A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hogepriest paleis (2)


Hogepriesterlijk paleis (2)

 

Jezus als arrestant voor Kajafas. "Bent u de Christus?"

 

Opnieuw ondervroeg de hogepriester Hem en zei tot Hem:”Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zeide :Ik ben het, en ge zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels “ (Marcus 14:62)

 

In een paleis

 

Wat mij altijd weer verbaast is dat de hogepriester in een paleis woonde. Hoe is dit zo ontstaan? Dat gebruik is ontstaan na de ballingschap, toen er geen koning meer was. Toen kreeg de hogepriester hoe langer hoe meer  macht en aanzien. Hij kreeg zelfs koninklijke allures.  We kunnen denken aan de Hasmoneeën en de Makkabeeën en ook aan Annas en Kajafas in de tijd van Jezus. De hogepriester voelde zich een beetje een echte koning en daarom liet hij een paleis voor zich bouwen. Je bent geneigd te denken dat wat meer bescheidenheid  beter  bij zijn ambt zou passen.

 

 

De hogepriester had in de dagen vanjezus koninklijke allures

 

 

 Hij was namelijk belast met het brengen van de zondoffers voor zijn eigen zonde en voor die van het volk. Op zijn tulband bevond zich een plaat van zuiver goud. Daarop stond gegraveerd: de HERE heilig. Op grote Verzoendag was hij de enige die in het heilige der heiligen  van de tempel mocht komen.

 

Hogepriester als afschaduwing

 

De hogepriester in de Bijbel was een  voorlopig beeld, een afbeelding,  een ‘afschaduwing’ van de komende Hogepriester Jezus Christus. In Hebr.4: 14 lezen we over Hem: Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Maar als de echte, authentieke hogepriester gearresteerd wordt in Getsemane, moet Hij allereerst door de man gevonnist worden, die slechts een beeld was van Hem, de echte Hogepriester. Het is deze Hogepriester geweest die op Goede Vrijdag (Grote Vezoendag)voor Gods aangezicht verscheen en  zijn eigen leven offerde  als het ultieme middel van verzoening tussen God en mensen.

Bovendien is er nog dit verschil: de echte Hogepriester hing met alleen maar  een lendendoek om aan een kruis, de hogepriester die slechts  een afschaduwing was van de echte hogepriester droeg schitterende kleren. Zijn opperkleed was bijvoorbeeld van blauw purper.

 

Jezus als arrestant

 

Een van de meest indrukwekkende plaatsen op de via dolorosa (zie daar) is het hogepriesterlijk paleis. Na zijn arrestatie door de tempelpolitie in de hof van Getsemané wordt Jezus weggevoerd  via de brug over het Kedrondal naar het hogepriesterlijk paleis op de Sions-heuyel.

Jezus is twee keer in zijn leven in een paleis geweest.  Maar dan wel als arrestant. Nee, niet in het paleis van Herodes Antipas in Tiberias.

 

 

 

 

Jezus voor Pontius Pilatus; Bent u de koning der Joden? Pilatus toont op dit schilderij de gegeselde Jezus en zegt Zie de mens Ecce homo. Hij wil het medelijden van het volk opwekken om Hem vrij te laten.

 

Op de steen is de naam van Pontius Pilatus (en keizer Tiberius) gegraveerd met een 4e naamval

 

Maar in het paleis van  de hogepriester en in het schitterende paleis van Herodes de Grote waar hij voor Pilatus verschijnt. Beide paleizen bevonden zich in Jeruzalem. Vroeger werd algemeen aangenomen dat Jezus in het praetorium van de burcht Antonia  als arrestant verscheen  voor Pontius Pilatus en dat vanaf het bordes van dit gerechtsgebouw  Pilatus de bekende woorden”Zie de mens” had gesproken. Maar nu neemt men op grond van nieuwere onderzoekingen aan dat Jezus in het het Paleis van Herodes  voor Pilatus is verschenen. Dat was veel luxueuzer dan de burcht Antonia, waarvan nog een gedeelte is blijven bestaan.

 

 

Het enige paleis van een Romense keizer dat nog bewaard is gebleven is het paleis van Diocletianus in Split in Kroatie

 

 

De vroegere Sionspoort lag dichtbij het hogepriesterlijk paleis. Maar de poort die u hier ziet stamt uit de tijd van Soleiman de Prachtlievende De Sionsheuvel ligt nu buiten de poort die u op deze foto ziet. Maar om het nog moeilijker te maken:De echte Sionsheuvel is  de heuvel Ofel, waar David de stad Jeruzalem stichtte. De stad is naar het noorden opgeschoven

 

Kaartje Sionsheuvel waar hogepriesterlijk paleis lag

 

Waarom godslastering?

 

    Bij de kruisiging van Jezus is de kernvraag, waarom het Sanhedrin Jezus van godslastering beschuldigt. “Bent u de  Messias, de Christus?” vroeg Kajafas aan Jezus. Het Sanhedrin heeft Jezus later aan de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus overgeleverd  met behulp van de aanklacht dat hij zichzelf als de Messias, een echte koning der joden, beschouwt.”Bent u werkelijk de koning der joden? (Joh. 18:33)” vraagt Pilatus .Maar dat was voor de Joden nog geen reden om Hem van godslastering te beschuldigen. Voor vele joden betekende de naam Messias hetzelfde als Zeloot. Dat Jezus een Joodse verzetstrijder zou zijn, juichten ze alleen maar toe. Jezus beschouwde zichzelf zonder twijfel als de Messias, maar wel als een andere soort Messias dan de Joden in hun strijd tegen de Romeinse bezetting voor ogen hadden. Dat was dus zeker geen reden om Hem van godslastering te beschuldigen. En dat deed de hogepriester toch, want na de woorden van Jezus scheurde hij zijn kleren en riep:Waartoe hebben we nog getuigen nodig ? Jullie hebben zelf toch zijn godslastering gehoord?

