A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hebreeenbrief A


 

 

 

Ik ben diep on der de ndruk van de hoge positie van Christus de Zoon van God die in de Hebreenbrief wordt vermeld Hij stijgt ver uit boven de positie vvan de engelen

Hij is betrokken bij de schepping.Hij is erfgenaam van Gods schepping en innig verbonden met God de Vader.Engelen zijn slechts dienende geesten

 

 

 

Hebreeen uit de 19e eeuw voor Chr

Ik vind dit een geweldig kunstzinnige afbeelding. Het is door kunstenaars  gemaakt van goeverneur Chnoemhotep voor zijn graf. Deze mijnheer Cnoemhotep was een edelman die door de farao benoemd was in het kader van de herbevolkingspolitiek voor de moerassige Nijldelta. Vele nomadenstammen gingen daar hun vee weiden

Jezus is een afdruk, een kopie van God. Jezus is zoals God is. De enige mogelijkheid een afdruk te maken was vroeger  door middel van een zegelring. Hier zien we de onlangs geidentifceerde zegelring van Izebel.

 

 

 

God spreekt via mensen. Velen denken vandaag dat de hemel  leeg  is en dat God zwijgt.  Maar God heeft gesproken! Hij heeft zichzelf ter sprake gebracht! En Hij is ook aanspreekbaar. In de brief aan de Hebreeën, (de christenjoden in Rome) lezen we: Vers 1`Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God tot de voorouders gesproken door de profeten (Hebr. 1:1) Gods meervoudigheid

Een van de meest verrassende aspecten van Gods Woordopenbaring vind ik zijn meervoudigheid. God is niet enkelvoudig of eenvoudig.. Hij is meervoudig: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij vormt een meervoudige liefdesgemeenschap. en als je gelooft in Hem, word je in die meervoudige  gemeenschap opgenomen. Hij is boven ons als God de Vader, voor en met ons als zijn  Zoon en Hij woont in ons door  zijn Geest.

 Stilgezet   

Bij het schrijven van dit bestand over de brief aan de Heb reeën heb ik gebruik gemaakt van de serie korte  en sublieme stukjes, die Mieke Brink in mei 2012 onder het kopje Stilgezet schreef in het Nederlands Dagblad. Ik vind deze krant de meest instructieve krant voor meelevende christenen. Ogenschijnlijk is dit bestand geen Bijbelse plaats. Toch heeft dit bestand een Bijbelse plaats als achtergrond: de stad Rome. Daar woonden vele Hebreeën. 

 Heftig vervolgd door Nero

 

In Hebreeën 11:36 en 37  vertelt de  schrijver hoe zij in het Romeinse rijk  heftig vervolgd werden:ze liepen rond in schapenvachten en geitenvellen in de Romeinse arena’s, werden gestenigd, door midden gezaagd, berooid, vernederd en mishandeld. Heeft de schrijver ook gedacht aan de vreselijke vervolging in Rome door keizer Nero? (zie bij Rome / keizer Nero) en Rome /Joden. Daar heb ik geprobeerd een levensecht verhaal te vertellen  over hoe Nero zijn park verlichtte met  christenen aals brandende fakkels.  ,In  de stad Rome woonden veel  joodse christenen. Ze waren Hebreeën. Ze stonden in die wereldstad bekend als mensen  van ‘de Weg. Een uitvoerige brief aan hen is  in de Bijbel opgenomen onder de naan “Hebreeën’. Ik vermoed dat de schrijver de Egyptische Apollos is geweest, met wie Paulus korte tijd ook intensief contact heeft gehad. (zie Hebreeën / Apollos)

   

De schrijver aan de Hebreeën schrijft dus aan de Joodse christenen in Rome. Hun voorouders woonden in Israël. Op allerlei wijzen heeft God tot hen gesproken.(zie Hebreeën/Afkomst).Ons leven is een voortdurende vreemdelingschap, een voorttrekken (de oorspronkelijke betekenis van de Hebreeër is  de ‘ voorttrekkende’

 Gods stem

Soms hoorden de mensen zo maar een stem. Midden overdag of ’s nachts in een droom. Soms kregen ze een visioen met allerlei vreemde verschijningen. Soms kwamen de profeten ons wakker schudden met felle woorden. Soms sloeg Gods bliksem in zoals op de Karmel. Soms verscheen Hij bij het zachte suizen van de wind. Daarin was de stem van God. Maar wat heb je daar nu nog aan? God spreekt toch niet meer?  

