A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hel / Eindgericht


Gehenna en  Eindgericht 

 Het verzet tegen elke vorm van religieus geweld is enorm toegenomen. Maar als God alles door de vingers ziet, is er dan nog wel gerechtigheid?

 

Zonder  oordeel  geen gerechtigheid 

 

Sinds de aanslagen van 9/11  is het verzet tegen religieus geweld toegenomen. Dat mensen uit naam van Allah zo veel huiveringwekkend  geweld kunnen gebruiken, heeft grote weerstand opgewekt  tegen elke vorm van religieus geweld. De beelden van de ineen zijgende Twin Towers lieten de wrange vruchten van de religie  zien. De felle protesten tegen religieus gemotiveerd geweld raakten ook het christelijk geloof. Hebben ook niet de christelijke kruisridders op hun toch door Europa vaal sporen van geweld achtergelaten?

Laatste oordeel?

 

 De  kerk belijdt  in de Apostolische geloofsbelijdenis dat  de opgestane Heer aan de rand der geschiedenis zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Zal er op de dag van het gericht ook weer religieus geweld gebruikt  worden? Is het niet huiveringwekkend te belijden dat de oordelen van God deze wereld zullen treffen? Zo denken velen vandaag. Dat belijden past toch alleen maar in een hel en verdoemenisprediking  die de mensen angstig en neurotisch heeft gemaakt? En bovendien: zo is God toch niet?  God is toch liefde?

 Love winns?

Dat is ook de strekking van het boek van Rob Bell dat vorig jaar in de USA is verschenen en een overweldigende discussie heeft losgemaakt:”Love winns” .Uiteindelijk is het de Liefde die zal overwinnen. Dat is de mening van de auteur. Er is geen enkele reden zich zorgen te maken, want de liefde wint op alle fronten. En God is liefde.Van die liefde zijn de profeten en apostelen geweldige getuigen.

 Dubbele einde geschiedenis

 Maar dat houdt nog niet in, dat alle mensen behouden worden. Van een dergelijk therapeutisch godsbeeld is in de Bijbel geen sprake. Ook in de verkondiging van Jezus is er duidelijk sprake van het dubbele einde der wereldgeschiedenis.(Matt 25 slot).

 

 Onze Gerechtigheid

Z0nder oordeel is er geen gerechtigheid en hebben wij zelf geen gerechtigheid voor God

Wat is onze gerechtigheid voor God? Jezus Christus is onze gerechtigheid voor God. Niets van wat wij God kunnen aanbieden kan gelden als onze gerechtigheid.Het geheim van ons christen zijn is dat we zondaar en gerechtvaardigd tegelijk zijn. Simul justus et peccator (Luther). Wij zijn door en door corrupt en zondig, Maar die grote corruptheid neem Jezus van ons over en van God krijgen we de gerechtigheid van Jezus cadeau. Er vindt dus een vrolijke ruil plaats!Zonder Gods oordeel aan Hem over onze zonden  zou er voor ons absoluut geen gerechtigheid  bestaan.(Rom 4:6)

Wint de liefde altijd?

Vorig jaar verscheen ook een ander boek, dat ook veel indruk maakte “ God Winns:

Heaven,Hell and why the good news is better than Love Winns.Deze schrijver is terecht van mening dat er zonder oordeel er geen gerechtigheid is. Dan blijven de massamoordenaars en de grote schurken ongestraft. God antwoordt  Job Veel films gaan over de wereldomvattende  strijd tussen goed en kwaad. Je kunt denken aan Lord of the Rings. Amageddon enz. Daarbij horen we van een grote held of rechtvaardige koning die strijdt en zegeviert. Het is een geseculariseerde vorm van de gang van het evangelie.

 Jezus informeert

 

Vrijwel alle informatie over het bestaan van de hel komt van niemand minder dan van Jezus zelf. We lezen daarover in de evangeliën en in het boek Openbaring. Daarbij wordt in de meeste gevallen over de hel gesproken tot zijn volgelingen. Jezus gebruikt woorden over de hel om zijn volgelingen aan te sporen om Hem te volgen. De  vele discussies die gevoerd worden over het bestaan van de hel heeft te maken met het geloof in het wezen van God. Wij mensen hebben de neiging het wezen van God te vermenselijken.

