A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hebreeen / Apollos


(zie ook Hebreeen/ Afkomst en Hebreeen / Brief)

 

 

 

De haven van Alexandrie waar Apollos woonde De brief aan de Hebreen is een letterkundig hoogstaand document

Alexandrijns graanschip

 De brief aan de He reeen is waarschijnlijk geschreven door Apollos

De auteur van dit  Bijbelboek is  niet bekend. Vermoedelijk is dit Apollos geweest. Apollos  was een Joods christen in Alexandrië in Egypte.

 

Het is  opmerkelijk dat we  zo weinig weten van de oorsprong van het christendom in Alexandrië, dat na Rome en Antiochië de grootste stad in het Romeinse rijk was. Deze plaats zou  van de 2de tot de 7de eeuw zo’n belangrijke rol  spelen in de kerkgeschiedenis. Apollos  wordt verschillende keren door Paulus genoemd in de 1 ste brief aan de Korintieërs. De volledige naam van Apollos was Apollonius .

 

Geleerd en welsprekend

  

Hij was een welsprekend man doorkneed in de Schriften. NBG: Hij was een ontwikkeld man die goed onderlegd was in de Schriften.(Hand. 18:24) Hij schijnt een rondreizende jood geweest te zijn zoals er zo velen waren in de eerste eeuw. Een ‘handelsreiziger’  die zich zowel bezig hield met religieus onderricht als met koophandel. Wellicht had hij ook een belangrijke functie in de graanhandel die met de beroemde Alexandrijnse graanschepen plaats vond.. Die was grotendeels in Joodse handen.Die schepen voeren heen en weer tussen Alexandrië en Rome. Waarschijnlijk  bezat Apollos  door   zijn functie ook verschillende contactadressen van christenjoden in Rome. Het is mogelijk dat zo de brief aan de Hebreeën in Rome terecht gekomen is. Het blijft natuurlijk gissen.

 

Aangesloten  ‘de Weg’

 

Apollos was niet alleen  goed thuis in de oudtestamentische geschriften, Hij had zich ook aangesloten bgij ‘de Weg’ en was zeer  goed  op de hoogte van de geschiedenis van Jezus. Als hij van stad tot stad reizend de synagogen bezocht, en hij  werd uitgenodigd de Schriften  te lezen, betoogde hij dat Jezus de Messias was, wiens komst de profeten hadden voorzegd. Zo deed hij onder andere in de synagoge te Efeze in de zomer van het jaar 52;

 

Prisca en Aquila

   

Het was het jaar waaarin  Priscilla en Aqquila juist vanuit Korinte naar Efeze verhuisd waren. Paulus die met hen de reis van Korinte naar Efeze had meegemaakt,, was  vanuit Efeze verder getrokken om Syrië en Judea te bezoeken ( Hand. 18:18).. Priscilla en Aquila, die in Efeze gebleven waren, hoorden Apollos spreken in de synagoge en merkten direct dat hij een geloofsgenoot was. Maar toen zij luisterden naar zijn openbare uitleg, of met hem sprak, ontdekten  zij bepaalde leemten in zijn kennis van het evangelie.’Hij  wist alleen van de doop van Johannes de Doper’ (Hand. 18:25)Tussen haakjes: van Korinte naar Efeze= van  het huidige Griekenland naar het huidige  Turkije. Luther opperde al in 1537 dat Apollos de schrijver was vann de brief aande Hebreeën. Deze gedachte is sindsdien door vele onderzoekers ondersteund.

 Geen mensen zoals  hij 

Bovendien zijn er door ons gebrek aan kennis geen andere figuren uit de apostolische eeuw bekend aan wie  naast Apollos genoemde kwaliteiten zouden kunnen worden toegeschreven. Het meest aannemelijk is dat het Apollos is geweest die de brief aan de Hebreeën in Rome heeft geschreven. Misschien had hij via de Alexandrijnse graanschepen goede relaties met Jodenchristenen in Rome. Paulusa schijnt Apollos persoonlijk te hebben gekend. Dat moet in Efeze geweest zijn. Als Paulus vanuit Korinte aan de Efeziërs schrijft zegt hij:’en wat broeder Apollos betreft, ik heb hem herhaaldelijk  verzocht met de broeders(namelijk de broeders die Paulus noemt in 1 Kor. 16:17) tot u te komen, maar het was  bepaald niet zijn wil om nú tot u te komen