 Uit de tweede hand  

 God spreekt altijd  via mensen. Informatie over God hebben we altijd uit de tweede hand. Wij willen Gods stem horen uit de eerste hand. We willen rechtstreeks Gods stem uit de hemel horen. Dan heb je zekerheid. Zo denkt de moderne mens. Maar God kiest zelf zijn mensen uit om zijn boodschap door te geven. Profeten en apostelen. Tenslotte  via Hem die Het Woord genoemd wordt.

 De tijd loopt ten einde Vers 2 Nu de tijd ten einde loopt ( in het laatste der dagen, NBG) heeft God tot ons gesproken door de Zoon.(Hebr,.1:2). Dat moet je maar geloven. Toen Jezus over de markt liep en daar onder de olijfboom stond te preken, sprak God tot ons. God heeft gesproken door de Zoon,  Via Hem sprak Hij ook op het Loofhuttenfeest: ‘Indien iemand dorst heeft  kome hij tot mij en drinke.’ 

Erfgenaam

 

 en dan vervolgt de auteur:die Hij heeft aangewezen als enige erfgenaam. God sterft toch niet en Hij hoeft zijn bezit toch niet over te dragen?. Maar  het gaat in deze gelijkenis niet om bezitsoverdracht.  God de Vader geeft wel het beheer in handen van zijn zoon, zoals bij een familiebedrijf. Maar de Vader en de Zoon zijn één!

 Helemaal  aan de kant van God 

Dat die bouwvakker uit Nazaret (die door zijn vrijmoedig optreden zoveel volgelingen kreeg) Gods  Zoon genoemd werd , was  al  bizar genoeg in de ogen van andersgelovigen of andersdenkenden. Sommige  voorouders hadden nog met hem kinderspelletjes gespeeld, anderen hadden nog meegemaakt hoe hij gekruisigd werd. Het was absurd om te geloven dat God  door  hem gesproken had, ja meer nog dat hij kind aan huis bij God Zelf was. Bij de doop hadden sommigen nog gehoord dat er een stem kwam  uit de hemel ‘Hij is mijn  geliefde zoon, naar hem moet je luisteren. “Ja het was al vreemd genoeg dat hij de spreekbuis van de Almachtige zou zijn.

 

Bij de schepping al betrokken?  

Het  wordt nog vreemder als er van deze Zoon gezegd wordt, dat God door hem de hele wereld heeft geschapen (Hebr.1:2). De moslims vinden dit  godslasterlijk!  Zpu Hij echt niet alleen de spreekbuis van God zijn, maar ook bemiddelend zijn opgetreden bij de schepping? Dat is een provocatie van het heftigste soort: spreekbuis, enige erfgenaam en ook nog scheppingsmiddelaar!

 Nog verder terug   

Bij Jezus moet je altijd verder terug denken. Hij is niet allereerst de man die zoveel zieken genas, zulke mooie gelijkenissen vertelde en die tenslotte werd gekruisigd. Jezus is allereerst degene door wie God de wereld tot stand bracht. Jezus staat helemaal aan de kant van God. Je moet dus helemaal teruggaan tot de schepping  van deze wereld om te weten wie Hij is.

 Glans van Gods majesteit

 Er staat nog meer:

 Vers 3 In Hem schittert Gods luister In de NBG vertaling: Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid.

Nu vind ik dit allebei woorden die een beetje ouderwets klinken: Luister en heerlijkheid. Die woorden gebruiken we zelden .Op de achtergrond staat het Hebreeuwse woord Kabood. Op de Sinaï verscheen de kabood van JHWH. Dat is de ontzagwekkende majesteit  van de Heilige. Welnu: om te weten wie Jezus is, moeten we niet alleen terug kijken, maar ook  omhoog kijken.

 Omhoog kijken 

Dan kun je in Jezus Gods majesteit zien schitteren. Dat was op aarde moeilijk te zien, vooral toen Jezus werd gekruisigd. H oe kun je Gods glorie zien schitteren in een gevloekte?  Maar die Jezus is opgestaan uit de dood en naar zijn hemelse Vader gegaan. Als je omhoog kijkt zie je de diepe glans van God de Vader ook schitteren in Hem

 

Vooruit kijken  

Om te weten wie Jezus Christus is, moet je tenslotte  niet alleen terugkijken en omhoogkijken. Je moet ook vooruitkijken. Want deze Jezus die ook bij de schepping van de wereld was betrokken, en nu de troonzaal van God de Vader doorschrijdt , zal ook terugkomen in grote luister en heerlijkheid om hen die bij Hem behoren naar zich toe te halen. Hij is de Eerste en de Laatste, de alfa en de omega.

