A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betanie lag op de Olijfberg en Jezus logeerde vaak in het huis van Lazarus en zijn beide zusters


Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren  van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. (Marcus 11:1)

      

Als Jezus Betanie of Betfage verliet langs de olijfbomen had hij een fabelachtig uitzicht op de stad zoals boven op foto

Je moet je voorstellen dat Jezus met zijn leerlingen Jeruzalem nadert over de hoofdweg vanaf Jericho. Zie kaartje.

 Betfage

 

Hij komt dan volgens Marcus op een plek vlak bij Betfage en Betanië. Het bijbelse Betfage is nu het gehucht et Tur op de top van de Olijfberg. Vroeg in de 5e eeuw werd Betfage geïdentificeerd met een plaats waar een kapel stond waarvan vroeger werd aangenomen dat het de plaats was "waar Maria , de zuster van Lazarus, de Heer ontmoette'.

Daar staat nu de moderne Betfage kapel van de Franciskanen. Matteus zegt dat Jezus in Betfage de ezel besteeg en de processie begon. Hij bevond zich toen dus op het hoogste punt van de Olijfberg. Daar hebben natuurlijk ook de bewoners van Betanië, (met de opgewekte Lazarus) zich bij de processie aangesloten. Reken maar dat de menigte met Lazarus aan het hoofd, razend enthousiast was. De Betaniërs konden over die opzienbarende gebeurtenis niet meer hun mond houd.  Ze waren er vol van vertelt Johannes (Joh.12:17). 

Als Jezus naar zijn vrienden in Betanië ging volgde hij eerst de weg naar Jericho en sloeg Hij na een kilometer rechts af en zo kwam Hij in het dorp van Maria, Marta en Lazarus. De weg naar Jericho liep ten noorden van de tempel zoals je kunt zien.

Het dorpje lag op 15 stadiën afstand van Jeruzalem dat is 15 maal 185 meter of 2775 meter. De naam betekent huis der ellende.

Men weet er nog de plaats aan te wijzen waar Lazarus uit het graf verrees.

Het is een grot in de rots met een voorkamer En in die grafkamer bevinden zich drie boogbankgraven.

Ze geven ons een beeld van de graven uit de tijd van Jezus, maar het graf van Lazarus is natuurlijk onbekend. Eenvoudige graven waren de schuifgraven, die in een uitgespaarde ruimte van de rots geschoven werden.

Op de foto van de Olijfberg lag Betanie rechts achter de Olijfberg

  

Olijfberg

Jezus ging ook dikwijls naar Betanië. Hij heeft er een keer ook de maaltijd gebruikt in het huis van Simon de melaatse.

Daar werd Hij ook gezalfd door Maria met kostbare mirre  als voorbereiding op zijn begrafenis (Joh. 12).Betfage lag op de top van de Olijfberg  en Betanië daar net achter.  In de laatste  week van zijn leven op aarde heeft Jezus daar nog gelogeerd in die intieme kring van mensen die Hem zo dierbaar waren.

Aan het hoofd van duizenden Galilese feestgangers die via Jericho  op weg waren naar het grote Paafeest in Jeruzalem, kwam Hij aan in het dorpje Betanië.

 Dat was op een vrijdag. Daar woonden Lazarus en zijn zusters Martha en Maria. De menigte  stuurde Hij door naar het feest, maar zelf bleef Hij die vrijdag en de daarop volgende zaterdag  vóór zijn intocht in Jeruzalem  logeren in Betanië. Daar voelde hij zich helemaal thuis.  Daar wilde hij zich in alle rust voorbereiden op zijn grote lijden dat voor de deur stond. 

Die rust was Hem niet gegund, want het zag er ook al weer heel gauw zwart van mensen, die ontzettend nieuwsgierig waren naar Lazarus. Dat kun je je voorstellen. Duizenden mensen waren naar Betanië gekomen om Jezus te horen en om Lazarus te zien. Pure sensatie!  Maar temidden van die kring dierbaren in Betanië, voelde Hij zich thuis.

