A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hogepriester Jezus


 Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters: alleen dan zou hij een barmhartig en betrouwbaar hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.(Hebr.2:17,18)

Jezus Nazarenus Rex Judeorum  Jezus de Nazarener, Koning der joden.Niemand zou hier een hogepriester in zoeken. Let er op dat de dwarsbalk ineen gleuf  op de staander rust. De meeeste afbeeldingen niet terecht. De veroordeelde werd op de grond vastgepijkerd aan handen en voeten op de dwarsbalk en daarna werd de gekruisigde met staander en dwarsbalkd in een gat gezet en de aarde vastgestampt

 

Efod met de 12 edelstenen droeg de hogepriester op zijn hart. Zij suyboliseerden de 12 stammenvan Israel. 

Kleed hogepriester  was tot in details voorgeschreven

Kerker on de de gevangenis van het hogepriesterlijk paleis nu zou ik geen foto meer kunnen maken van deze kerker, ondergrondshol, waar de pastoor en ik indertijd mochten kijken

Jezus de ware hogepriester tegenover                          de stroman van de Romeinen, voorzitter van het Sanhedrin. Hij heette Kajafas. Zie kaartje om zijn paleis te vinden Zie map van de sionsheuvel en paleis van Kajafas.

Ideale hogepriester moest lijden

 

Golgota 

 

Golota  wordt ook wel genoemd  Kalvarie. U ziet deze naam ook op het kaartje aan de linkerkant. Golgota is de plek waar Jezus is gekruisid. Na de kruisdood van Jezus is de westelijke muur verplaatst en lag de kruisheuvel binnen de stadszuur. De meeste mensen beseffen niet meer het cruciale belang van Golgota en daarom geef ik hier nog eens door wat we in de Bijbel over Golgota lezen.Het is wel een lang verhaal geworden.  “Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik ook zelf ontvangen heb :Christus is gestorven voor onze zonden naar de Schriften (1 Kor. 15:3) Paulus weet dit  niet uit de eerste hand. Hij moest het van horen zeggen hebben, hij heeft het zo vaak gehoord van de oog-en oorgetuigen en die hadden het zo vaak gehoord van de Meester zelf!Golgota als de plek van verzoening tussen God en mens wekt vandaag bij ons moderne mensen veel verzet op. Jezus heeft vaak verteld dat hij als de Mensenzoon zou moeten lijden en sterven. Zou God op Golgota de commandant zijn geweest van het executiepeloton van zijn eigen zoon? Spotters denken zo.Dit ‘moeten lijden’  is  daarentegen een ‘moeten’ vanuit de oeverloze liefde van God. Zijn mededogen met de mensheid was zo groot, dat Hij vanuit zijn oeverloze liefde niet anders kon.Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt. Jezus is niet aan een ziekte overleden, Hij is niet verdronken. Hij is niet opgehangen. Hij is ook niet onthoofd of door rovers vermoord. Hij is aan een kruis gestorven. De straf door kruisiging was in het Romeinse rijk de meest smadelijke straf die je je kon voorstellen. Met het symbool van het kruis was men  in de vroegste christenheid  daarom ook heel omzichtig. Het werd namelijk in verband gebracht met de schandelijke dood van misdadigers. Niet de  lendendoek of de afgewentelde steen, maar het kruis werd het belangrijkste symbool van de christenheid.

 

 Keerpunt

 

 Keerpunt in optreden van Jezus is Marcus 8 : 31 Eerst verbiedt Jezus te vertellen dat Hij de Christus is, en even daarna gaat hij vrijuit vertellen dat de Zoon des mensen zal moeten lijden. “Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden….Jezus combineert twee messiaanse figuren uit het Oude Testament namelijk  De Lijdende Knecht des Heren en de Zoon des mensen. (Jes. 53 en Daniel 7)Dat is het bijzondere in zijn optredeJezus wist dat Hij zou sterven; de Schriften moesten vervuld worden’ Zijn sterven was een weloverwogen keus.  

 

Verzoening door voldoening? 

