A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hettieten


Zo zou de Hettiet die aan Abraham de spelonk van Machpela verkocht er kunnen hebben uitgezien.Maar dit twee meter hoge relief van een Hettitische god in krijgstenue is uit de 14 eeuw voor Christus, terwijl Abraham minsterns vier eeuwen eerder leefde. Dit  beeld is opgegraven aan de binnenkant van de Koningspoort en behoort tot de best bewaarde monumenten uit de bloeitijd van de Hettieten.

  

De Hettieten worden vaak in de Bijbel genoemd. We vernemen van hen bijvoorbeeld bij de begrafenis van Sara. Het is Abraham die van de Hettieten een stuk grond koopt om Sara te begraven. De Spelonk van Machpela bij Mamre (zie bij Machpela) Gen. 23 : 9. Vroeger heeft men altijd gedacht dat de Hettieten een volksstam uit Kanaän waren. Ze woonden immers midden in Israël. In de negentiende eeuw heeft men ontdekt, dat de Hettieten  vijf eeuwen lang een machtig rijk vormden.  Babylon, centrum van cultuur veroverden zij en de farao van Egypte joegen ze op de vlucht. Men ontdekte toen op een kleitablet een schrijven waarin koning Schupiluliuma van de Hettieten de ketterkoning Echnaton van Egypte feliciteerde met zijn troonsbestijging. (zie Egypte/farao/Echnaton) Hij beschouwde hem als een gelijkwaardige koning. Duizenden spijkerschrift tafeltjes  zijn toen gevonden  in El Amarna. Daaruit  bleek, dat de koningen van de Hettieten een totaal nieuwe strategie hadden ten opzichte van de overwonnen volkeren. Men maakt hen tot bondgenoten en sloot verdragen met hen af. De Hettieten vormden allerminst een eenheid, noch in afkomst noch in taal. Ze waren of inheems in Klein-Azië of ze behoorden tot de indo-Europese invallers. Uit 1 Kon. 11: 1 blijkt dat onder de vele vrouwen die koning Salomo bezat, er ook Hettitische vrouwen waren.

 

De Hettieten hebben grote invloed gehad  in het hele Midden - Oosten.  Je kunt hier duidelijk zien dat Israel ingeklemd lag tussen de rijken Egypte, Syrie, het Hettietische rijk en naar het oosten het Assyrische en Babylonische rijk.

 

De Leeuwenpoort van Hattusa

De poorten zijn lange tunnels. Als je de stad verliet ging je door zo'n tunnel en heel aan het einde van een donkere tunnel zag je pas het daglicht.

De koningspoort

Nogmaals de Leeuwenpoort

De stijl van hun vazalverdragen is eeuwenlang bepalend geweest voor de stijl van zulke verdragen in de wereld van het Nabije Oosten.

Ook de structuur van de verbondsteksten in Exodus draagt de kenmerken van die stijl!Dat is toch heel opmerkelijk. Is het verbond dat de HERE God sloot met Israël dan niet heel uniek?  Jazeker, maar in zijn openbaring past de HERE God zich aan aan gangbare en verstaanbare gewoonten.  

Vredes verdrag Kadesj

 Heel interessant vind ik het verdrag dat Farao Ramses II van Egypte in 1269 voor Christus gesloten heeft met de koning der Hettieten, het zogeheten vredesverdrag van Kades. Zie ook bij Kades. Dit is een ander Kades dan het Kades Barnea!

 

Hier is Ramses de heldhaftiige overwinnaar bij Kadesj. Maar in werkelijkheid was de strijd  onbeslist.

 

Het is het oudst bewaard gebleven voorbeeld van een internationaal vredesverdrag.

U kunt het originele verdrag dat in het Akkadisch is geschreven, bewonderen in het Museum van de oude Oriënt te Istanboel.

Het verdrag werd gesloten tegen de gemeenschappelijke vijand van de zeevolken, die in die tijd een groot gevaar betekenden   zowel voor Egypte als voor de Hettieten

Zie boeiende rotstekeningen van de strijd tussen de zeevolken en Egypte  bij Filistjnen/Zeevolken!!

 Eerst werd er wel gevochten maar omdat de strijd onbeslist bleef, sloot men maar een verdrag. Dat kan natuurlijk ook, niet?

Een eeuw geleden dacht men nog dat de Hettieten een volksstam in Kanaän waren, maar de opgravingen in het Turkse dorpje Bogazkoy  in 1906 hebben aangetoond dat  de Hettieten een volkerengemeenschap waren die kon ijveren met de macht der Farao's.

 

Huwelijk

Tijdens de regering van farao Ramses kwam zelfs een Hettietenkoning naar Egypte om zijn dochter te laten huwen met de jonge farao. We hebben daar nog bruidsfoto's van.  Nou ja, foto's.  Wel iets dat er op lijkt.  In het uiterste zuiden van Egypte bij de grens van de Soedan kun je in de beroemde rotstempel van  Aboe Simbel op de zogeheten 'huwelijks-stèle' tot in details zien hoe alles is toegegaan.  . 

Archeologen hebben jaren geleden de hoofdstad Hattusa blotgelegd. Zie ook bij Hattusa

Hattusa

Vlak bij het  Turkse dorpje Bogazkoy hebben archeologen het uitgestrekte ruïnegebied van de oude  hoofdstad Hattusa opgegraven.

Bij het rotsheiligdom zagen we de bekende reliëfs van de godenprocessie van de Hettieten. 

Enkele monumentale stadspoorten zijn aan de vergetelheid ontrukt.  Daaronder bijvoorbeeld de beroemde Leeuwenpoort en gedeelten van de Cyclopische muren..

 Hier heeft dus koning Hattusilis gewoond, denk je dan ontroerd, wiens dochter met de zoon van farao Ramses II trouwde en van wiens huwelijk je op de zogenoemde huwelijksstèle bij Aboe Simbel in het uiterste zuiden van Egypte een weergave kunt zien in steen.

Hier vind je nog de huwelijksstele van de zoon van de farao en de dochter van de koning der Hettieten! 

Het moet een groot feest geweest zijn. Maar ook aan het leven van Ramses II kwam een einde.

 

In de tijd van Abraham

In de bijbel worden de Hettieten enkele malen genoemd als inwoners van het land Kanaän. Abraham heeft van de Hettiet  Efron een grafspelonk gekocht. 

 De man van Bathseba was ook een Hettiet.

Vele eeuwen heeft men gedacht dat de Hettieten een volksstam uit Kanaän waren Pas in 1888 is gebleken dat de Hettieten een veel grotere rol in de wereldpolitiek gespeeld hebben dan we eerst dachten. 

In 1888 hebben namelijk archeologen in het Egyptische Tell el Amarna in het staatsarchief van de Egyptische ketterkoning Echnaton allerlei brieven gevonden. 

Een van die brieven was geschreven in het Babylonische spijkerschrift en in die brief feliciteerde de Hettitische koning de farao van Egypte met zijn troonsbestijging.

 Sinds die tijd kwam men te weten dat de Hettieten naast de Egyptenaren en de Assyriërs /Babyloniërs  het derde grote cultuurvolk van het Midden-Oosten waren.