A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hebreeenbrief B


 

Buiten Israel werden de Joden meestal Hebreeen genoemd Op de afbeelding een prachtig beeld van Hebreen uit de tijd van Abrham die handel dreven met Egypte. Zeldzaam goed is dit beeld bewaard gebleven in een Egyptisch graf.

 

Tegen wie heeft God immers ooit gezegd:’Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’?(Hebr. 1:5)

Opmerking: Zie voor meer uitvoerige uitleg van Psalm 2  bij Heilige Oorlog (Kust de Zoon opdat Hij niet  toorne

Papa

Tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd:’Jij bent mijn zoon Ik heb je vandaag verwekt’? Of:’Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon?(Hebr. 5 : 1) 

Nee,tegen engelen heeft God dit nooit gezegd. Wel tegen mensen. Allereerst tegen David en diens zonen. Die na hem op de troon zouden zitten. Met hen wilde  Hij een vader-zoon-relatie  hebben. Met alle problemen konden ze zó bij Vader binnenlopen, Vader zou ogenblikkelijk vol aandacht voor hen zijn. Een relatie van vertrouwdheid en wederzijds respect, zoals tussen een vader en een volwassen zoon, dat beloofde God aan al die koningen! Dat belooft Hij inmiddels aan iedereen die bij Christus hoort,zelfs al durf je nog niet zo goed Vader te zeggen; de Geest leert het je wel. Begin maar zachtjes met dat kleine woordje:pappa.

Ruines van het Pisidische Antiochie, waar Paulus in de Synagoge een vlammende toespraak hield over Psalm 2: Jijk bent mijn zoon, vandaag heb ik je verwekt.Dat woord sloeg op Davids troonbestijging in de eerste plaats, maar Paulus betrekt die woord ook op de opgestane Christus, die door zijn opstanding het koningschap aanvaardde (Hanmd. 13:33)

Zalving van David. David was Gods gezalfde koning.  Hij was een afschaduwing van de komende Gezalfde, Davids grote Zoon.  ( Christus is de Griekse vertaling van het woord 'gezalfde'

Ik ga nog even door met de uitleg van het boeiende eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief en maak ook weer graag gebruik van wat theologe Mieke Brink daarover heeft geschreven in het ND. Bovengenoemde  tekst heb ik nooit goed begrepen. Spotters kunnen misschien zeggen: heeft God ook al seks? En met welke vrouw dan?  Jezus is dan toch ook maar een schepseltje. Maar ik vind dat  domme praat. Want die spotters  hebben niet door dat deze zin uit  psalm 2 afkomstig is en dat je deze tekst niet letterlijk moet opvatten. Je  moet deze tekst lezen met de ogen van de Hebreeën. De schrijver  van de Hebreeënbrief  was als  rechtgeaarde Jood goed op de hoogte van het ritueel van het zalven van de koningen van Israël. Hij dacht  daarbij vooral aan koning David en Salomo. Als een koning een troon bestijgt, dan wordt hij door God als zijn zoon aangenomen. Dan mag hij namens God regeren en God vertegenwoordigen.  David was een  gezalfde koning. Een afspiegeling van de grote Gezalfde, (in het  Grieks vertaald met ‘Christus’).

 

Gods gezalfde 

Zo iemand was  ook koning David. Hij was Gods gezalfde. Hij werd met olie gezalfd als teken van zijn hoge functie. De vreemde zin uit het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief;’Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt, sloeg op de dag waarop de koning gezalfd en gekroond werd. Als de Israëliet ging mediteren over Psalm 2 begreep hij dat deze psalm nooit tot zijn recht kwam bij Israëls koningen. Wat zou het  mooi  zijn als er ooit een Davidszoon kwam die écht die titel ‘Zoon van God’  waard was van wie je kunt zeggen:Gelukkig allen die bij Hem schuilen.

Dit citaat uit Pssalm 2 slaat dus op Jezus. Maar hoe kan diit? Hoe kan God ooit tegen zijn eeuwige zoon zeggen:’Ik heb je vandaag verwekt?’ 

 

Verwekt  betekent  opgewekt!