 

De leer van verzoening door voldoening, die er van uit gaat dat voldaan moet worden aan Gods eer is van Anselmus van Canterbury. Anselmus besefte wel de ernst van de zonde: moedwillige opstand tegen God. De  leer van Anselmus berustte echter op de feodale structuur van zijn tijd, die verschillende standen omvatte. De hoogste stand was die van de edelen en van de ridders. Ieder moest die standen eerbiedigen. Nu ging Anselmus ervan uit dat  Gods eer gekrenkt was zoals die van een edelman uit zijn tijd. Verzoening door voldoening roept vandaag vaak weer standen op. Het is voor velen vooral te uitsluitend juridisch gedacht. Het juridische denken is in onze tijd veelal vervangen door het relationele denken. Wij zien in onze tijd weer in dat verzoening ook betekent, dat God zelf weer de relatie tussen Hem en ons hersteld heeft. Nu worden in de bijbel verschillende beelden gebruikt om dit weer te geven. Ik zet ze hieronder even op een rijtjeWij zijn door Christus met God verzoend. Met vier beelden maakt de bijbel ons dit duideliBeeld van de Tempelhof,Beeld van de Slavenmarkt, Beeld van het Gerechtshof, Beeld van een Vriendenkring   

 

1)Beeld van het zoenoffer in  de tempelhof 

 

Jezus sterven aan het kruis was een vervulling van al die offers waarvan in het Oude Testament sprake is. Al die duizenden offers wezen heen naar het grote offer dat Jezus eens zou brengen op Golgota. Gods liefde is niet het gevolg van de verzoening, maar de bron. God staat centraal. God zelf heeft zich vereenzelvigd met onze schuld, ons lijden en onze dood. God wilde geen bloed zien. Integendeel Hij werd mens en gaf zijn bloedWe zullen dus in onze tijd vooral moeten zien, dat het God was die  onze plaats heeft ingenomen. Jezus is onze Bondgenoot en plaatsvervanger  

 

2)Beeld van de losprijs op de slavenmarkt

 

De oorspronkelijke betekenis van verlossen is  vrijkopen of terugkopen. Dat kan door een losprijs of door verwerving. Hier komen we dus op de slavenmarkt, waar slaven  vrijgekocht konden worden door een aardige Meester. De Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. (lytron, antilytron).Marcus 10 : 45 . In 1 Cor. 7 : 23 Gij zijt gekocht en betaald. En nu zijn we een slaaf van Christus. Essentieel bij de losprijs is dat Christus eigendomsrechten heeft. Hij is de Heer. Hand. 20:28: het is de gemeente die God in Christus gekocht heeft met zijn eigen bloed. Eens waren we slaven van de zonde. In 1 Petrus 1: 18 lezen we:Weet dat ge niet met vergankelijke dingen bent vrijgekocht.....  3)Beeld van de rechtvaardiging in het gerechtshof

 

3) Beeld van Gerechtshof 

 

 

 

Naast de wereld van de tempelhof  en slavenmarkt is er het beeld van de gerechtshof. Sommigen hebben bezwaren tegen de juridische termen. Juridische termen zouden  een uitvinding van Paulus zijn. Maar Jezus zegt van de zondaar (in tegenstelling tot de Farizeeër) dat hij gerechtvaardigd naar huis ging. In de rechtvaardigmaking gaat om een rechtvaardigheidsverklaring volgens de juridische orde. In Rom 8 gaat het immers ook over zekerheid die gegrond is in het juridische. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen ? God is het die rechtvaardigt, wil zal veroordelen?  

 

 

4)Beeld van vriendschap en kindschap 

 

 

 

 

Een tegenstelling tot verzoening vormt het woord vijandschap. God bewijst zijn liefde jegens ons daarin dat Christus, toen wij nog vijanden !waren, voor ons gestorven is.(Rom. 5) Verzoening is vrucht van de rechtvaardiging. Verzoening heeft een verticale en horizontale dimensie. In Efeze 2 spreekt de apostel over die dubbele verzoening. God heeft ons  opgenomen in de nieuwe familie. Nieuwe relaties. Nieuwe familie. Hij heeft ons, hoewel wij dood waren door onze overtredingen, levend gemaakt in Christus. Vijanden worden vrienden. Vreemdelingen huisgenoten.   

 

Echt mens

Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders en zusters gelijk worden....Hebr. 2:17)

 

 

De ideale hogepriester moest een echt mens zijn van vlees en bloed, een medemens en een evennaaste. Hij moest ons als zijn broers en zusters kunnen beschouwen. Hij moest vol liefde en ontferming zijn. Hij moest ook lijden en sterven. Dat had Jezus  telkens weer zijn leerlingen voorgehouden, tot zelfs na zijn verrijzenis.