  

Vers 3 Hij is zijn evenbeeld (Hebr,1:3), in de NBG vertaling lezen we: Hij is de afdruk van zijn wezen(Hebr. 1:3). Jezus is afschijnsel van Gods heerlijkheid en merkteken van zijn wezen. We kunnen hier denken aan het woord van Jezus .Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Joh. 14:9)

 

Jezus als kopie van God 

In de oudheid had je nog geen kopieerapparaten. Een kopie maken betekende:overschrijven. De Joden waren hierin uiterst precies. Natuurlijk werd er ook wel eens een foutje gemaakt want je kreeg geen exact evenbeeld van het origineel. Maar Jezus is de absolute kopie van God.

 Zegelring 

Er was slechts één middel om een exact evenbeeld te krijgen. Dat was de zegelring. Een zegelring kon dezelfde afdruk maken als het graveersel. Wij kunnen in deze computertijd nog dezelfde kopie maken als  waarmee Izebel de diefstal van de wijngaard van Nabot bekrachtigde. Als de Joodse filosoof  Phhilo  over het beeld van God  nadenkt, zegt hij:Van God kun je nooit zo’n afdruk maken.  Er is niets wat ook maar een beetje in  de buurt komt. U zegt misschien: de mens is toch het beeld van God? Inderdaad, maar de mens is een geschonden beeld van God. Jezus is een zuivere afdruk van God. Hij is de  afdruk van  het diepste wezen van God. Jezus’ karakter  is zoals God is! Gods  meest intieme bestaan komt naar buiten in Jezus. We hoeven nooit bang te zijn dat God toch stiekem anders is.

 

Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord (1:3)

 

Toen Jezus een klein jongetje was, zal hij vast  en zeker wel eens    voor Jozef planken gesjouwd hebben. Of zware stenen. Jozef was niet zo zeer een timmerman, maar een bouwvakker. We lezen er nergens over in de Bijbel. Maar hij heeft zonder twijfel Jozef geholpen bij de bouw. Het Griekse woord tekton betekent niet zo zeer timmerman als bouwvakker. Jongens hielpen hun vader. Dat was de gewoonte in elk Joods gezin. Dat was natuurlijk een zwaar karwei, maar niet te vergelijken met de last van de zware kruisbalk die Jezus moest dragen naar de heuvel Golgota.

 Atlas 

In de Griekse mythologie lezen van een god Atlas die al kreunend en steunend de hemelboog overeind moest houden. Jezus is geen Atlas. Hij is geen mythologische figuur. Hij is de Zoon van God door wie God de wereld heeft geschapen,Hij doet meer; Hij schraagt de gehele wereld. Hij draagt  ook ons kwetsbare bestaan op deze planeet, Want hij is geen Atlas, Hij is de Zoon van God door wie God deze wereld tot aanzijn heeft geroepen en die Hij ook draagt hem ook door zijn machtig woord.

Vers 4 Hij is ver  verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naamheeft  ontvangen dan zij (Heb.1:4) 

Op een belangrijke conferentie lopen er allemaal nette pakken rond. Je kunt op een afstand niet zien wie de leiders zijn en wie niet. Dan moet je op de badges kijken. Daarop  staat niet alleen hoe de man of vrouw heet, maar ook welke functie ze hebben.

Iets dergelijks kun je ook zien in het hemelse regeringscentrum. Alle engelen stralen majesteit uit. Schitterend!, Schitterend! Oogverblindend. Maar als je op hun badge kijkt, staat er alleen maar: bode. Maar nooit: adviseur of commissaris. Wat staat er op de badge van Jezus? Algemeen directeur?  Hij moet toch wel een heel bijzondere functie hebben, nietwaar?. Iedereen groet hem namelijk zeer eerbiedig. Waarom doen de engelen dat? Wat staat er op zijn badge?

 

Zoon van de Allerhoogste

 

Het blijkt dat zijn naam  oneindig meer eerbiedwaardiger is dan wat op de badge van de engelen staat. Wat staar er dan op de badge van Jezus? Daar staat:’Zoon van de Allerhoogste’ !

 Vers 5Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd:’Jij bent mijn zoon. Ik heb je  vandaag verwekt’? Of; ‘Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon’?

 

De engelen sámen worden wel eens Gods zonen genoemd. In Job 1 bijvoorbeeld. Maar dan voelt iedereen dat het gaat om personen, die horen bij Gods directe omgeving, die bij hem kind aan huis zijn. Geen enkele engel zal ooit van God horen:’Jij bent mijn zoon!’En zeker niet op die warme toon, die uit de hemel klonk, toen Jezus zich had laten dopen.’Dit is mijn lieve zoon, met wie ik zo blij ben!’  Als vader en zoon elkaar zo aanspreken, klinkt er altijd die warme waardering in mee. Dit is een zoon om trots op te zijn, om werkelijk alles samen te delen.