A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hel / Jezus


 

 

 

Hinnomdal. .De Griekse vertaling van Hinnom is Gehenna. Hier werden kadavers verbrand en lijken begraven. Het was een vuilnisbelt waar altijd het rottingsproces doorging. De plaats waar de worm niet stierf en het vuur niet werd uitgeblust. Welnu, daar komt ons Nederlandse woord 'hel' vandaan.Ik had eerst het woord  gehenna consequent   gebruikt  voor het woord zonde, maar bezoekers zouden het woord 'hel' missen en

 en 'gehenna' niet kennen

 

 

Op deze plek werd Moloch vereerd en werden kinderoffers gebracht aan Moloch

 

 

Een Heilige ging naar de hel!

 

Het maakt alles uit  voor mijn geloof of de hel bestaat. De ontkenning van de hel ontkent de diepte van Christus' verlossingswerk. Toen Jezus aan het kruis hing, ging een Heilige naar de hel. Daarom is de hel de eerste plek waar een  triomfantelijk pasfeest werd gevierd. De hel  bestaat namelijk niet voor de Christusgelovige. Het kruis waaraan Hij hing is weliswaar teken van de verschroeiende hitte van Gods toorn over ons failliete en Godloos bestaan, maar wat Jezus heeft gedragen, hoeven wij niet meer te dragen. De Verrezene  draagt ons”.  

 

Over de hel wordt vaak op een anekdotische manier gesproken.

Of  het woord wordt gebruikt als het ergste wat iemand kan overkomt: de hel van Stalingrad

Maar toen Christus aan het kruis hing, ging een Heilige naar de hel

Jezus ging naar de hel om ons een plaats in de hemel te geven

In de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt van Christus beleden:

Hij is gestorven, begraven en nedergedaald ter helle. 

Zo heeft de oude kerk het gezien.

Jezus zou ná zijn begrafenis' nedergedaald zijn ter helle'.

De nieuwe vertaling van deze geloofsbelijdenis heeft nedergedaald 'in het dodenrijk'

 

Niet na maar aan het kruis

 

Die verandering vond niet  plaats  omdat men bezwaren had tegen het geloven aan een hel

Men kwam in het licht van de Schrift tot een andere  conclusie

Jezus is niet zijn sterven, maar tíjdens zijn leven is ingedaald in de grote leegte, namelijk

Die  verschrikking, die door het bijbelse woord 'hel' wordt weergegeven.

Wij belijden dat Jezus de godverlatenheid van de hel is ingegaan toen

Hij aan het kruis riep Mijn God, Mijn God, waarom hebt gij Mij verlate

De  drie uren dichte duisternis die toen kwam is een symbool daarvan

Het  bestaan van een hemel wordt  vandaag eerder aangenomen dan het bestaan van een hel Toch heeft de zachtste Mens ter wereld daarover heel duidelijk gesproken Hij verkondigde een  dubbele, tweevoudige afloop der geschiedenis, Over eeuwig wel en eeuwig wee Er is een dag van het gerichtr

 Vrees niet hen die het lichaam kunnen doden maar vreest Hem

die en ziel en lichaam kan verderven in de hel

 

Gehenna

Jezus heeft zich aangepast aan het gebruik  van dit woord in de toenmalige tijd. Het Griekse bijbelwoord voor 'hel' is gehenna

Dit  woord stamt van het Hebreeuwse gehinnom, wat betekent dal van Hinnom.Dit dal lag ten zuidoosten van Jeruzalem.

Tijdens het koningschap van Achaz en Manasse werden hier  kinderoffers  gebrachtDat was bij de afschuwelijke Molochdienst

De vrome koning Josia liet het dal onrein verklaren en later werd  het een vuilstortplaats,

Het was een  plaats voor  dierenkadavers en lijken van ter dood veroordeelden         

 Zij  werden  aan verrotting en verbranding  prijsgegeven. Het was een vuilnisbeltJe moest er je neus dichtknijpen voor de stank.

Bovendien hing er een zwarte, donkere  walm van een altijd smeulend vuur over

Het was een plek waar de worm niet stierf en het vuur niet werd uitgeblust.In de Joodse literatuur is ze een beeld geworden van de strafplaats der goddelozen.

Het was er altijd ook pikdonker. Er brandde geen enkele lamp.

Een vreselijke plaats.Een plek van buitenste duisternis.

Welnu hieraan  moeten we denken als Jezus het heeft over het lot van Gods vijanden In het laatste gericht komen ze in de buitenste duisternis.

Vagevuur (zie ook onder Vagevuur)

De Rooms-katholieke kerk spreekt ook over een vagevuur.  Het is  een louteringsplaats voor het uitboeten van tijdelijke straffen. Zie vooal het bestand Vagevuur

De leer van het vagevuur geeft de mens een herkansing

Deze leer doet echter tekort aan het verzoeningswerk van Jezus Christus

Hij is  onze plaats voor onze zonden gestorven.Zo hebben we een fraudebestendig paspoort  voor het Koninkrijk van God.

De hemel is een plaats waar de levende Christus is.

 Daar wordt  de kust van heel ons leven door zijn liefde omspoeldIn de hemel kun je alleen maar liefde geven en ontvangen