 

 

Van uit Godsliefde moest het

 

 

 

Moest de Christus niet lijden en sterven en zo in zijn heerlijkheid ingaan? (Luc. 24Was dat nu echt wel nodig? Met verbijstering zullen de twaalven telkens weer deze woorden van Hem gehoord hebben. Dat past toch niet bij de Messias die zij verwachten? Moest hij ook al die verzoekingen en beproevingen doorstaan? Ja zeker, schrijft de schrijver aan de Hebreeën. Dat hoorde allemaal bij het imago van de ideale hogepriester. Zo alleen kon hij begrip en gevoel hebben voor zijn volgelingen, die ook zoveel moesten meemaken. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug en als hij leed onder zijn vijanden, ging hij niet te keer met dreigementen.

 

 

Imago echte hogepriester

 

De ideale hogepriester moest een echt mens zijn van vlees en bloed, een medemens en een evennaaste. Hij moest ons als zijn broers en zusters kunnen beschouwen. Hij moest vol liefde en ontferming zijn. Hij moest ook lijden en sterven. Dat had Jezus  telkens weer zijn leerlingen voorgehouden, tot zelfs na zijn verrijzenis.

 

 

Moest dit nu echt?

 

 

Moest de Christus niet lijden en sterven en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Luc 24:25)

 

Was dat nu echt wel nodig? Met verbijstering zullen de twaalven telkens weer deze woorden van Hem gehoord hebben. Dat past toch niet bij de Messias die zij verwachten? Moest hij ook al die verzoekingen en beproevingen doorstaan? ‘Ja zeker’, schrijft de schrijver aan de Hebreeën.’ Dat hoorde allemaal bij het imago van de ideale hogepriester. Zo alleen kon hij begrip en gevoel hebben voor zijn volgelingen, die ook zoveel moesten meemaken. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug en als hij leed onder zijn vijanden, ging hij niet te keer met dreigementen’.

 

Bij de Romeinse religies

 

Hoe verzoen je een mens met de  goden?

 

Dat was een belangrijke vraag in alle Romeinse religies en voor alle priesters die in die religies een belangrijke functie hadden. Wat zijn de criteria niet alleen voor allen die offeren, maar ook voor de priesters? Waar aan moet een goede priester voldoen?. Daarom zijn er ook  allerlei belangrijke instructies voor priesters met het oog op  offers en rituele handelingen. Daarbij wordt heel wat gevraagd van een priester. Hij heeft een heel zwaar beroep.

 

Hogepriester in Israël

 

 Dat  gold in het bijzonder voor de hogepriester in Israël!.Hij was de enige die één keer per jaar op de Grote Verzoendag het Heilige der heiligen mocht binnentreden. Inderdaad:binnentreden. Je ziet hem met grote schroom en eerbied voortschrijden.Hij zal al die rituelen uit zijn hoofd moeten kennen en ze correct moeten volbrengen. Zelfs voor zijn kleding waren gedetailleerde voorschriften.

Maar in welke godsdienst wordt gevraagd dat een priester betrouwbaar en barmhartig moet zijn? Ze moeten weliswaar de  kneepjes van hun ambt kennen, feilloos de magische spreuken  kunnen citeren, maar nog nooit is van een priester of hogepriester gevraagd dat hij een bewogen en warm hart moet hebben voor de mensen.

 

Een liefdevol hart

 

Dat vraagt de God van hemel en aarde dus wel. Als zijn priester géén nederig, warm en bewogen hart heeft voor de offeraars komt er van verzoening niets terecht. Gods priester moet allereerst zijn eigen hart geven. Hij moet mede-lijden kennen met de mensen. Hij moet warmhartig zijn.

Het is beslist onvoldoende als hij de rituele handelingen correct uitvoert.

Het is beslist onvoldoende als hij daarbij de juiste woorden gebruikt.

 Het is zelfs beslist onvoldoende als hij precies weet wat er in de Schriften staat of als hij  als een kluizenaar leeft.

Zelfs   als hij zou leven als een onberispelijk mens, dan zou hij nog niet de zonden van zijn medemens kunnen verzoenen.

 

Geen stroman Romeinen

 

De voorzitter van het Sanhedrin was  altijd een hogepriester. Maar hij was niet geliefd bij het volk. Hij manoeuvreerde behendig tussen het hielenlikken van de Romeinen en het te vriend houden van het volk. Zo’nhogepriester komt nauwelijks aan offeren toe, laat staan aan het pastoraat .Meeleven met de gewone man is er voor hem niet bij. Je ziet hem niet in de Benedenstad waar het proletariataat woont. Hij blijft op de Sionsheuvel wonen in zijn comfortabele paleiswoning, recht tegenover het protserige paleis dat Herodes voor zich heeft laten bouwen. Hij ziet er nauwlettend op toe dat de ‘korbangaven’ op peil blijven. Hij is liever een vriend van de machtige koning, zijn overbuurman op Sion dan een vriend van het volk van het Kaasmakersdal in de Benedenstad.Jezus is anders

 

Hoe totaal anders is Jezus.

