A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bergrede-christendom


 Bergrede-christendom 

Wees dus volmaakt  zoals uw hemelse  Vader  volmaakt isis (Mat. 5:48).

 

 

 

 

Ik vind dit een geweldig mooi beeld. Het  is een beeld dat koning Nebukadnezar nog heeft laten maken. De leeuw heeft een weerloze man overweldigd.Het beeld is van graniet. De leeuw vermorzelt de man. Zo is Babel machtiger dan alle onderworpen volken.Tegenover de leeuw, staat het lam. Zie beeld op schilderij! Johannes de Doper wijst naar de Gekruisigde. Hij is geen leeuw die de mens vertrapt, maar een lam. Zie het lamGods dat de zonden der wereld wegneemt  Ziet u het  lammetje op het schilderij?

 

Dit beeld van de leeuw Tussen Tesselonica en Berea is een beeld van de macht van Rome.Paulus heeft zonder twijfel dit beeld gezien, dat aan de kant van de weg stond.

 

 

 Oog om oog en tand om tand

 

 

 

 

Wij mensen gaan uit van het principe 'Oog om oog'. Als we dit in praktijk brengen worden alle mensen blind. Wij gaan  zo gemakkelijk uit van het vergeldingsprincipe. We gaan uit van het 'jij-denken': Jij bent fout Jij deugt niet enz.Door ons eindeloos oordelen, vooroordelen, en veroordelen, scheppen we niet alleen afstand, maar maken we ons ook vijanden Jezus was integer en liet zich kruisigen zonder protest. De Bergrede is geen nieuwe wet, maar troonrede van de Messiaskoning

 

 

Wat betekent ‘volmaakt’? Perfect en foutloos?.Nee. zeker niet. Het  Griekse woord ‘volmaakt’ kunnen we het beste vertalen met  ‘integer’.Hoe integer? ‘Wees dan integer, zoals uw hemelse Vader integer is’. Maar  waaruit blijkt dan de integriteit van onze hemelse Vader? Die blijkt hieruit, dat Hij geen onderscheid  maakt tussen mensen.

 

God is integer

 

 

 

 Hij trekt niemand voor. Hij laat zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Voor mensen die Hem liefhebben en die Hem haten. De rabbi’s zeiden:’Je moet je naaste liefhebben en je vijanden  haten’(Matt.5:43). Zij maakten dus onderscheid tussen de mensen.  Zij polariseerden. Zi j waren niet integer, zij waren onbetrouwbaar. Ze maakten onderscheid tussen de mensen.:Jullie hebben  gehoord dat er gezegd is:oog om oog. Gandhi  zei terecht: Als je dit principe toepast  wordt  de hele wereld blind. Dan raak  je in een  geweldspiraal,en in een vicieuze cirkel van ‘geweld met geweld beantwoorden.’ Hoe kun je nu die spiraal door breken?

Door iets verrassends nieuws te doen, waarover de vijand zich zal verbazen.

 

Hebben we vijanden?

 

Hebben we dan vijanden? Jazeker! Vijanden  zijn voor ons mensen die een hekel aan ons hebben of aan wie jij een hekel hebt.

Dat zijn al vijanden van ons. Mensen met wie je niet door één deur kunt. Mensen die jou beledigd hebben. Mensen met wie je ruzie hebt. Dat zijn ook vijanden. Die moet je liefhebben. Maar als dat niet lukt en ze slaan je ook op de andere wang? Dan heb je hen in ieder geval ontmaskerd. Ze zijn niet zo vredelievend als ze denken te zijn.

 

Iets doen

 

Je moet in ieder geval iets doen. Als je niets doet wordt je straks slachtoffer van een nog sterker geweldsconflict. Wat moet je dan  in vredesnaam doen als je geslagen wordt op de ene wang?  Hem die je sloeg de andere wang toekeren. Zo wordt de geweldsspiraal doorbroken.  Met ons oordelen, beoordelen en veroordelen maken we zelf vijanden.

 

Wat deed Jezus?

 

Nu kun je natuurlijk zeggen: dat alles kan Jezus wel gemakkelijk voorschrijven,maar heeft Hij dat zelf ook wel gedaan?

 Ja. Alle evangelisten zijn daarvan getuigen. Ze hebben dit telkens weer waargenomen. En toen Jezus gekruisigd werd, schold hij de Romeinse soldaten niet de huid vol, maar bad Hij:Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’.(Luc 23:34) ‘Toen Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug en toen Hij leed, uitte Hij geen dreigementen”.Zo doorbrak Hij, ja zo doorbrak God zelf de vicieuze cirkel van het gewelddadig optreden van de mens. Van de opdracht zoals deze hier staat: ‘Wees volmaakt’  kun je depri worden, want je weet dat je dit nooit zult worden. Om volmaakt te worden hebben wij de Christus nodig. Door het geloof wordt zijn integriteit  ons toegerekend. Wij zijn volmaakt, (integer)    door het geloof in Hem.