vijgenkoeken. Dan draait ze haar hoofd om en zegt:Dit is al de vijfde keer dat je bij ons komt, Lucas. Waarom kom je toch zo vaak bij Simon om informatie? Er zijn in Jeruzalem en in Caesarea toch veel meer mensen die je kunnen vertellen over onze Heer?

-Dat is niet zonder reden. Jouw man behoorde tot  het drietal dat onze Heer in bijzondere omstandigheden bij zich had (Marc. 5:37, 14:33).Nog meer dan aan de andere discipelen heeft Hij aan  hen het geheim van zijn lijden en heerlijkheid laten zien. Zij waren ook getuigen van Jezus’ strijd in de boomgaard van Getsémané.

- Kun je nog meer genezingen van Jezus vertellen? Vraagt Lucas.

- De Heer heeft ontelbaar veel wonderen verricht. Johannes heeft schertsend  eens gezegd, dat als alle tekenen van Jezus die Hij heeft verricht in boeken opgetekend zouden worden,de wereld te klein zou zijn om al die boeken te bevatten. (Joh. 21:25). Maar Simon kan je beter inlichten. Hij kan elk ogenblik thuis komen. De afwezigheid van haar man maakt haar vrijmoedig om de vraag te stellen, die al geruime tijd bij haar leeft:”Denk je ook niet Lucas, dat de plaats van de vrouw in de samenleving door de prediking van Jezus zal veranderen? Je weet ook heel goed dat de vrouw in de samenleving een volkomen ondergeschikte rol heeft. In het vrouwenvertrek mag ze spinnen, weven en koken, maar in het openbare leven heeft ze geen enkele invloed.

Wij vrouwen zijn uitgesloten van alle burgerrechten. We worden met slaven en vreemdelingen op één lijn gesteld. Lucas zwijgt een ogenblik. Dan zegt hij: “Ik heb van de discipelen gehoord  dat ze geschokt waren toen ze na hun terugkeer uit Sichar waar ze inkopen gedaan hadden,  de Heer samen met een vrouw in gesprek aantroffen.  En dan nog wel in het openbaar! Uit heel het optreden van Jezus blijkt toch wel dat Hij mannen en vrouwen volkomen gelijkwaardig beschouwde. Trouwens je weet ook wel dat Jezus na zijn opstanding allereerst aan de vrouwen verschenen is. Dat zegt toch wel iets! -

Ik heb gehoord dat Paulus ook vrouwen ingeschakeld heeft bij de verkondiging van het Evangelie- Ja, Euodia en Syntyché (Fil 4:3) zijn de apostel tot grote steun geweest bij de verbreiding van het Evangelie. Voor God maakt het absoluut geen verschil tot welk geslacht of tot welke stand je behoort.(Gal. 3:28), want…..-Lucas maakt zijn zin niet af want Petrus is zo juist binnengekomen en onderbreekt hem:Wat een verrassing dat je weer hier bent, Lucas! Zit Paulus nog steeds  gevangen in Caesarea?

- Men zegt dat stadhouder Festus Paulus wel zou willen vrijlaten, als hij maar genoeg geld zou krijgen van Paulus’ vrienden.