A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hebreeenbrief D


   

 

 

De zalving van David

 

Een scepter was een beeld van de koning

 

 

 

 

 

 

 

Hebr. 1 :9 . Psalm 45

 Daarom heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie 

Het is een citaat uit  Psalm 45..Het gaat in die psalm over  een liefdesliedje dat een bruid zingt voor haar bruidegom. Het is een  koninklijke  bruiloft.  Daar staat de bruidegom  op het bordes van het paleis in vol ornaat naast zijn  bruid. De bruid kan niet genoeg woorden vinden om de loftrompet te steken over hem .Die uitbundige lofprijzing  begint al in het derde vers van Psalm 45:U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen. God heeft u voor altijd gezegend. De bruid  noemt  de koning een held en zij zingt hem toe:Treed op in uw glorie en begin de strijd voor waarheid, deemoed en recht. ‘Hier worden toch wel alle grenzen overschreden’  denk je.:Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god, de scepter van het recht is uw koningsscepter. U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad, Daarom heeft God, uw god, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.

Mogelijk is hij nog niet zo lang koning, maar hij heeft zich bewezen:’ gerechtigheid hebt u liefgehad en ongerechtigheid gehaat’. Hij toonde zich een vriend van allen die tussen de molenstenen van het geweld terecht kwamen, armen, gehandicapten en allen die er beroerd aan toe waren. Van zo iemand  kun je nog  veel verwachten als hij het voor het zeggen krijgt. U zult misschien  zeggen: dat kan allemaal wel waar zijn in die tijd, maar de prinses gaat toch veel te ver om haar held ‘god’  te noemen! (vers 7) Dat kan toch niet?

 

Dieptedimensie

 Nu moeten we wel goed zien, dat  genoemde psalm 45  een diepte heeft waar we  gemakkelijk  over heen lezen.  Het gaat hier niet alleen maar over een oosters vorst die zijn trouwdag omringt met  pracht en praal. Hier is veel meer aan de hand. Hier heeft Israël haar Heer aan de hand. Hier geeft Israël zijn jawoord aan God. Hier is sprake van een heilig huwelijk! .Hier trouwt God met zijn volk en Israël is zijn bruid..En deze bruid zingt van haar bruidegom. U bent de mooiste van alle mensen. En liefelijkheid vloeit van uw lippen.

 

Loflied van de kerk

 

We moeten nog een stap verder gaan. Die bruid zijn wij. En de B ruidgeom kan niemand anders zijn dan Jezus Christus. Van Hem zingt de kerk; U  bent de mooiste van alle mensen en liefelijkheid vloeit van uw lippen God heeft u voor altijd gezegend  (Psalm 45:3) Christusgelovigen zijn gezalfd met de Gods Geest. Maar Jezus is de Gezalfde  zonder weerga. De bruidsgemeente zingt van haar Bruidegom: Jezus is de Christus= de Gezalfde. ”U bent de mooiste van alle mensen, en liefelijkheid vloeit van uw lippen. In Hebr 1 worden de woorden die het bruidje in Psalm 45 zingt,  door de bruidsgemeente overgenomen. En in Hebr. 1:9 zijn het woorden die God  overneemt om de innige relatie tussen God de Vader en God de Zoon weer te geven.

 

(Extra toevoeging)

 

Is Jezus de Zoon van God?  Ook in de brief aan de Hebreeën wordt telkens op een overweldigende manier beleden dat Jezus de Zoon van God is. Het is mij vaak gebleken dat moslims zeer veel kritiek hebben op die belijdenis. We zullen die kritiek serieus moeten nemen. In de Koran wordt Jezus wel beleden als een groot profeet, als de ‘ruh’ , de geest van Allah, maar nooit als de zoon van God. Ze vragen mij dan ook telkens: waar haalt u dat vandaan? Hoe komt u er toch toe dat te belijden? Ik wil daar wel op ingaan en ik maak dan graag gebruik  van wat Dr. B. van Oeveren daarover indertijd heeft geschreven. Ik kan het niet zo helder als hij formuleren. Eén van de meest gestelde vragen met betrekking tot het christendom is dus bovengenoemde vraag. Ook veel christenen stellen deze vraag. Maar de Bijbel is er heel duidelijk over, Jezus is inderdaad de Zoon van God. Ik gebruik de vertaling van het NBG, 

Matteüs 3:17
En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

God zegt dit over Jezus. We kunnen hoeven hier niet aan te twijfelen, maar mogen dit gewoon aannemen. Overigens is het niet nieuw dat er vragen worden gesteld over dit feit. Tweeduizend jaar geleden stelde satan deze vraag ook al. Hij probeerde twijfel te zaaien met deze vraag. 

Matteüs 4:5, 6
Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden;

Satan verzocht Jezus, ben je wel echt Gods Zoon. Laat het maar eens zien. Maar Jezus weerstond de satan.

Matteüs 4:
Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.

Volgens de Bijbel is duidelijk dat Jezus inderdaad de Zoon van God is. Maar hoe moeten we dat precies zien? Voor christenen is duidelijk dat het niet betekent dat er iets als een soort goddelijke familie bestaat. Er bestaat geen ouderlijke relatie tussen God en Maria. Voor christenen is dit ondenkbaar. De manier waarop Jezus geschapen is, is door de Heilige Geest.
God de Vader is niet letterlijk de vader van Jezus zoals een mens vader van een kind is. Het verwijst meer op de nauwe band die er bestaat tussen God de Vader en Jezus de Zoon. De engel Gabriël maakte dit duidelijk aan Maria. L

 

ucas 1:30-35
En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. 

Jezus eigen getuigenis

We hebben al gezien dat God Jezus Zijn Zoon noemt. Maar ook Jezus getuigde over wie Hij is. Tijdens Zijn berechting was Hij duidelijk. “…Wederom ondervroeg de hogepriester Hem en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zeide: Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels.” (Marcus 14:61-62)  

Het getuigenis van mensen dat Jezus de Zoon van God is

Na het zien van de wonderen en het horen van zijn leer werden velen mensen overtuigd van het feit dat Jezus meer was dan slechts een mens. Verschillende mensen noemden Hem de Zoon van God.  - De discipelen van Jezus getuigden hiervan nadat Jezus een storm tot stilte had gebracht. “En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!” (Matteüs 14:32-33) - Petrus getuigde ervan. “Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.” (Matteüs 16:13-17) - Een vrouw (Marta) getuigde ervan. “Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? Zij zeide tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou.” (Johannes 11:25-27) 

Wat betekent het Zoonschap van Jezus?

Dat Jezus de Zoon van God wordt genoemd laat de nauwe band tussen de twee zien. Jezus spreekt ook heel vaak over zijn Vader. Maar het Zoonschap is op zich geen bewijs dat Jezus meer is dan slechts een mens. Het leert ons meer over de relatie tussen Jezus en God de Vader. De Bijbel bevat voldoende andere teksten die ons duidelijk maken dat Jezus meer is dan een mens.