A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemiddelaar of Middelaar


Bemiddelaar - Middelaar 


 

Christus Jezus is de Bemiddelaar  tussen God en mens. Hij is van dezelfde soort als God als van de mens Hij verzoent God met de mens en de  mens met God Hij is Middelaar Hij is uit hetzelfde hout gesneden als God  (Homo -ousios)

 

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 2 Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3 Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 5 Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor alle mensen, (1 Tim. 2:6) Een belangrijke plaats in de Bijbel is de plaats die de Bemiddelaar inneemt. Het traditionele woord dat in de kerk werd gebruikt was het woord Middelaar. Jezus is onze Middelaar.  

Geen Middelaar maar Bemddelaar

  De nieuwe vertaling heeft terecht het woord ‘Bemiddelaar’ .Jezus is de enige die tussen God en mens  kan bemiddelen. Hij staat aan Gods kant en tegelijk is hij  één van ons. Hij is er een van ons soort en tegelijk van het soort van God. Vroeger zeiden we dat heel deftig: De Zoon is eenswezens met God de Vader Nu formuleren wij het liever zo: Hij is uit hetzelfde hout gesneden als God.God heeft een geschil met de mens. Wij mensen hebben God verlaten. Als een zware donkere onweerswolk hangt Gods toorn boven de  mensheid,Maar Jezus komt tussen beide.  

Interventie

 Zijn interventie is het behoud van de mens. Hij  heeft bemiddeld tussen God en mens .Hij is onze Bemiddelaar. Hoe heeft Hij dat dan gedaan? Hij is over de brug gekomen met een losgeld..Zijn eigen leven heeft Hij geofferd. De kerk belijdt:Hij heeft Gods toorn gestild. Zoals een orkaan plotseling kan gaan liggen, zo heeft Jezus Gods toorn tot zwijgen gebracht.Dat heeft Hij gedaan door het offer van zijn eigen leven te geven als losgeld 

Losgeld

 In Marc. 10 :45 enMatt.20:28 komt dit woord ook voor (lutron. De beker van het gericht  van God over de schuld en het kwaad van het menselijk geslacht heeft Jezus tot op de bodem leeg gedronken. Dat hoeven wij mensen niet te doen en dat kunnen wij ook niet doen ;Kunnen jullie de beker drinken, die Ik ga drinkenen ?(Marc 10:38) De mens verkeert door zijn mis-daden in een toestand van ter dood veroordeelden. Dat is natuuurlijk niet leuk om te horen. Daarom  stoppen veel mensen hun oren dicht. De Zoon des mensen is nu gekomen om zijn eigen leven te geven in plaats  van de ter dood verordeelden. Dat wordt een losgeld of losprijs genoemd. Je moet niet gaan filosoferen over de vraag aan wie dit losgeld wordt betaald. Zo ver gaat het beeld niet. Hij gaat in hun plaats sterven en wij worden uit de plaats van  de ter dood verdoemden verlost.