A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hazor Vestingstad der Kanaanieten en van Salomo


 

Hazor

Hazor lag in de tijd van Salomo in het noorden van Israel

 

 

Nog maar zeer kort geleden hebben archeologen een poort met zes vertrekken blootgelegd in Hazor (zie boven) die bijna identiek is in grootte en ontwerp met de poorten van Megiddo en Gezer poortgebouwen met 6 vertrekken.  

De opgravingen .

Net als de tells van Megiddo en Beer Sheba is ook Hazor onlangs geplaatst op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Hier zie je nu zo'n tell die ons in verschillende lagen herinnert aan de Kanaänieten en  vooral ook aan Salomo. Salomo heeft die stad enorm versterkt.

De bloeitijd van Hazor was toen al lang voorbij. De godsdienst van de Kanaänieten oefende een grote aantrekkingkracht uit op de jongeren.

Het beeld  van Baäl kon je tenminste zien. Opgeheven handen  voor Baäl zie je op  de grafzerken

Hazor wordt reeds vermeld in Egyptische en Assyrische geschriften uit de dertiende eeuw.

In het tweede millennium voor Christus  was er een levendige handel tussen Hazor en Babylon.

Unieke tell

Van de meer dan 200 tells in Israël is Hazor het meest representatief.

Het is ook de grootste tell..Niet minder dan 22 woonlagen hebben de archeologen hier blootgelegd. Zij overspannen een periode van 2700 jaar. Beginnend in de vroege Brons Tijd. ( in de 29 ste eeuw vóór Christus) Al die tijd beheerste Hazor de handelsroute tussen Egypte en Mesopotamië.

De machtige koning Zimri-Lim  van Hazor was een tijdgenoot van koning Hammurapi van Babylon.!!

Akkadisch

De internationale handelstaal in de bloeiperiode van Hazor was het Akkadisch.

Dergelijke tabletten zijn ook gevonden in de archieven  van El-Amarna in Egypte. Later kwam het Aramees (dat was veel gemakkelijker te leren dan het spijkerschrift) en nog veel later kwam het Arabisch als internationale taal.
Nu is dit Engels.

  

 Hieronder heb ik een tekening gemaakt van het poortgebouw van koning Salomo van Megiddo.Het heeft óók drie kamers aan weerszijden  voor het wachtpersoneel Zij geven de sterkte aan.Dit gedeelte is verbonden met een toren. De zes vertrekken in het poortgebouw kunnen controleposten herbergen. Waarschijnlijker vind ik dat hier de plaatsen waren voor rechtspraak en  voor handelstransacties

Poortgebouw met zes vertrekken.. Hierboven bevond zich een toren-

Volgens archeologen is de beste verklaring dat zij alle gebouwd zijn tijdens dezelfde regering en men denkt daarbij aan Salomo.  ( I Kon. 9:15) De drie bijbelse plaatsen die door de Unesco zijn opgenomen in de lijst van het werelderfgoed, bezaten ook voorraadruimten  van gelijke structuur. Zij stammen  waarschijnlijk uit de tijd van de koningen  Omri en Achab. Ten onrechte hebben archeologen heel lang gedacht dat de voorraadruimten van Megiddo de stallen waren van koning Salomo.

Watervoorziening

De watervoorziening was voor elke antieke stad het grote probleem. Als de bron laag lag(en dat  was meestal het geval) en de stad hoog vanwege de noodzakelijke verdediging, was de grote vraag hoe men in oorlogstijd over water kon blijven beschikken.

In enkele gevallen hebben de antieke  bouwmeesters een tunnel gegraven onder de stadsmuren door.

Via een schacht of trappensysteem kon men nu vanuit de stad bij het diepste punt komen waar water was .In Megiddo moest men 35 meter afdalen om de horizontale tunnel te kunnen bereiken.

Dit is nu de schacht van het watersysteem in Hazor.

Pas sinds 1990 worden in Hazor grootschalige opgravingen verricht door de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.Net als Megiddo was Hazor beroemd om de manier waarop men een ondergronds systeem voor het verzamelen en bewaren van water voor dichtbevolkte steden  had ontworpen.

 In de bloeiperiode had Hazor  volgens schatting  40.000 inwoners , 20 maal  zoveel als Jeruzalem toen de stad nog  bewoond werd door de Jebusieten.

Veel sporen van de manier waarop men bouwde tonen  aan dat er al eeuwen lang een gecentraliseerd overheidsbestuur bestond .en dat men bovendien de volledige controle had over de belangrijkste wegen in die tijd. De duizenden jaren oude beschaving van Hazor is het waard in het werelderfgoed van de Unesco  niet vergeten te worden,

    

     Voorraadruimten van Hazor. Dergelijke ruimten heeft men ook gevonden in Megiddo en Beer Sheba.

 

Op de  foto zie je een woning van een Israëliet   zoals deze  in Israël  op veel plaatsen  in de tijd van de koningen werd aangetroffen.Het was een indeling waarbij een zijvertrek gescheiden was van de open binnenhof door een rij pijlers, zoals op de foto.

Waarom was Hazor zo belangrijk?

