A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Huis des HEREN


Huis des Heren

(zie ook Bijbelse wonen Gods)

 

Ik zal met vreugd in het huis des HEREN gaan

 

Eén ding heb ik van de HERE  gevraagd: te wonen in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven” (Ps 27:4). Deze tekening is een getrouwe weergave van de  grote en zeer brede trappen van  Koninklijke Zuilenhallen, de belangrijkste toegangen naar de tempel vanuit Jeruzalem Zuid.

 Vorig jaar is een gedeelte van deze trappen blootgelegd.

Hier vonden Jozef en Maria de 12 jarige Jezus in gesprek met de leraren. Op de trap vond men een inscriptie met het Hebreeuwse woord 'zekenim' = 'oudsten' wat er op duidt dat dit de trap was waar oudsten en leraren van de Wet bijeenkwamen om te discussieren.

 

 Hier luisterdede jonge Jezus!!

Het is vrij zeker dat de jonge Jezus hier meeluisterde naar deze debatten en zijn scherpzinnige vragen stelde.Er waren vroeger duizenden tempels

 

Het is mij opgevallen dat er zoveel tempels in de oudheid waren. Wat vindt u nu de mooiste tempel? vraagt een reisgenoot soms. De tempel van Herodes zeker?

Nee, de mooiste tempel is Jezus Zelf. Ad den Besten dichtte;

God heeft zich zelf ons toegewend:

een man verscheen op aarde,

een mens, in wie Hij onherkend

zich aan ons openbaarde.

in Hem als in een tempel heeft

de God gewoond die eeuwig leeft,

de Ongeevenaarde. (Gez. 86:8)

Tempel van Apollo in Sardes. Daarnaast is later een kerk gebouwd, waarvan de apsis nog te zien is.

Poseidon tempel in Griekenland. Posedon was de god van de zee.

TEKENING VAN DE TEMPEL DIE JEZUS BEZOCHT

Het onderste plein was de voorhof der heidenen. Deze was gescheiden door een balustrade van de voorhof der Israelieten. Zie je die balustrade? Voor niet-joden gold de doodstraf als straf voor ieder die het waagde dat plein te betreden. In Istanboel wordt nog een blok steen bewaard waarop de heidenen  in drie talen gewaarschuwd werden die voorhof niet te betreden. Zie bij Istanboel

 

Maquette van de tempel te Jeruzalem.

Weet u waar dat huis de HEREN stond?   Het huis van de HEER is ongetwijfeld een Bijbelse plaats. Ik vind het ook de mooiste plaats. Want waar wordt nog zonder enige  reserve en controle vooraf van Hogerhand gezegd “ Genade en vrede zij u?”. Je moet vandaag overal voor betalen, maar de kerk is de enige plek op aarde waar de Heilige zo graag met zondaren samen komt. Als we psalm  27 in de kerk zingen, denkt iedereen natuurlijk direct aan het kerkgebouw. Het gebouw waar de gemeente samenkomt is voor ons het huis van de HEER. Zo was het niet in de tijd van David die Ps 27 heeft gedicht. U denkt misschien: het huis van de HEER was voor David de tempel te Jeruzalem. Nee, dat was niet de tempel. Zijn zoon Salomo zou pas de tempel bouwen.

 

TABERNAKEL

Het huis van de HEER was in de tijd van David de tabernakel, die tent der ontmoeting genoemd wordt. Daar bevond zich de ark met het verzoendeksel. Daar wilde God wonen. Denkend aan de tabernakel zingt David diep in zijn hart ‘In het heiligdom heb ik u aanschouwd, ziende uw sterkte en uw heerlijkheid.”(Ps 63).

SIlO's HEUVELTOP

Maar in psalm 27 bidt David zelfs of hij  het voorrecht mag genieten dat uitsluitend aan de priesters was toebedeeld:

 Wonen in het huis des Heren. Silo Waar stond  toch dat heiligdom zolang Salomo de tempel  niet had herbouwd? Dat heiligdom stond in Silo.

In psalm 27 lezen we:Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN, al de dagen van mijn leven.

Rond 1050 vChr. werd de plek Silo verwoest door brand. Dit kan het werk van de Filistijnen zijn geweest na de slag bij Eben-Haëzer.

 

Silo

 

In Silo was de tabernakel of ontmoetingstent opgericht.

 In de tijd van Jozua  kwam heel de volksvergadering van Israël bijeen in Silo. Daar werd ook de ontmoetingstent opgezet (Jozua 18:1).Silo bleef het belangrijkste heiligdom van de Israëlieten in de tijd van de Rechters (Recht. 18:31).Elk jaar was er een groot oogstfeest in Silo.

 Dit oogstfeest in Silo heeft zich waarschijnlijk ontwikkeld tot een jaarlijkse pelgrimage, waar Samuëls ouders aan deelnamen (1 Sam.1:3). In de tijd van Eli en zijn zonen was de tent der samenkomst van Jozua vervangen door een vast gebouw.

Dit gebouw werd ook een tempel genoemd en je zou kunnen denken dat het deze tempel geweest is, die door David werd bezocht en waarvan hij zong :

Ik zal met vreugd in het huis de HEEREN gaan. Toch geloof ik dat niet, want rond 1050 werd Silo verwoest door brand. De ark werd gespaard, want die werd opgeslagen in Kirjat-Jearim en jaren later met een groot feest door David naar Jeruzalem gebracht.