  

Wanneer was dat ‘vandaag’ dan?’ Of is de Zoon van God  zo eeuwig  niet? Is Hij dan toch maar een  schepseltje? Is Hij dan verwekt,, geschapen,in ieder geval niet eeuwig God? Hand. 113 : 33 helpt ons verder. Daar lezen we wat Paulus in zijn lange toespraak in het Piisidische Antiohcië over Jezus heeft gezegd:.’Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte  in vervulling heeft doen gaan doordat Hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven:’Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’. ‘Verwekken’ slaat op het opwekken van Jezus uit de dood. De dag van zijn verwekking is dus de opstandingsdag, toen Jezus de dood overwon en zijn koningschap  aanvaarde.

 

 God is koning via Christus

 

Vanuit de diepte van de helledood heeft God hem doen opstijgen naar de allerhoogste plek in het heelal. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van God. Een ereplaats!, Daar ging hij zitten met glanzende ogen op de Davidstroon in de hemel. En de Vader sprak hem feestelijk toe:’’Jij bent echt een Zoon vaan  Mij, wat ben ik trots op jou! De zwaarste opdracht ter wereld heb je volbracht  en nu geef ik je de einden der aarde in eigendom’. Na zijn verrijzenis sprak Jezus dan ook deze woorden: Mij is gegeven alle macht, (alle bevoegdheid) in hemel en op aarde.

 

Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon (2 Sam. 7::13) 

Dit is de derde keer  dat wij hier horen over een relatie tussen vader en zoon. Eerst in psalm 2, toen in Hebr.1 en nu tenslotte in 2 Sam. 7. Het kan niet op. Daar lezen we van de profetie die de profeet Natan mocht doorgeven aan David. David was pas koning geworden. Hij riep de profeet  Natan naar zich toe en zei;’Kijk nu toch, ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat(2 Sam. 7:2).Ik zal een huis voor God bouwen’.-’Ga je gang’ zei Natan. ‘Maar nog diezelfde nacht kwam Gods stem weer tot Natan. Zeg tot David: ‘Wil jij, David voor mij een huis bouwen? Geen sprake van.

 

Gods initiatief

  

Ik zal voor joú een huis bouwen. Een koningshuis, een dynastie die altijd blijft.. Niet maar voor een beperkte bloeitijd, nee voor altijd zal er een zoon van jou op de troon zitten, David! En we zullen voor hem als een vader en een zoon zijn. Hij zal voor mij een huis bouwen. En dan niet voor een kort poosje, maar voor altijd.’ David zal wel hebben staan knipperen met zijn ogen toen hij dit vernam van Natan. Hoe kan dit wáár zijn? Hoorde hij het goed?: ‘Hij zal eeen  huis bouwen voor mijn naanm en ik zal er voor zorgen dat zijn troon nooit wankelt (2 Sam. 7:13).Die belofte van God geeft  God via de profeet Natan.  En dan die bloedwarme taal!  Die innigheid.

 

Wie is die nakomeling?

 

Welke nazaat van  David zou dit toch kunnen zijn? Daarover hoeft geen twijfel  te bestaan. Natuurlijk dat is Hij die geboren is in de stad van David,  en uit het geslacht van David geboren is!! Lucas legt er in het Kerstevangelie de nadruk op dat die koningszoon geboren is in Betlehem, de stad van David ((Luc. 2:4 en 11)

Hij is de echte Gezalfde Koning.  Glorie aan de opgestane Paasvorst!!

 

Bij Jezus' geboorte bejubelen de engelen Hem! Jezus is  ver boven de gelen verheven! Wat hebben we een machtibge Heiland!'

  

 

     

 

 

 

Maar wanneer hij de eerstgeborene  de wereld weer binnenleidt, zegt hij:Laten al Gods engelen Hem eer bewijzen (Hebr. 1 :6)

  

Ook weer een nadenkertje!! Daarnet schreef de auteur van de Hebreeënbrief over Christus’ glorieuze troonsbestijging bij de hemelvaart. Daarmee liet hij zien dat Jezus ver boven de engelen uitstijgt. Nu doet hij weer een stap terug in de tijd. Denk nu eens terug dat God zijn Zoon de wereld binnenleidde. Ook toen al moesten de engelen Hem eer bewijzen! Een donderend koor  zong voor Hem in de Kerstnacht – en dat toen al toen Hij nog een armoedige baby was. Voel je wel hoe bijzonder Jezus is? Je zou graag eens iets bijzonders meemaken. Een schitterende engelenverschijning bijvoorbeeld zou je geloof een hele kick geven. Maar je moet het doen met die gewone mens Jezus van Nazaret  zeg je misschien. Kijk toch goed! Kijk eens goed hoe bijzonder Gód Hem vindt. ‘Allemaal zingen’ riep Hij