Vanuit het westen gezien is dat allereerst de kustvlakte (1),

vervolgens het bergland van Judea (2),

Daarna de scherpe breuk in de aardkorst  met o.a. de Dode Zee en het Jordaandal (3)

Tenslotte het bergplateau ten oosten van het Jordaandal(4)

Uit dit geografisch schema wordt duidelijk dat de mogelijkheid door Palestina te trekken beperkt was. Het Jordaandal heeft wel als verkeersweg gefunctioneerd, maar zowel voor handel als militaire ontplooiing was men aangewezen op de kustvlakte, de passen over de Karmel (Megiddo) en tenslotte de vlakte van Jizreël en het Jordaandal langs Hazor, vanwaar de weg openlag naar Damascus en Mesopotamië Ten oosten van deze vier stroken lag de vrijwel onoverbrugbare Syrisch-Arabische woestijn .Hieruit is duidelijk dat de vrijwel enige verbinding tussen de grote rijken uit de oudheid, zoals Egypte, Syriië, Mesopotamië en Perzië over Palestina liep.

Bijbels overzicht

Jozua 11: 1-11 Jozua verwoest en verbrandt de stad Hazor na zijn overwinning op de geallieerde strijdkrachten van de Kanaänieten bij de wateren van Merom

In Hazor heeft men het paleis van de koning van de Kanaänieten opgegraven.De grond bleek bedekt met grote kiezelstenen en daarover heen had men planken gelegd van cederhout. Ook het plafond van de troonzaal was van cederhout gemaakt. We weten dat  de stad in de 13e eeuw voor Christus totaal is verwoest.Dat bewijst een dikke laag  van as van drie voet diep met talrijke  verbrande spaanders hout. Het moet een intens vuur geweest zijn. Onderzoek wees uit dat het vuur werd gevoed door grote voorraden olijfolie die op de muren waren uitgegoten..De vlammen waren zo intensief dat de basalte muren in glas veranderd werden.. Wie heeft Hazor zo grondig verwoest?

Er zijn vier opties geuit:

Egyptenaren hebben het gedaan

Een rivaal uit de wereld van de Kanaänieten

Eén van de zogenoemde zeevolken

De Israëlieten

Egyptenaren en Kanaänieten zullen de stad niet verwoest hebben. Daar bevonden zich  immers ook hun eigen goden. Voor de zeevolken zal Hazor te ver van de zee af gelegen hebben. De enige conclusie zal volgens archeologen moeten zijn, dat Jozua de stad in as heeft gelegd.

We kijken nu verder naar bijbelse teksten over Hazor.

Jozua 19:36 Hazor wordt toebedeeld aan de stam van Naftali

Richteren 4:5 Debora  bevrijdt Israël  van de tirannie van Jabin, koning van Hazor en zijn generaal Sisera

1 Kon. 9:15 Koning Salomo herbouwt Hazor en versterkt het

II Kon. 15: 29 De Assyrische koning Tiglat-Pilezer  verovert en verwoest de stad voor het laatst en voert de bevolking in  ballingschap

Blijkens Jozua 11 was Hazor de belangrijkste stad in Noord-Kanaän. De stad lag 8 km ten noorden van het meer van Galilea.Toen koning Jabin van Hazor hoorde van de snelle opmars van Jozua  in Midden-Kanaän zond hij een boodschap aan alle koningen in de wijde omtrek tot aan de voet van de Hermon. Daarop trokken deze uit en al  hun legers met hen. Het kwam tot een treffen tussen het leger van Israël en deze koningen. Bij de wateren van Merom kwam Israël als overwinnaar te voorschijn bij deze strijd. Daarna keerde Jozua terug en nam Hazor in. En nu staat hier ook nog iets bij, wat ons bijzonder raakt. Jozua doodde alle inwoners. En hij deed dit omdat God de HEER hem dit had opgedragen. Hoe moeten we dit uitleggen?..Is dit een interpretatie  vanuit de ballingschap?In de tijd van de Rechters (Richteren in de NBG)  lezen we van een diep geestelijk verval in Israël. De Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de HEER: ze vergaten de HEER hun God en gingen  de Baäls en de Asjera's dienen. Dat waren de goden van de Kanaänieten. Waarom deden ze dat? Wel dat kwam doordat de jongeren van Israël en de Kanaänieten onderling trouwden.(Rechters 3: 5 en 6).

In 2004 heeft men deze woning van Kanaänieten opgegraven. Men vond in hun huizen ook rechtopstaande stenen voor Baäl.Het volk Israël was overal omringd door deze Kanaänieten en de jongens en meisjes uit Israël werden spoedig geboeid door hun cultuur en godsdienst. Daardoor werden velen in Israël ontrouw aan God de HEER (Rechters 3 : 6 en 7)

De Kanaänieten waren in de meerderheid en het was zo gemakkelijk je aan te sluiten bij hun godsdienst.God de HEER maakte zich er vreselijk boos over dat de Israëlieten hun  goden gingen dienen en Hij gaf ze daarom over in de macht van Jabin de koning in Hazor (Rechters 4:1).Israël moest  met het oog op Gods heilsplan een volk apart blijven.en zich niet verzwageren met andere volken