 

Godslastering

 

Wat was dan toch zijn godslastering?  Die godslastering schuilde in het antwoord van Jezus  op de vraag van de hogepriester “Bent u de Christus, de Zoon van de gezegende?.Dat Jezus zich zelf ziet als de Christus, is voor Kajafas nog geen  reden om alarm te slaan, want de Messias is volgens de Joden een aardse verschijning. Maar als Hij zich gaat  identificeren  met de Zoon des mensen uit Daniël 7 slaan voor Kajafas  de stoppen door. Want Jezus duidde zichzelf aan als de Zoon des mensen, gezeten aan de rechterhand van God, komende op de wolken van de hemel. Hij identificeerde  zich dus met de komende Rechter. Met Hem die aan de rand der geschiedenis zal komen om levenden en doden te oordelen. Voor de Joden was de Messias een menselijke verschijning, maar de  apocalyptische  Mensenzoon uit Daniël 7:13 was een hemelse figuur die aan het einde der tijden zou optreden als Rechter. Ja, als de Nazarener de zoon van timmerman Jozef zich met hem identificeert, is hij zonder twijfel een godslasteraar. Jezus noemde zich vaak de Zoon des mensen. Maar de meeste mensen zullen daarin alleen maar gehoord hebben dat Hij mens onder de mensen was. Dat betekende immers ook het Aramese idioom, Mensenzoon.

 

Drievoudige betekenis.

 

De naam Mensenzoon of Zoon des mensen heeft een veelvoudige betekenis. Enerzijds is het een Aramees idioom met de zin van: een mens, zo maar iemand. Anderzijds is het een apocalyptische titel, bekend uit Daniël 7:13 .Hij is geen puur aardse verschijning zoals de Messias, maar allereerst een hemelse figuur die de rechter zal zijn aan het einde der tijden. Jezus heeft steeds deze titel gebruikt. Daarmee verhult Hij wel zijn ware identiteit, maar Hij openbaart zich tegelijk ook als Gods vertegenwoordiger. Hij is de komende Rechter.

 

Ook lijden en sterven

 

Jezus verbindt  aan deze titel  ook voortdurend de notie van lijden en van vernedering. In Marcus 8: 31 lezen we over de eerste lijdensaankondiging:En Hij begon hen te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en priesters en de Schriftgeleerden en na drie dagen opstaan. Zolang de 12 leerlingen de Messias alleen maar zien als een politieke figuur, moeten zij over Hem zwijgen. Vandaar het zogenoemde zwijggebod. Ze moeten eerst geleerd hebben dat de echte Messias  zal moeten lijden en sterven en daarna opstaan.

 

Moeten

 Een grote rol speelt het Bijbelse “moeten”. Jezus moet lijden en sterven, maar dit is geen noodlot dat Hem treft.  Het is een “moeten” van uit Gods raadsplan. Het is een moeten vanuit de Schriften. Zo zegt Jezus ook tot de Emmaüsgangers:”Moest de Christus niet lijden om via deze weg de heerlijkheid in te gaan?” (Luc. 24:26)

Wat doet Jezus nu ? Hij verbindt de hemelse figuur uit Daniël met zijn lijden en verrijzenis. Die naam kan daarom zijn  diepste wezen verhullen, maar ook onthullen. Maar voor Kajafas heeft het gebruik van die naam een onthullende betekenis. Die  man uit Nazaret roept zich uit tot komende Rechter van alle mensen. Maar dat is toch een godslasteraar in optima forma.!  In zijn spreken als de Mensenzoon verbindt Jezus zijn hemelse glorie met zijn nederigheid, zijn lijden en zelfovergave aan het kruis. Zo krijgt in het Nieuwe  Testament die naam een drievoudige betekenis 

De teksten  in de evangeliën die handelen over de Zoon des mensen kunnen we in drie groepen indelen:

1) Die plaatsen die spreken van zijn komen in de toekomst ‘met de wolken des hemels’

2) Die plaatsen die spreken over zijn lijden en opstanding

3) Die plaatsen die spreken over zijn volmacht zonden te vergeven en over zijn  nederig, menselijk leven.

Wat het laatste  betreft: In Marc. 2: 10 zegt Jezus bijvoorbeeld dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven en in Matt. 8:20 spreekt Hij over de Zoon des mensen die geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen. Naast zijn volmacht staat zijn nederigheid.

 

Paulus en de naam Zoon des mensen

 

Waarom heeft de apostel Paulus nooit voor Jezus de naam Zoon des mensen gebruikt? Ik geloof dat  de reden is dat Paulus die naam niet meer nodig had om de betekenis van de Heiland te maskeren of te verhullen. Frank en vrij kon hij verkondigen dat Jezus de Christus is, in wie de beloften van het Oude Testament zijn vervuld.