Vermenselijking van God 

 

Wij kunnen ons de woede van de heilige God over het kwaad dat wij mensen elkaar aandoen niet voorstellen. Veel mensen hebben er ook moeite mee, dat God zou  kunnen straffen, want Hij is toch liefde? Mensen onderscheiden tussen Gods straf in het hiernumaals en in het hiernamaals.

Job

Als we willen nadenken over Gods straf in het hiernumaals  is het goed om kennis te nemen van het lijden van Job en het antwoord dat hij kreeg Straf van God? Job heeft getwist met God omdat hij overtuigd was dat Zijn lijden niet een kwestie van goddelijke straf was op zijn persoonlijke  ongerechtigheid. Zo wordt zijn zelfverdediging een lange aanklacht aan het adres van God. (hoofdstuk 31) Waarom hebt u mij tot mikpunrt gekozen (7:20) Gods hele bestuur van de wereld schijnt pure willekeur te zijn

 God antwoordt

 

Er komt een antwoord van God.Het komt uit een ‘storm’ (NBG) Juister is wat vroeger in de Statenvertaling stond:onweder. God antwoord in het onweer.(Job 38:1) Tijdens het slot van de rede van Elihu zie je het al aankomen:Job 37:14-24.Donkere dreigende wolken pakken zich samen. In de verte schieten de bliksemschichten al door de lucht.

 

God als Bondgenoot

In dat onweer neemt God het woord. Letterlijk staat er ”Toen antwoorde de HEER Job (38: 1)Ineens wordt hier – net zo als de eerste twee hoofdstukken de verbondsnaam van God weer gebruikt: Jahweh, JHWH, HEER. Die komen we niet tegen in de ellenlange discussies.Daar ging het telkens over de algemene Godsnaam Elohim. Maar nu het boek zijn climax nadert is het weer de Verbondsgod zelf die spreekt. Maar wat is dat toch een merkwaardig antwoord! Het is een stortvloed van vragen.”Wie is het die mijn raadsbsluit  bedekt onder woorden vol onverstand?  Sta op Job, ik zal je vragen , zeg mij wat je weet.Gord  je maaer aan. Maak je maar klaar voor de strijd.”Waar was je toen Ik de aarde grondvestte? Begrijp je wel iets van de schepping die Ik gemaakt het en die Ik van dag tot dag onderhoud? Je moet die vier hoofdstukken (38-41) wel in één keer doorlezen om on der indruk te komen van de zeggingskracht van deze woorden.De vragen buitelen over elkaar heen. Merkwaardig antwoord. Het is een heel merkwaardig antwoord.

 Antwoord in vragen

 

Eigenlijk is het geen antwoord. Er wordt niet gesproken over Jobs schuld of onschuld.Ook is er geen spoor van een antwoord van Gods kant. Om die en die reden heb ik het gedaan.Er wordt niet verklaard of uitgelegd. Ik denk dat Job ook geen antwoord  hebben van God, in de zin van : zo zit het eigenlijk.

 Job wil geen antwoord, maar een levende God die antwoordt

 

 Job wil geen antwoord van God, maar hij wil een God die antwoordt.En dan is iets anders. Job had natuurlijk kunnen zeggen:Waar was u God, toen uw kinderen in ballingschap werden weggevoerd?Maar dat doet hij niet. Het is Job niet te doen om een Almachtige God die alle touwtjes in handen heeft, maar om de levende HEER, de God van Israël, die in de geschiedenis heeft laten zien, dat Hij er is, dat Hij erbij is.

Ontmoeting

Dat het hierom Job te doen is,blijkt uit zijn tweede reactie:”Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd”. (Job 42:5)Hier gaat het er niet meer om dat wij gelijk krijgen. Hier gaat het er ook niet meer om dat wij begrijpen. Hier is alleen het wonder dat God er is en dat Hij tot ons spreekt. Hij is er Zelf. De ontmoeting met God is al voldoende.