A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betlehem


Betlehem geboortekerk werelderfgoed 

De geboortekerk in Betlehem is door de Unesco in juini2012 door de Unesco erkend als werelderfgoed

De Palestijnen hadden dit aangevraagd omdat volgens hen die kerk gevaar liep vanwege de aanwezigheid van Israël. De Palestijnen hopen dat daardoor de internationale erkenning van een Palestijnse staat dichterbij te kunnen brengen

 

De aanbidding van de herders in Geboortekerk afgebeeld

 

Zij gingen haastig en vonden het Kind

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet (Luc  2:4-7)

Betlehem Bet = huis. Lehem=brood. Broodhuis dus


Je kunt hier goed zien dat Betlehem tussen heuvels lag en nu veel kerken telt.

Deze twee foto's heb ik genomen van de Geboortekerk.

 Wellicht de oudste kerk ter wereld. Keizer Hadrianus die joden en christenen haatte, plantte boven de toen al vereerde grot in 135 een bosje ter ere van Adonis. Keizer Constantijn liet het bosje wegkappen en in 325 bouwde hij er een kerk. In 614 werd de kerk niet verwoest door de Perzen, omdat ze getroffen werden door het mozaïek van de drie koningen, die Perzische mutsen droegen!! De lage toegang is in 1500 gemaakt om ruiters met paard en kameel buiten de kerk te houden.

Betlehem ligt nog steeds 9 kilometer ten zuiden van Jeruzalem.

Het was de stad van David. Samuël  kreeg  indertijd opdracht om naar Betlehem te gaan en daar David de zoon van Isaï tot koning te zalven.1 Sam. 16

In het Oude Testament wordt Betlehem al genoemd als de geboorteplaats van de komende Messias Koning. (Micha 5:1)

Herders (zie ook Bijbelse herderschap)

De herders van Efrata's velden van wie sprake is in Lucas 2 waren tempelherders.(ten oosten van  Betlehem begon al snel de woestijn)

 Overdag brachten zij regelmatig schapen en ander vee voor de offerdienst  naar de tempel en 's nachts hielden zij de wacht over hun kudden.

Iedereen kent  Betlehem  als de plaats waar Jezus is geboren. Jozef heeft met Maria de lange tocht van Nazaret naar Betlehem moeten maken.

Jezus redt

In Betlehem is Jezus geboren. De woorden Jezus redt bracht een boer uit de Alblasserwaard aan op het dak van zijn schuur. Al twee jaar is er een rechtzaak gaande om deze woorden te verwijderen. De zaak ligt nu zelfs bij het Europese Hof

Reizen

Van Galiléa naar Judéa. Van het noorden naar het zuiden. Je kon kiezen voor  twee reisroutes:  door Samaria of met een omweg door het Overjordaanse. Feestgangers en reisgezelschappen meden doorgaans de route door Samaria vanwege de gespannen verhouding tussen Joden en Samaritanen. Zij waren aangewezen op de Jordaanvallei.

Dat betekent dat Jozef en Maria een afstand van honderdveertig tot honderdvijftig kilometer moesten overwinnen. 

 Als ze 30 kilometer per dag konden lopen, hebben zij daar altijd nog een kleine week over moeten doen.

Zij legde Hem in een kribbe, want er was geen plaats in de herberg. 

 

Kataluma

Het Griekse woord   kataluma dat vaak vertaald wordt met herberg, moet vertaald worden met opperzaal of gastenverblijf. Dit woord komen we ook tegen in Luc. 22: 11 en betekent daar óók opperzaal.  Als Lucas herberg bedoelt gebruikt hij daarvoor een ander woord (Lucas 10:34 de herberg van de barmhartige Samaritaan) 

 Er bleek voor Jozef en Maria wel plaats te zijn in de herberg, maar niet in het gastenverblijf  van de herberg op de tweede etage.

 De ambtenaren van Quirinius (zie ook daar)hadden alle gastenverblijven in beslag genomen. En de  Romeinse legercommandanten gingen bij inkwartiering altijd volgens vaste regels te werk. Indien  in een bepaalde plaats een legerafdeling moest worden ondergebracht, moest in de eerste plaats de herberg gevorderd worden.

Toen de registratie gehouden werd, werd de herberg opgeëist. Maria en Jozef moesten toen naar beneden uitwijken, naar de binnenplaats van de herberg, waar de beesten werden ondergebracht en waar tal van voerbakken  in de rotswand waren uitgehakt. Daar werden ook de vrachten die de lastdieren vervoerden tijdelijk opgeslagen en daar kregen ook de herders die met de verzorging van de beesten belast waren, een onderkomen.

