A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betel


Hij gaf die plaats de naam Betel (Gen.28:19)

In Betel openbaarde God zich aan Jakob in een droom. Hij zag de hemel geopend en de engelen daalden af en stegen op. Gods naam = Ik ben met je. Ik ben erbij  Dat is de juiste vertaling van JHWH. Zo zegt ook Jezus na zijn verrijzenis Zie IK ben met jullie tot aan de voleinding der wereld De naam JHWH is vertaald door HEER of HEERE. Maar dat is eigenlijk een surrogaatnaam. Beter zou zijn geweest; "Getrouwe' Ik-  de Getrouwe gaat met jou mee. JHWH is een eigennaam. Als we zegge-n Jezus is Heer, dan gebruiken we Heer als een functienaam. Een Heer is iemand die het voor het zeggen heeft Zo wordt Jezus de Heer= Kurios genoemd.

In dit heuvelachtig landschap lag Betel, 8 kilometer ten noorden van Jeruzalem

Het Hebreeuwse woord beth betekent huis en el betekent God. Betel= dus huis Gods

Wat is nu het verschil tussen Betel en Pniël?

In Bethel werd Jakob bemoedigd voor zijn lange avontuurlijke reis naar Paddan Aram en ging de hemel voor hem open.

In Pniël  heeft hij in de strijd van geloof overwonnen en Gods nabijheid ervaren toen hij terug kwam uit Paddan Aram en op het punt  stond Kanaän binnen te trekken met heel zijn familie en

Voor ons is Christus de ladder die hemel en aarde verbindt.

Voor ons is Christus de ware Israël die gestreden heeft en overwonnen heeft.

In onze Bethelervaringen worden we bemoedigd tijdens onze aardse pelgrims reis omdat we weten dat we leven onder een open hemel en in onze Pniël-ervaringen ervaren we Gods vriendelijk gelaat dat oplicht in Jezus Christus die voor ons de levensbedreigende machten overwon.

Toen Abram voor het eerst Kanaän binnenkwam sloeg hij zijn tenten op tussen Betel en Ai.. (Gen.12:8) Eerst was het de Kanaänitische stad Luz

Van Berseba naar Betel

Later is zijn kleinzoon Jakob is op de vlucht. Hij is doodsbang voor zijn broer Ezau, wiens eerstgeboorterecht hij heeft ontvreemd. Hij verlaat Berseba en gaat op weg naar Charan (Haran) in Mesopotamië. Op zijn tocht komt hij  bij een plaats waar hij blijft overnachten omdat de zon al  is ondergegaan. Hij zoekt een steen uit om zijn hoofd op te leggen. Het is zo maar ergens een plaats onderweg. . Ook een bijbelse plaats waar de Heer zelf aanwezig is Een plaats onder de hemel. Het wordt de plaats.waar de hemel opengaat. Hier droomt Jakob over een ladder, waarlangs Gods engelen omhoog gaan en afdalen.

Onder geopende hemel

Betel is een plaats waar de hemel open gaat .Betel is een plaats in ons leven waar je God mag ontmoeten. Elke plaats kan nu een 'Betel' worden!

De afstand tussen Berseba en Betel is 90 km.

Enkele dagen lopen dus. Maar de afstand naar Haran was nog veel groter: namelijk 1250 km.Dwars door de hete Syrische woestijn moet hij lopen om na enige maanden in Haran  aan te komen. Bij een  bron ontmoet hij Rachel de  dochter van  Laban Hieronder zie je een foto die ik gemaakt heb van het tegenwoordige Haran, de plaats met de typische bijenkorfachtige huisjes waar mens en dier samenwonen.

Twintig jaren dient Jakob Laban.

Als Jakob met Rachel  en Lea en zijn hele familie daarna weer terugkomt uit Haran, (zie boven) komt hij opnieuw in Betel en bouwt hij daar voor God een altaar.(Gen. 35:7).

Alle afgodsbeelden en heidense amuletten die zijn familieleden hadden, worden nu opgeruimd.. God verschijnt hem opnieuw en zegent hem. Toch is de afgodendienst diep geworteld..Eeuwen later laat koning Jerobeam twee afgodsbeelden maken. in Dan en Betel, in het uiterste noorden van het tienstammenrijk en in het zuiden. Betel ligt even boven Jeruzalem

Toen Jakob vluchtte voor zijn broer Ezau, ging hij naar Haran.
Op de heenweg ging hij over Betel en op de terugweg over Pniel

De stierkalveren van Betel

 

Later laat  Jerobeam de koning van het tien-stammenrijk Israël twee gouden stierkalveren maken en stelt ze op in Dan en Betel (1 Kon. 12:28) U bent nu vaak genoeg naar Jeruzalem gegaan ter bedevaart Israël! Dit is uw god die u uit Egypte heeft geleid.

Koning Josia van Juda heeft later de offerhoogten van Betel weer gereinigd (2 Kon. 23: 15-18)  

Hierboven  zie je een echt altaar waarop geofferd werd

Hosea heeft nog gewaarschuwd tegen het goddeloze Betel (Hos. 4:15)

Heidendom uit Egypte

Het gouden kalf  leek sprekend op de heilige Apisstier, die de Egyptenaren vereerden vlak bij de oude hoofdstad Memphis.

De Apisstier was de ba (verschijningsvorm)  van de godheid Ptah.

Symbool van vruchtbaarheid, voorspoed en levenskracht.

In het voorjaar werd hij in een feestelijke processie rond de ingezaaide akkers geleid. Je kon over hem beschikken en nu was je niet zo weerloos en kwetsbaar. Door magische rituelen kon je namelijk  beschikken over goddelijke machten. Als  Israël een gouden stierkalf  gaat maken vervalt ze  in het oude heidendom van Egypte

Egypte dacht dat het stierkalf  het beeld van de godheid was.

 De Bijbel zegt Jezus Christus is Gods Zelfportret.