A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bet Semes de Israelieten zagen de Filistijnen aankomen


 

 De ark komt er aan!!

In de vallei van Bet Semes waren mensen bezig met de tarweoogst.Toen ze plotseling de ark zagen aankomen waren ze bijzonder blij die te zien (1 Sam.6: 13)

Opgravingen in Bet Semes. Je kijkt hier in de richting van het westen waar de Filistijnen woonden Hier zagen de Israëlieten de Filistijnen aan komen met de ark op een boerenkar getrokken door koeien.

 Ze kwamen  uit Ekron. (Zie ook daar en want daar is een kaartje) Nieuwsgierig openden de inwoners de ark, maar dat had fatale  gevolgen.  (1 Sam. 5) Aan de bewoners van Kirjat Jearim wordt nu gevraagd de ark te komen halen om nog meer narigheid te voorkomen. Zie daar.

Dat willen ze wel doen en daarom halen ze de ark en plaatsen ze hem in de woning van Abinadab in Kirjat Jearim (1 Sam. 7: 1).

Waarom werd de ark niet teruggebracht naar de tabernakel te Silo? De reden zal wel geweest  dat de Filistijnen Silo verwoest hadden.Dat zal ongeveer 1100 vóór Chr. Geweest zijn.

Onlangs hebben archeologen in Bet Semes een waterreservoir opgegraven dat  tot het grootst reservoir behoort dat ooit gevonden is. Het is uit de ijzertijd, dus uit de tijd van de Rechters

De omzwervingen van de verbondsark

Kort voor Eli’s dood hebben  de Israëlieten weer een poging  ondernomen om zich te bevrijden uit de macht der Filistijnen.

Ze lijden een grote nederlaag. Dan besluiten ze de ark van de HEER uit Silo te laten halen naar het leger in de strijd tegen de Filistijnen. Ze denken dat ze dan de HEER wel in hun midden hebben. Nu zullen ze de  de Filistijnen kunnen overwinnen.

Ze denken dat de ark magische kracht heeft.

De ark wordt in de legerplaats der Israëlieten gebracht door Hofni en Pinehas.

Het volk juicht.

Nu zullen de Filistijnen worden verslagen.

 Filistijnen nemen de ark

Het wordt echter een grote ramp. Israël wordt verslagen, Hofni en Pinehas worden gedood en de ark wordt meegenomen naar het land der Filistijnen.

Een ijlbode gaat nu naar Silo, waar de tabernakel zich bevindt en bericht aan Eli de hogepriester welke verschrikkelijke dingen er gebeurd zijn.

Israël is verslagen, Hofni en Pinehas zijn gesneuveld en het ergste van alles: de ark is meegenomen naar de tempel van de Filistijnen. Eli, die al op hoge leeftijd is gekomen, schrikt zo ontzettend, dat hij van zijn stoel valt en de nek breekt.(1 Sam.4)

Een replica van de gouden ark met de twee cherubs boven het verzoendeksel.De Filistijnen plaatsten haar in de tempel van Dagon.Dat was het begin van een reeks rampen. Na veel omzwervingen wordt de ark naar de woning van Abinadab in Kirjat Jearim gebracht.Hij blijft daar tot de tijd van David.

De ark was een zichtbaar teken en beeld van Gods aanwezigheid Zowel  in Bet-Semes als in Kirjat-Jearim blijkt  dat het noodzakelijk is de ark met groot respect te behandelen. De ark is immers een zichtbaar teken van Gods aanwezigheid!