 

Kribbe of voerbak

Maria legde haar kind in een voerbak voor de beesten op de binnenplaats van de herberg omdat de kataluma, het gastenverblijf  op de tweede etage al gevorderd was door de landmeters en belastinginspecteurs en omdat de herbergier zo vriendelijk was  Maria en Jozef te verwijzen naar het dierenverblijf  beneden.

Zo'n voerbak werd in die tijd vaak gebruikt om baby's in te leggen.  Ze waren erg praktisch, want de baby's konden er niet uitvallen.

 En die doeken waren ook geen tekenen van grote armoede.

Ouders waren in die tijd gewoon om de baby's in te wikkelen in stroken linnen met een lus om het hoofdje gebonden: de armpjes stijf tegen het lichaam en de kaakjes klem op elkaar om de vele vliegen niet de kans te geven het mondje binnen te kruipen.

Lucas wil zeggen: Zo diep heeft God zich willen  vernederen, dat zijn plaats niet was in het keurige gastenverblijf ,want dat paste niet in Jezus' opdracht  Heiland der wereld te zijn. Zijn plaats was niet bij  de belastinginspecteurs van Quirinius en de Romeinse officieren, maar bij de eenvoudige herders die beneden op de beesten moesten passen.. (Luc.2:20)

Komende God

 

In het begin van de geschiedenis der mensheid openbaarde God zich als de komende God.

In heel de Bijbel maakt God zich bekend als de God die komt, op ons toekomt.

God bestaat niet en staat niet, nee Hij komt.

Door alle geslachten heen was Hij de Komende.

 Daarin ligt een belangrijk verschil tussen God en de afgoden. Bij de afgoden – van vroeger en -  nu geldt, dat wij tot hen moeten komen.

 Bij God geldt dat Hij tot ons komt.

Toen Adam en Eva in het paradijs gezondigd hadden, verborgen zij zich voor God. Zij kwamen niet tot God. God kwam tot hen en riep hen “Waar zijn jullie toch?

God was de grote initiatiefnemer.

Het algemeen religieus gevoel zegt dat de mensen Godzoekers zijn.

Het is net anders om God is menszoekend.

 Het begon er niet mee dat de mens God miste., maar dat God de mens miste.

Hij is tot de mens gekomen door de profeten, via zijn Zoon, door de Heilige Geest en aan de rand der geschiedenis vindt zijn komen in majesteit plaats. Inderdaad God is de komende God.    

 

Hieronymus

In de kleine stad Batlehem heeft Hieronymus bijna veertig jaar gewoond. Daar heeft hij de vertaling van het Nieuwe Testament in het Latijn afgemaakt.Daar vertaalde hij ook het Oude Testament en een deel van de Psalmen De  vertaling van de hele bijbel in het Latijn heet Vulgata

  

 

 Pre-existentie van Gods   

 

 

 

“De pre-existentie van de Zoon belicht vanuit de existentie van Jezus”.

 

 

Dit is een zeer boeiende dissertatie van Dr Maarten Kater. Het vóór-bestaan ‘ van de Zoon van God wordt wel de pre-existentie  van de Zoon genoemd.  Het gaat op het Kerstfeest om de menswording van God de eeuwige Zoon. Toen het kind Jezus werd geboren in Betlehem, was Hij als de Zoon van God al betrokken bij de Schepping. De Schepping van hemel en aarde is het werk van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Wat betekent “pre”? Het betekent dat de Zoon van God  boven en voor de mens Jezus uitgaat. Het is eenzijdig om pre-existentie alleen uit te leggen als ‘ De Zoon was er al voor Jezus’  !Pre-existentie betekent niet alleen ‘vóór’ in tijd maar ook ‘vóór’ in voorrang. Nu zegt men wel eens dat de pre-existentie van Christus niet in overeenstemming te brengen is met de maagdelijke geboorte.

\

 Geen gynaecologie, maar werk Geest Gods

 

 Maar we moeten niet vergeten dat het in  Lucas 1 en Matheus 1 niet gaat over gynaecologie, maar over pnumatologie:over de leer van de Heilige Geest. De maagdelijke geboorte vertelt dat de Geest iets nieuws begint, (even onmogelijk) als de schepping van hemel en aarde en de opstanding van Christus. In Christus en door Christus zijn alle dingen geschapen (Kol 1: 15). Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestand in Hem”. Christus is ook de Scheppingsmiddelaar. Op twee manieren is Jezus  dus      Gods zoon. Als Messias is Jezus Gods zoon in Israëls plaats. Tegelijk is Christus ook van eeuwigheid al Gods Zoon. Die twee zaken moet je bij elkaar houden. Jezus is niet het fondantzoete kindje. Hij was al betrokken bij de schepping.

   \