A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hogepriester Hebreeen


Hogepriester (Hebreeen) 

  

 

 

 

Jezus de echte hogepriester voor Kajafas, handlanger der Romeinen

 

Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonden. 2 Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, 3 en daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden. 4 Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde. 5 Christus heeft zich de eer hogepriester te worden evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen hem zei: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.’ 6 Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars: ‘Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ 7 Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. 8 Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. 9 En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, 10 omdat God hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat was. Hebr 5 (NBV)=================================== 

Jezus is Hogepriester. Dat is een bijzondere titel voor Jezus. Ik vind het heel verrassend dat de schrijver die titel noemt. In de evangeliën en brieven   van het Nieuwe Testament komt deze titel niet voor. De Joodse christenen in Rome aan wie de brief aan de Hebreeën gericht is, wisten wat de taak was van een hogepriester was. Die hogepriester mnoest ook offeren voor zichzelf, want thij had ook allerlei  zwakheden, zonden en gebreken. Hij had wel een schitterend wit kleed aan. Je zou denken dat hij zelf niet zo zondig was. Maar hij moest ook offeren voor eigen zonden. Dat hoefde Jezus niet want Hij as van goddelijke Komaf.

 

Jezus is totaal anders

 

Jezus is een heel andere hogepriester. Hij heeft geen dieren geofferd, maar zijn eigen leven. Als je tot Hem gaat met jouw offer, is Hij boos en erg verdrietig. Dan passeer je Hem. Dan neem  je zijn offer niet serieus.Je mag zonder enige schroom naderen tot de Heilige als je maar achter Christus aan gaat. Hij heeft het offer al gebracht

 

Politieke figuren

 

Tijdens de Romeinen waren hogepriesters politieke figuren. Ze moesten voldoen aan de wensen van de Romeinen. Was dit niet het geval dan werden ze afgezet. Zij waren niet  door God geroepen, maar handlangers van de Romeinen (Hebr. 5:4)

 

Ook geen eigen keus

 

Jezus heeft ook zich zelf niet uitgeroepen tot hogepriester. Hij zal misschien wel graag de vergaderzaal van het Sanhedrin binnengelopen zijn om op de stoel vvan Kajafas  te gaan zitten. Hij kon dit zeker. Jezus had immers ook de tafels van de geldwisselaars in de tempel omgegooid. Zijn taak was wel hogepriester te zijn. maar het offer dat Hij moest brengen was geen dierlijk offer, maar het offer van zijn eigen leven. Hij greep niet in, maar wachtte totdat God Hem riep om aan het kruis het offer van zijn eigen leven te geven.

 

Basis en bron

 

Veel mensen vinden dit  hard gebakken vormen vvan fundamentalisme, fantasie en fanatisme. Maar het is de basis, de bron en de blijdschap van het christelijk geloven.