A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bijbelse oikoemene


Bijbelse bewoonde wereld

Dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen (Matt.24:14). 

Wat bedoelt de Heiland met “de gehele wereld”?  In het Grieks lezen we het woord ‘oikoemenè’ .Dit woord betekent  de hele bewoonde wereld. We gebruiken dit woord nog steeds in het woord ‘oecumene’. De oecumenische beweging is een beweging van alle kerken in de hele wereld. Keizer Augustus beval dat de hele wereld beschreven moest worden (Luc.2). Het gaat dus in het woord ‘oikoemenè’ om de wereld in aardrijkskundige zin. Het gebruikelijke woord voor wereld is echter kosmos.(Zie bij Onderwerpen)De gehele bewoonde wereld was in de tijd van Lucas het hele Romeinse rijk. Buiten de grenzen van dit rijk woonden wel mensen, maar ze telden in die tijd eigenlijk niet mee. Het waren barbaroi, barbaren, omdat ze geen deel hadden aan de Grieks-Romeinse cultuur. Over hen had de keizer niets te zeggen.

Skythen, Parten en Ethiopiers

Kaart van het rijk van Meden en Perzan Je zie dat de Skythen dicht bij de Ararat woonden en bij het Vanmeer, waar ik nog een dikke aslaag van een door de Skythen  platgebrande Kimmerische stad aantrof

Soldaat uit het land der Skythen. De Skythen waren lang van postuur en konden net als de Meden op hun razend snelle paarden zich ineens omkeren en zo feilloos met pijl en boog schieten. De Romeinen dachten eerst dat ze op de vlucht geslagen waren totdat ze zich plotseling omkeerden en hun pijlen afschoten

Map van de Skythen

Een Part met zijn paard.

 In het Nieuwe Testament worden drie volken genoemd die zich niets hoefden aan te trekken van de keizer in Rome. Het waren de Skythen in het noorden, de Parten in het oosten en de Ethiopiërs in het zuiden.

De Skythen worden door de apostel Paulus genoemd in Kol.3:11. Bij het Van meer in Oost-Turkije kwamen we eens bij een ruïne een dikke aslaag tegen waarvan de gids beweerde dat ze ons herinnerde aan een grote brandstichting  van de Skythen. De Skythen woonden in Zuid Rusland.

Ze bezaten  enorm grote kudden. Herodotus  vertelt van hen dat de kleine kinderen nog eerder konden paard rijden dan lopen!

De Parten komen we tegen op het Pinksterfeest in Jeruzalem (Hand. 2:9). Dat waren dus Joodse Parten.De Romeinen hebben de Parten nooit kunnen overmeesteren. De koningin der Ethiopiërs  verschijnt op het toneel in Hand. 8.

 

Kinderen in Ethiopie, waar de eunuch vande kadake van Ethiopie van daan kwam

De koninginnen  van Ethiopië droegen allemaal de naam van kandake, zoals de koningen van Egypte farao genoemd werden. Die titel ging over van de ene koningin op de andere. In sommige vertalingen worden de Ethiopiërs  Moren genoemd, maar dit is onjuist. De naam Ethiopiër wordt ook wel gebruikt voor alle donkerhuidige volken in het zuiden. In elk geval behoorden ze niet tot de ‘oikoemenè’.

Barbaren

 

De Grieken gebruikten het woord barbaren oorspronkelijk om er volken mee aan te duiden, die een vreemde taal spraken. Langzamerhand kreeg dit woord een geringschattende betekenis omdat het ging om volken die geen deel hadden aan de Griekse beschaving. Zo noemt Lucas ook de bewoners van Malta: barbaren, omdat ze  Feniciërs waren en een vreemde taal spraken. Vertalingen spreken van ‘inlanders” of van ‘de plaatselijke bevolking’. Een vertaling met het woord ‘barbaren’ zou te grof zijn, maar toch is bij het woord ‘plaatselijke bevolking’  iets van het Bijbelse coloriet verloren gegaan. En tenslotte: Bataven, Friezen en Saksen waren natuurlijk ook barbaren.