In Bethanië is  de grote vijandschap jegens Jezus helemaal tot een explosie gekomen  na de opwekking van Lazarus. Jezus had toen ook gezegd dat iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven zou hebben. -  Wie in Mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft (Joh. 11:25)- Na de opwekking van Lazarus liep het storm in Betanië. Zoveel aandacht voor een ongeletterde rabbi  konden de Schriftgeleerden helemáál niet verdragen. Daarom wilden ze ook Lazarus laten ombrengen.(Joh.20:10)

In Bethanië is de vijandschap tegen Jezus tot een uitbarsting is gekomen. Daar vertelde Hij zonder omhaal van woorden, dat Hij van God kwam, ja dat God zelf in Hem was verschenen.

 De Farizeeën en Herodes Antipas moesten daar niets van hebben. Dat vonden ze ontzettend pretentieus. Wat een pretentie had die man!  Die Jezus van Nazaret, - wie Hij ook was - in ieder geval kwam Hij niet van God.

In  Betanië  vond de Heiland de rust, de stilte en de eenzaamheid die hij nodig had voor zijn contact met zijn hemelse Vader.

 In Kapernaüm koos Hij zijn discipelen en in Betanië nam Hij afscheid van zijn discipelen. Jezus heeft geen afscheid willen nemen in Jeruzalem, maar in Betanië, buiten de muren van de heilige stad. Aan de andere kant van de Olijfberg, daar waar de weg van Jeruzalem naar Jericho een afsplitsing heeft naar Betanië, daar vond de hemelvaart van Jezus plaats en nam Hij zegenend afscheid.

Bethanië  is nog altijd een heel mooi en rustig dorpje.

Het heet nu El-Azariye, welke naam afgeleid is van  de naam Lazarus

Waarom alleen bij Johannes ?

Waarom vinden we de opwekking van Lazarus alleen in het evangelie van Johannes? Trouwens ook de geschiedenis van de man die achtendertig jaar ziek was geweest en de genezing van de man die blind was geboren vinden we alleen maar bij Johannes. Waarom vinden we daarvan niets bij Marcus die toch de tolk van Petrus was ? Wel Petrus concentreerde zich vooral op al die wonderen die in Galilea hadden plaatsgevonden. Hij wou antwoord geven op de vraag:Wat was waar van al die verhalen die de pelgrims uit Galilea naar Jeruzalem hadden meegenomen en die daar hadden rondverteld ?

Petrus vond het niet nodig om de genezingen die in de stad Jeruzalem grote opschudding hadden veroorzaak in zijn getuigenis op te nemen. De man die 38 jaar lang ziek was geweest en door Jezus in het bad Betesda was genezen zal zijn hele verder leven dat verhaal aan de inwoners van Jeruzalem wel verteld hebben in geuren en kleuren.

 De man die vanaf zijn geboorte blind was geweest en door Jezus het gezicht weer terugkreeg in het badwater van Siloam, zal daarover honderd uit verteld hebben. 

En de opwekking van Lazarus! De hele stad was er nog vol van. De Schriftgeleerden spraken er schande van!  Aan deze gebeurtenissen in en bij Jeruzalem kon Petrus zonder bezwaar voorbijgaan.  Dat wisten de mensen toch al lang ? Maar al die wonderen die Jezus in Galilea had gedaan, dat moest nu eens duidelijk opschrift gesteld worden.  

U moet ook niet vergeten, dat als Johannes zijn evangelie gaat schrijven, dat tientallen jaren later is. De blindgeborene zal overleden zijn en ook de man die 38 jaar ziek was en Lazarus zullen niet meer geleefd hebben.

Zij konden in de tijd van Johannes niet meer getuigen. Daarom heeft  de stokoude Johannes die gebeurtenissen alsnog opgetekend, opdat ook jullie geloven dat "Jezus de messias is, de Zoon van God (Joh.  2):31).

Hierboven op het kaartje zie je dat de drie wonderen die Jezus verrichtte in Betesda, Siloam en de Olijfberg in en bij Jeruzalem lagen en niet in Galilea.

Er was trouwens ook zo ontzettend veel gebeurd. Heel de Olijfberg was totaal verwilderd.  Alle olijfbomen waren door de Romeinen gekapt bij het beleg van Jeruzalem in het jaar 70. 

Het dorpje van Lazarus was met de  grond gelijk gemaakt. Puttend uit zijn herinneringen heeft Johannes alles nog eens schriftelijk vastgelegd met een scherp oog voor elk detail.

Het Tyropoeondal is het Kaasmakersdal.