A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bijbelse wonen Gods


 Wonen van God onder mensen

 

(Zie ook Huis des HEREN)

 

Tabernakel is de symbolische woonplaats van God in de woestijn. Hij is een God die bij zijn volk woont en met zijn volk optrekt naar het Beloodde Land 

“Wat hebben we vandaag eigenlijk nog te maken met al die bijbelse plaatsen?

 

 Ark der verzoening,. God woont waar  verzoening is, symbolischevoorgesteld door de twee engelen en het verzoendeksel.De meeste plaatsen zijn ruïnes geworden en bovendien leven we niet meer in de tijd van Haran en Gilgal , maar van Amsterdam en Parijs.” schreef een student.

“In het nieuwe, moderne religieuze bewustzijn gaat het er toch om dat je hier en nu ervaart dat God aanwezig is?

Ja toch?”Dat is inderdaad zo. Religie is weer populair.

Religie is weer “in”. Het meest wezenlijke van het moderne religieuze bewustzijn (zoals je dit vindt in de esoterica )is echter dat het historieloos is.  Men heeft daarbij geen enkele belangstelling voor plaatsen en streken waar vroeger belangrijke dingen gebeurd schijnen te zijn.

 Men wil geen informatie over de bovennatuurlijke werkelijkheid uit de tweede hand, maar uit de eerste hand.

Niet langer ‘van horen zeggen’ Men wil voor religieuze informatie niet langer afhankelijk zijn van anderen, al worden ze ook apostelen genoemd.Het unieke van het evangelie is echter dat God zich juist met allerlei concrete plaatsen heeft laten binden en verbinden.

 

 Tempel

 

Het tempelcomplex. Helemaal links de voorhof der heidenen met de lage ballustrade als afscheiding. "De muur die scheiding maakte"Op de voorgrond zie je het Kedrondal. Naast het Kedrondal de zuilenhallen van Salomo waar Jezus onderwees

Die plaatsen hebben daardoor niet alleen maar een aardrijkskundige betekenis gekregen: Betlehem. Jeruzalem, Oijfberg. 

 Ze worden weliswaar geen heilige plaatsen, maar ze wijzen wel boven zichzelf uit naar een andere werkelijkheid. Golgota wordt meer dan een plek die je met een stok op de kaart kunt aanwijzen.

 Ze hebben iets te vertellen over wie God is en over wie wij zijn.

Ook over wie wij zijn. Wij zijn in West-Europa Chorazin en Betsaida. Wij hebben net als de bewoners van die plaatsen het evangelie gehoord en veel wonderen van Jezus gezien.

Wij hebben ons echter niet tot Hem bekeerd. Maar we lezen in de bijbel ook over Magdala, aan het meer van Galilea. Magdala herinnert ons aan die ene Maria, die de Heiland met vele andere vrouwen gevolgd is tot Golgota.

En laten we Betanië niet vergeten! ·       Een andere vraag!.

Wat is nu het verband tussen al die bijbelse steden en streken?’ Hangen ze niet als los zand aan elkaar?

We hebben hier te maken met het fundamentele probleem van alle denken.

pDat is het probleem van het Vele en het Ene. Hoe kunnen we in de veelheid van verschijnselen een zekere eenheid ontdekken? Voor ons geldt dus de vraag;hoe kunnen we in de veelheid van bijbelse steden en streken een eenheid bespeuren, iets wat ze samenbindt?

Ik vind dit in het begrip WONEN. Het hoofdmotief van alle Bijbelboeken is God wil wonen onder mensen’.

De mens wilde dat niet. De mens joeg God weg, want hij wilde zelf God zijn. Dat was de OERBREUK tussen God en mens. En toch zou God zo graag onder de mensen willen wonen. Hij probeert het opnieuw. Maar Hij breekt niet in. Hij forceert geen deuren. Hij gebruikt drie fasen of etappes.

God wilde wonen in een volk dat Hij uitkoos. Daarom moest de Semiet Abraham eerst breken met de verering van de maangodin Sin in Haran.

God wilde allereerst de God van Abraham, Isaak en Jakob zijn. De God van Israël. Hij woonde daarom in tabernakel en tempel. Aanschouwelijk onderwijs voor het wonen van God onder de mensen. Daar had Hij zijn domicilie.

Maar dat waren nog maar de vingeroefeningen voor de grote ouverture van Gods wonen in een mens van vlees en bloed. God is Zelf onder ons komen wonen.

En hier horen we dan de concrete plaatsen Betlehem, Nazaret, en Kafarnum. God ging wonen in de mens Jezus van Nazaret. Hij had een mens als domicilie. Jezus werd zijn tabernakel en zijn tempel. Dat lezen we ook bij Johannes: Het Woord dat vlees is geworden, heeft onder ons getabernakeld.  

De derde fase breekt aan met het Pinksterfeest. Als de Heilige Geest komt, komt God zelf wonen in de harten der mensen.

Het gaat dan ook weer over concrete plaatsen zoals Antiochië en Korinte.

 God wil niet wonen in mooie paleizen, maar in de harten van mensen. Het thema van het boek Handelingen en het motto van onze site is dan ook “Van Jeruzalem tot Rome”.