 

Hij is niet sluw en onbetrouwbaar. Als Hij over het tempelplein loopt, begeeft hij zich altijd naar mensen die ziek of gehandicapt  zijn. Hij neemt het op voor mensen die door anderen verafschuwd worden: vrouwen van lichte zeden en tolbeambten. Hij heeft veel vrienden. De Bijbel vertelt ons dat we geen hogepriester hebben die niet kan meeleven met onze zorgen en ziekten. Integendeel: Er is niemand die zo kan meevoelen met ons als Hij (Hebr. 4:14).Als je met deze Heer gaat praten, wordt je door Hem ingeleid en binnengeleid in het mysterie van de liefdesgemeenschap van  van Gods meervoudig bestaan als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Ave Christus

Ave Christus, bid voor onsIn Hebr.7 :24 wordt Christus getekend als de grote Hogepriester, die leeft om voor ons te bidden. Hij is wel hoogverheven, maar Hij pleit voor ons als een advocaat, maar Jezus is toch vooral de hogepriester die het offer van zijn leven heeft gebracht om de mens met God te verzoenen. In artikel 26 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat de zin” Want er is niemand in de hemel of op aarde onder de schepselen die ons meer lief heeft dan Jezus Christus.”De enige VoorspraakAls Christus onze enige Voorspraak is, hoeven we niet een keus te doen uit verschillede heiligen en kunnen we ook niet een beroep doen op onze waardigheid als wij tot God gaan. Alleen mensen die beseffen dat zij in zichzelf onwaardig zijn, kunnen rekenen op de voorspraak van Christus. ‘Wanneer men eenmaal de wonderlijke liefde van Jezus Christus heeft leren kennen, krijgt ook de betekenis van zijn moeder als vanzelf meer aanvaardbare proporties. Dit zien we ook inderdaad gebeuren in de beide boeken die paus Benedictus XVI over Jezus van Nazaret heeft geschreven. Aan de wijze waarop hierin Maria ter sprake komt, kan een protestant nauwelijks aanstoot nemen’. (Dr.R. Fernhout).

 

Voorbede 

 

Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor jullie gebeden dat jullie geloof niet zou bezwijken (Luc.22.31)- NBVIn de vertaling van het NBG lezen we:Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd u te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken (NBG)

 Ziften als tarwe

 Deze woorden heeft Jezus gesproken vlak voor zijn arrestatie. Hij spreekt hier als de ware hogepriester. Jezus weet dat Simon Hem zal verraden: “Ik ken die mens niet”.Jezus weet ook dat Satan alles in  het werk zal stellen om  het geloof van Simon Petrus af te pakken.

 Voorbede en voorspraak

 

De voorbede van Jezus doet hem het geloof behouden.In de NBG vertaling lezen we: de Satan heeft getracht jou te ziften als de tarwe. Kent u dit beeld? Vroeger gebruikten de boeren bij het dorsen van  het graan een wan, dat is een grote zeef met een doorsnee van wel 4 meter. De gedorste korenaren werden op de wan gelegd. Vervolgens werd die wan met vereende krachten van de boeren omhoog geworpen. Het kaf werd weggeblazen door de wind, maar het veel zwaardere koren viel naar beneden en zo werden koren en kaf gescheiden. Het ging om het koren. Het kaf was waardeloos. Het is de Satan niet te  doen om het koren maar om het kaf. Satan gebruikt zijn wan om het koren te verwijderen en het kaf over te houden. Op de komende dag van de oogst van het Godsrijk zou hij zo graag zien dat de oogst mislukt. Daarom    komt ook Simon Petrus in zijn wan. En ook wij komen in zijn wan. Het gevolg is onder andere dat het geloof in Christus steeds meer afbrokkelt en wegsijpelt. Jezus als de ware hogepriester weet dit. Hij zegt:”De

 Satan heeft getracht jullie te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor jullie gebeden dat je geloof niet zou bezwijken.

De hogepriester had in Israël  de taak om te offeren en om  te bidden voor het volk. Jezus is de ware hogepriester.