Toen was de tabernakel al spoorloos verdwenen en vermoedelijk werd in Nob een noodgebouw gezet ter vervanging.   

Nob

Nog tijdens het leven van David neemt de plaats Nob de functie van nationaal heiligdom van Silo over. Daar stond  de Tent der ontmoeting.

 

ARK VAN HET VERBOND

Als we in 2 Sam. 7: 18-29 lezen dat David naar binnen ging en zich neerzetten voor het aangezicht de HEREN, dan moeten we denken aan die Tent in Nob. Als David  verschijnt voor het aangezicht des HEREN, dan moeten we denken  dat hij is gaan zitten naast de Ark van het Verbond.

Gaan zitten? Maar dat is toch ongebruikelijk? Dat is inderdaad voor een Israëliet geen gewone gebedshouding .

De Israëliet pleegt bij zijn gebed te knielen of rechtop te staan de handen  naar boven te heffen en de handpalmen uit te spreiden.(vergelijk 1 Tim. 2:8).David breekt met deze traditie en neemt een zittende houding aan.

 Daarmee betuigt David dat hij na de boodschap van Natan niets meer begeert .Er is alleen maar ruimte voor dankzegging. Het ontroerende gebed van David kunt u vinden in 2 Sam. 7 en vindt plaats naast de Ark van het Verbond, want op die plek woonde God, zo concreet.  

 Nob lag even ten noorden van Jeruzalem dat toen nog Jebus heette. Op de plek waar Nob gelegen heeft, kun je vandaag als toerist heel goed Jeruzalem zien liggen.

Nob is nu al Jeruzalem- Noord.  Na de verwoesting van Silo werd Nob het centrale heiligdom en daar woonde ook de hogepriester.

 

TAFEL DER TOONBRODEN

 Toen David moest vluchten voor Saul zocht hij zijn toevlucht bij de hogepriester in de priesterstad Nob.(1Sam. 21).Daar overhandigde de hogepriester hem het zwaard van Goliat, maar deelde hij ook de toonbroden van de tafel der toonbroden uit aan hem en zijn hongerende manschappen .

Dat mocht helemaal niet. Dat was verboden. Maar Jezus keurt het goed (Luc.2:25). Dat gebeurde toen de leerlingen op de sabbat  lopend door de korenvelden aren gingen plukken.

Ze wreven ze stuk met hun handen en aten die op. Maar de Farizeën nemen de leerlingen dat hoogst kwalijk. Jezus zegt echter tot de Farizeeën: Hebben jullie dan niet gelezen wat David gedaan heeft in Nob? De sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de sabbat. 

Tekening van de tempel van Herodes die Jezus vaak bezocht  Het beroemdste heiligdom in Israël was  in de tijd van Salomo de tempel die Salomo liet bouwen. Dat gebouw  was bij uitstek het Huis des HEREN. Salomo had Fenicische  deskundigen opgedragen deze tempel te bouwen.

Het toont wel  aan hoe zeer de monarchie in Israël de Kanaänitische cultuur en de Kanaänitische religie heeft gestimuleerd.

Een buitenstaander zou de indruk kunnen krijgen dat het een Kanaänitische tempel was. Het viel me trouwens in Egypte ook weer telkens op hoe de indeling van de Egyptische tempels in voorhof, het heilige en het heilige der heiligen veel weg heeft van de tempel van Salomo.

Dat hangt natuurlijk  hiermee samen dat de Feniciërs in Egypte en in Israël zowel het cederhout als de ideeën mochten leveren voor de bouw van de tempel.

 aren wel grote verschillen tussen de  Kanaänitische tempels en de tempel van Salomo. In de tempel van Salomo stond in het Heilige der Heiligen geen beeld. Gods heerlijkheid was onzichtbaar.

Het andere grote verschil was de aanwezigheid van de ark van het verbond. God is niet alleen onzichtbaar.

Hij troont ook  tussen de cherubs,die hun vleugels uitspreiden boven het verzoendeksel (1 Sam. 4:4). Hij woont op de plek der verzoening.

De tempel van Salomo werd in 586 v. Chr. verwoest door de legers van Nebukadnezar Tempel van Herodes Voor Jezus was de tempel die Herodes heeft laten bouwen voor de Joden, :het huis des HEREN”. Dit is de tempel die Jezus heeft gekend en bezocht.

 De architectuur van deze tempel had een duidelijk Romeins-Grieks karakter en liet Herodes voorkeur zien voor de Griekse architectuur. Toch bezat ook deze tempel een unieke en eigen aard. Jezus noemde de tempel “het huis van mijn Vader” toen hij zag dat kooplui er een handelsmarkt van gemaakt hadden. 

Tempel in onze tijd 

Jezus heeft van zijn eigen lichaam gezegd:Breekt deze tempel maar af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen (Joh. 2:49) God woonde in het lichaam van Jezus.

 

Tenslotte hier een foto van een Huis des Heren in Damascus. Het is de Pauluskerk. Daar in Damascus zijn de ogen van Paulus geopend en is hij zijn werk begonnen als "apostel der heidenen".

En na de komst van de Heilige Geest kan Paulus aan de gemeente te Korinte (waar je bijna in elke straat een tempel of tempeltje tegen kwam) schrijven:

Wij zelf zijn de tempel van de levende God (2 Kor.6: 16)!